Utdanning og kompetanseutvikling

Vi kan tilby deg spennende og utfordrende arbeidsoppgaver innenfor en rekke fagområder. SUS trenger kompetente og engasjerte medarbeidere for å nå visjonen om å fremme helse og livskvalitet, og vi vil være en attraktiv, lærende og utviklende arbeidsplass for deg.

Helse Stavanger HF skal styrke rekruttering og tilgang på faglig kompetanse. Vi vil være en attraktiv, lærende og utviklende arbeidsplass.

Læringsportalen

Læringsportalen er en nettportal hvor de ansatte finner oversikt over kurstilbud, og kan melde seg på aktuelle kurs. Læringsportalen gir oversikt over både klasseromskurs og e-læringskurs. ​

Bruk av læringsportalen hjemmefra

Kompetanseportalen

Helse Vest arbeider mot en strukturert og forpliktende medarbeiderutvikling og -oppfølging som legger vekt på individuelle kompetanseutviklingsplaner og dialog mellom medarbeider og leder. Målet er at dette skal skje gjennom forventningsavklaring, medarbeidersamtalar og aktiv oppfølging i tråd med kompetanseutviklingsplaner og foretakenes behov.

For å best sikre at medarbeidere får en kompetanseutvikling som er i tråd med Helse Stavangers behov for kompetanse, samtidig som den enkelte medarbeiders ønsker og interesser skal ivaretas, benyttes kompetanseportal.

Kompetanseportalen er et elektronisk verktøy som skal hjelpe medarbeidere og ledere til å dokumentere kompetanse og identifisere behov for opplæring og videreutvikling. I tillegg gir dette mulighet for å sette sammen team med riktig kompetanse og forberede, gjennomføre og følge opp avtalte​ tiltak fra medarbeidersamtaler.

Sentrale elementer ved Kompetanseportalen:

Medarbeidere:

 • Oversikt over all formalkompetanse og den erfaring du har tilegnet deg i arbeidet ditt
 • Oversikt over de kompetanseutviklingstiltak du avtaler med din leder
 • Synliggjør de forventningene som stilles til deg


Ledere:​

 • Oversikt over medarbeidernes samlede kompetanse og behov for utvikling
 • Dokumentere  inngåtte avtaler​

Kompetanseportalen

Vi er en kompetansebedrift som stadig vil videreutvikle og utdanne våre medarbeidere. Vi har blant annet felles fredagsundervisning hver uke og forskjellige undervisningsopplegg på hver avdeling jevnt gjennom hele året.

Undervisnings- og forskningsavdelingen, Psykiatrisk divisjon Medisinsk bibliotek Forskningsavdelingen Fag- og foretaksutvikling

Stavanger universitetssjukehus er en lærebedrift. Vi har lange tradisjoner og positive erfaringer med opplæring av helsepersonell. Du kan søke plass som lærling i helsearbeiderfaget, ambulansefaget, portørfaget og vekterfaget.

Les mer på vår lærlingside.

Vi vil bidra til en lærerik praksis av høy kvalitet. Opplæring og praksis er tilrettelagt for det enkelte fagområde og praksissted. SUS-medarbeidere deltar aktivt i veiledning av studenter i praksis. Hvert år gjennomføres rundt 2000 veiledete praksisperioder.

Vi har avtale og nært samarbeid med:

 • Universitetet i Bergen (UiB) knyttet til medisinerutdanningen der studentene har klinisk praksis ved SUS.
 • Universitetet i Stavanger (UiS) knyttet til sykepleierutdanningen og ulike videreutdanninger innen sykepleie (se mer informasjon under "videreutdanning").
 • Høgskulen på Vestlandet - der vi tar imot studenter som har praksis innen bioingeniørfaget, radiograf, og fysioterapi.
 • Vi har siden 2007 også tatt i mot norske medisinerstudenter fra universiteter i Ungarn - som er hos oss i opp til 32 praksisuker.
 • I tillegg har vi mindre grupper med studenter fra andre helsefagutdanninger.
 • Klinikker for psykisk helsevern ved Stavanger universitetssykehus  har ansatt rundt 135 psykologer, og driver utstrakt forskning og undervisningsvirksomhet, med flere nasjonalt ledende forskningsmiljøer. De fleste avdelinger er aktuelle for psykologistudenters eksternpraksis.Les mer om eksternpraksis ved klinikk psykisk helsevern, og hvordan søke om praksis.

