Stavanger universitetssjukehus – Helse Stavanger HF

Vi er et av landets seks universitetssykehus og blant Norges største akuttsykehus - der respekt, trygghet og kvalitet er kjerneverdiene våre. Sykehuset har mer enn 7800 medarbeidere fra over 30 nasjoner, og vi betjener en befolkning på 369 000 i Sør-Rogaland, fra Hjelmeland i nord til Sokndal i sør. Stavanger universitetssjukehus eies av det regionale helseforetaket Helse Vest.

Stavanger universitetssjukehus, Helse Stavanger, er en del av spesialisthelsetjenesten. Pasientbehandling, forskning, utdanning av helsepersonell og opplæring er våre fire primære ansvarsområder.

Norge er delt i fire helseregioner. Hver helseregion har et regionalt helseforetak som har ansvar for å sørge for at befolkningen blir tilbudt spesialiserte helsetjenester.

Les mer om Helse Stavanger

Stavanger universitetssjukehus har utviklet en egen strategiplan for perioden fram mot 2020. Vi står overfor et utfordringsbilde i endring som blant annet inkluderer demografi, sykdomsbilde og teknologisk utvikling.

I tråd med dette utfordringsbildet, og strategiplan Helse 2020, har Helse Stavanger utarbeidet og beskrevet tiltak som må iverksettes, for å kunne møte utfordringene og fortsatt gi befolkningen en trygg og kvalitativ spesialisthelsetjeneste i regionen.

Tiltakene skal sees i sammenheng med de overordnede målsetningene som ligger til grunn for vårt arbeid:

  • Trygge og nære helsetjenester.
  • God samhandling og effektiv ressursbruk i hele pasientforløpet.
  • Aktiv pasientdeltakelse og helhetlig behandling.
  • En fremtidsrettet og innovativ kompetanseorganisasjon


Vi trenger kompetente og engasjerte medarbeidere for å nå visjonen om å fremme helse og livskvalitet.

Jobb på SUS

Les mer om utdanning og kompetanseutvikling

Ledige stillinger


 


 

Nytt sykehus

Stavanger-regionen får et nytt sykehus. Med nytt universitetssykehus sikrer vi framtidens spesialisthelsetjenestetilbud til befolkningen i Sør-Rogaland.
Les mer om Nye SUS
Sykehuset på Ullandhaug. Bilde

Plan for høy aktivitet

Plan for høy aktivitet (PHA) beskriver hvordan sykehuset skal sikre god og hensiktsmessig pasientflyt ved somatiske enheter.

Plan for høy aktivitet
En person i radiograf-uniform
Sist oppdatert 23.01.2024