3-3-meldingar om uønska hendingar

Alle sjukehus er lovpålagt å melde frå til Kunnskapssenteret om alvorlege hendingar som har ført til eller kunne ha ført til betydeleg personskade i tråd med meldeplikta i § 3-3 i Lov om spesialisthelsetenesta.

Å​penhet om uønskede hendelser er en forutsetning for å kunne vurdere kvaliteten av helsetilbudet vi gir. Gjennom systematisk analyse av hendelsene vil sykehuset kunne finne ut hvorfor den uønskede hendelsen oppstod, og hva som skal til for at det ikke skal skje igjen.

Vi ønskjer å vere opne også om dei alvorlege hendingane, og publiserer derfor anonymiserte versjonar av dei meldingane vi har behandla i Pasienttryggingsutvalet. Unntaket er meldingar om sjølvmord.

Nokre av hendingane er også elektronisk varsla til Statens helsetilsyn, jf. Spesialisthelsetenestelova § 3-3A.

 Sist oppdatert 07.09.2023