Leverandør

Veiledning til våre leverandører

English: Guide for our suppliers

​Ved innkjøp skal lov om offentlige anskaffelser med tilhørende forskrifter følges. Dette regelverket bidrar til at det offentlige opptrer med stor integritet, slik at allmennheten har tillit til at anskaffelsene skjer på en samfunnstjenlig måte.

De grunnleggende krav er blant annet god forretningsskikk, høy forretningsetisk standard i den interne saksbehandling, og sikre at det ikke forekommer forskjellsbehandling mellom leverandører. En anskaffelse skal så langt det er mulig være basert på konkurranse, og hensynet til forutsigbarhet, gjennomsiktighet og etterprøvbarhet skal ivaretas.

På grunn av covid-19 skal besøk på sykehuset begrenses. Det er derfor viktig at alle møter på SUS godkjennes på forhånd. Møtene skal være i tråd med foretakets retningslinjer og uanmeldte besøk skal ikke finne sted. Det er kun ledere på nivå en, to og tre som har fullmakt til å godkjenne møter med leverandører.

Organisasjonskart med avdelingssjef

Faktura skal sendes elektronisk på det offentlige elektroniske handelsformat (EHF 3.0). For å sikre rask behandling av mottatte fakturaer og betaling i tide er det viktig at formelle krav er oppfylt, og at merkingen er presis.

Dette innebærer konkret at:

 • Faktura er merket med ordrenummer (10 siffer)

Vanlig feil som medfører lengre behandlingstid:

 • Feil beløp på fakturaen
 • Manglende leveranse/kvantums avvik

Ved feil beløp må det utstedes kreditnota på hele eller deler av fakturaen, delbetaling vil ikke bli foretatt. Helse Stavanger forbeholder seg retten til å returnere fakturaer som ikke er korrekt i henhold til spesifiserte krav.

Ved feil fakturamottaker må det utstedes kreditnota og ny faktura til rett adressat.

Fakturareferanse

Ordrenummeret leverandøren har mottatt fra en bestillende avdeling, må anvendes som fakturareferanse. Nummeret skal brukes i XML-feltet "OrderReference/ID" (kun talltegn). Dette gjør det mulig for vårt fakturasystem og automatisk kontrollere faktura mot (godkjent) ordre i bestillingssystemet og overføre til utbetaling etter gitte regler.

Bruk av "OrderReference" er ikke obligatorisk ifølge implementeringsrettlederen Difi og det anbefales at større selskaper tar dette i bruk.

 • Det må forventes en behandlingstid på ca. 30 dager for å sikre at vi kan gjennomføre tilstrekkelig kontroll av mottatte krav.
  • Rentekrav knyttet til kortere betalingsfrist blir i utgangspunktet ikke akseptert.
  • Rentekrav knyttet til feil eller dårlig merket faktura aksepteres ikke.
 • Sensitiv informasjon på fakturaer må begrenses.
  • Informasjon bør i størst mulig grad anonymiseres slik at ikke navn og fødselsnummer fremgår av faktura eller vedlegg. Slik informasjon skal kun oppgis dersom det blir bedt konkret om dette fra mottaker.
  • Alternative måter for å kommunisere sensitiv informasjon på bør vurderes.

Alle fakturaer skal sendes elektronisk til følgende adresse:
0192:983974678

Org.nr. 983 974 678

Sykehusinnkjøp HF gjennomfører anbud og forvalter avtalene etter at de er inngått på vegne av alle helseforetak i Norge. Sykehusinnkjøp ble etablert 17. desember 2015 og gjennomfører anskaffelser innen nesten alle områder i spesialisthelsetjenesten, som for eksempel IT-utstyr, legemidler, medisinsk-teknisk utstyr, medisinske og administrative forbruksvarer, og tjenester som vikarer og flyreiser. Anskaffelsesprosjektene gjennomføres i tett samarbeid med spesialistgrupper satt sammen av relevant fagpersonell.

I norsk målestokk er helseforetakene store innkjøpere av utstyr, materiell, varer og tjenester. Helseforetakene samlet, kjøper varer, utstyr og tjenester for flere milliarder kroner i året.

Etter at Sykehusinnkjøp har inngått avtale med en leverandør gjennomføres innkjøp av varer og tjenester av Helse Stavanger. 

Anskaffelsesplan for sykehusinnkjøp

Sist oppdatert 15.05.2024