Plan for høy aktivitet

Plan for høy aktivitet (PHA) beskriver hvordan sykehuset skal sikre god og hensiktsmessig pasientflyt ved somatiske enheter.

Ved høy aktivitet, for eksempel når det er mange pasienter på sykehuset samtidig, utfordres pasientsikkerhet, helse-, miljø og sikkerhet (HMS) og økonomi.

Med PHA legges det til rette for en forutsigbar og stegvis håndtering av slike driftssituasjoner, slik at kvaliteten på behandlingen ivaretas.

Hvert nivå har flere tiltak

Planen er delt inn i fire aktivitetsnivå, der hvert nivå har et sett med konkrete tiltak. De aktuelle avdelingene, som er delt inn i medisinsk- og kirurgisk flytsone, er enige om tiltakene.

Registreringen av indikatorene som beskriver aktivitetsnivået (nivå 0 til nivå 3) blir gjort i systemet SmartCrowding. Her vises tiltakene for de aktuelle nivåene – i prioritert rekkefølge.

Det finnes det egen plan for håndtering av høy aktivitet internt i kirurgisk flytsone, og overføring mellom flytsonene. I tillegg har hver sengepost utarbeidet sin egen PHA.

Planene danner da grunnlaget for å kunne koordinere pasientflyt internt i, og mellom, flytsonene. Ved behov for koordinering på tvers av flytsonene, gjennomføres dette i et felles kapasitetsmøte.

Nytt sykehus på Ullandhaug

PHA skal tilpasses og tas i bruk på Nye SUS. Når store deler av sykehuset flyttes til Ullandhaug, endres areal og organisering, og det er behov for en ny PHA.

Fag og foretaksutvikling (FFU) på SUS jobber med utarbeidelsen av dette nå, for å sikre en effektiv og trygg pasientflyt også ved nytt sykehus. Planen skal være tatt i bruk innen flytting i mai 2025.

Kontaktinformasjon

Ole Christian Langlo

Seniorrådgiver

E-post: ole.christian.langlo@sus.no

Forskningsartikler

Actual clinical leadership: a shadowing study of charge nurses and doctors on-call in the emergency department | Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine | Full Text (biomedcentral.com)

Redefining clinical leadership for team-course development | Olsen | Journal of Hospital Administration (sciedupress.com)

Impact of clinical leadership in teams’ course on quality, efficiency, responsiveness and trust in the emergency department: study protocol of a trailing research study | BMJ Open

Aktuelt

Rapport fra tilsyn med helsehjelp til somatiske pasienter som blir flyttet grunnet mangel på plass, Helse Stavanger HF, 2019

Sju av åtte undersøkte sykehus bryter loven når de plasserer pasienter på «feil» avdeling, sykepleien.no, 18.02.2020

Sist oppdatert 19.12.2023