Pårørende

Mange pårørende er en viktig ressurs i behandlingen og omsorgen for sine nære, men kan også ha behov for støtte og hjelp til å mestre sin egen livssituasjon.

Selv om helsepersonell har taushetsplikt, er det mange tilfeller hvor pårørende også har rett på informasjon. Alle pårørende har alltid rett til generell veiledning, og det bryter aldri taushetsplikten å lytte. I tillegg har pårørende rett til informasjon når

  • opplysningene allerede er kjent.
  • pasienten eller brukeren samtykker til det.
  • «forholdene tilsier» informasjonsformidling, f.eks i en nødsituasjon eller hvis pasienten er ute av stand til å gi samtykke.
  • pasienten åpenbart ikke kan ivareta sine interesser.

Pårørendes rettigheter (helsenorge.no)

Gode råd til deg som er pårørende (helsenorge.no)

Les mer om besøkstider, mattilbud og annen praktisk informasjon

Foreldre har også rett til informasjon om sine barn inntil de fyller 16 år, og inntil de fyller 18 år hvis opplysningene er nødvendige for å ivareta foreldreansvaret.

Det er nærmeste pårørende som har rett til informasjon. Pasienten eller brukeren har rett til å utpeke sin nærmeste pårørende. Hvis vedkommende er ute av stand til å utpeke nærmeste pårørende skal det være den som i størst utstrekning har varig og løpende kontakt med pasienten.

Pårørendesenteret i Stavanger arrangerer i samarbeid med Lærings- og mestringssenteret på SUS, faste pårørende kurs for alle pårørende, uavhengig av pasientens diagnose. 

Sted: Pårørendesenteret, Vaisenhusgata 39, 4012 Stavanger, www.parorendesenteret.no


Pårørendesenteret.no

LMS-kurs for pasienter og pårørende

Sist oppdatert 18.07.2023