Mer om desentral undervisning

Vi har ansvar for å tilsette 29 LIS1-leger hvert halvår. Oppstartsdatoer er 1. mars og 1. september. 

Samtlige LIS1-leger er garantert plass i kommunetjenesten i seks måneder i en nærliggende kommune.

17 LIS1-leger får tildelt tredelt tjeneste med:

 • ​4 måneder kirurgi
 • 4 måneder medisin
 • 4 måneder psykiatri

12 LIS1-leger får tildelt todelt tjeneste med:

 • 6 måneder kirurgi og 6 måneder medisin
 • 6 måneder medisin og 6 måneder kiru​rgi


Kontakt
Utdanningsavdelingen
E-post: lis1leger@sus.no

 

På denne siden finner du hvordan du skal gå frem dersom du ønsker å samarbeide med Stavanger universitetssjukehus om masteroppgaven din.

Masteroppgaver ved Stavanger universitetssjukehus
Vi ser gjerne at masteroppgavene er klinisk relevante og gjerne at de utarbeides i samarbeid med avdelingene på sykehuset. Her er hvordan du går frem:
 1. ​Når prosjektplanen din er godkjent og du har innhentet de nødvendige godkjenninger (REK/SIKT), tar du kontakt med ledelsen ved den aktuelle avdeling og informerer om prosjektet og hva det vil innebære for avdelingen. Be så om en godkjenning fra ledelsen. Bekreftelsen skal være skriftlig, gjerne på epost.
 2. Skriv så en epost til forskning@sus.no​, da får du tilsendt en lenke til eProtokoll hvor du registrerer prosjektet ditt.
 3. Når prosjektet er behandlet i eProtokoll av Forskningsavdelingen får du beskjed om at prosjektet kan starte opp.

For mer informasjon angående hvordan kontakte ledelse, utfylling av eProtokoll mm. kan du kontakte:
Anne Terese Tendenes Gabrielsen, anne.terese.tendenes.gabrielsen@sus.no 
tlf: 47 75 10 15
Kirsten Lode, kirsten.lode@sus.no tlf: 47 86 67 79​

Som vestlandslegestudent får du anledning til å tilbringe de tre siste årene av profesjonsstudiet i medisin i Stavanger. 20 studenter fra første pilotkull ved Universitetet i Bergen kommer til SUS høsten 2023.

Med Vestlandslegen ønsker Universitetet i Bergen å utdanne flere leger på Vestlandet - til Vestlandet, ved å ta hele Vestlandet i bruk. Etter en treårig utdannelse i Bergen, skal en del av studentene fortsette sin kliniske utdanning på 4. til 6. året utenfor Bergen. 

Stavanger universitetssjukehus (SUS) er først ut til å tilby full klinisk medisinutdanning fra høsten 2023. På et senere tidspunkt skal også Helse Fonna og Helse Førde inngå i studieplanen.

Studiemodellen bygger på det samarbeidet UiB og SUS har hatt siden 1998, der medisinstudenter har hatt praksisperioder ved SUS i de kliniske semestrene. Nå blir SUS arena for utdanning av leger i tre hele studieår, med tett samarbeid mellom spesialist- og primærhelsetjenesten i regionen. 

Stavanger universitetssjukehus har snart 25 års erfaring med praksisundervisning av medisinstudenter i fagområdene psykiatri, medisin og kirurgi, gynekologi/obstetrikk og pediatri.

Vestlandslegen er en studiemodell som har som mål å bidra til å øke antall leger som utdannes i Norge. 


Spesialisthelsetjenesten skal legge til rette for allmennlegene sitt behov for spesialisering i sykehus (ALIS). 

Mer informasjon om ALIS og portal finner du her (lenke). 

Ønsker du å jobbe ved Stavanger universitetssjukehus?

Hos oss får du et meningsfullt arbeid, med både faglige utfordringer og faglig utvikling.
Se alle våre ledige stillinger
Ansatte på OBA sengetun.
Sist oppdatert 07.03.2024