Traineeprogram på SUS

Vi har traineestillinger for sykepleiere i flere av klinikkene våre. Programmet er ment å gi nyutdannende sykepleiere og sykepleiere med maks to års erfaring et bredt kunnskapsgrunnlag og innblikk i ulike enheter. Se alle traineeordningene vi har her.

Traineestillinger er 100 % faste stillinger med tredelt turnusordning, og er for deg som er nyutdannet sykepleier eller som har mindre enn to års arbeidserfaring som sykepleier.

Traineeprogrammet går over 24 måneder og har en rotasjon mellom poster/poliklinikker hver 4–6 måned. Du vil alltid få opplæring ved oppstart på ny post eller poliklinikk. 

Som traineesykepleier vil du få fast oppfølgning gjennom samtaler med klinikk- eller avdelingsledelsen hver 6–8. uke. I tillegg får du veiledning i grupper minimum hver tredje uke sammen med andre traineesykepleiere og sykepleiere.

Traineesykepleiere har d​e samme lønnsbetingelser som andre sykepleiere, og inngår i ordinær bemanning og deltar i normal aktivitet på post. Det vil også si at de deltar i enhetenes ordinære opplæring og internundervisning.

Etter fullført program videreføres den faste stillingen i den ordningen/klinikken du er ansatt. Her kan du komme med ønsker. 

Traineestillingene lyses ut i rekrutteringssystemet vårt webcruiter hvert år i desember.

Vi tilbyr stilling i følgende traineeordninger:

Bemanningssenteret er en egen avdeling på SUS. Bemanningssenteret samarbeider med alle klinikkene som har traineeordning. Hos oss vil du få muligheten til å arbeide på minimum tre ulike klinikker - både innen somatikk og psykiatri. 

Spesialavdelinger i somatikken som barneavdelingen og akuttmottaket inngår i Bemanningssenteret sin traineeordning, i tillegg til psykiatriske poster, både innenfor voksen- og barne og ungdomspsykiatri.

Du vil få bred sykepleierfaglig erfaring og utvikle evnen til å arbeide både selvstendig og tverrfaglig. Å arbeide på tvers av ulike klinikker vil gi en unik kunnskap og forståelse for ulike sider ved sykehuset sin drift og organisering.  Denne erfaringen vil være svært nyttig i møte med framtidens behov for fleksibel og variert kompetanse, herunder Nye SUS. 


Dette er de aktuelle arbeidsstedene: 

Gastrokirurgisk (sengepostene 6G og 6H) behandler pasienter med sykdommer i mage-tarm-regionen. En stor del av pasientene på 6G har en kreftdiagnose. Avdelingen har høy kompetanse på kreftomsorg og kreftforløp. Ved 6H har en stor del av pasientene en kreftdiagnose og/eller er stomiopererte. Avdelingen har høy kompetanse på kreftomsorg og stomi. Gastro har stomi poliklinikk og har egne stomi-sykepleiere.

Urologisk (sengepost 5D) tilbyr undersøkelse, behandling, operasjon og oppfølging av pasienter med urologiske lidelser (kirurgiske lidelser i urinveiene).

Kar/thorax (sengepost 4E) er en kirurgisk post som utreder og behandler lidelser i kar og thorax. Sengeposten har sårsykepleiere og god kompetanse på thoraxdren. 4E er traumepost. Kar thorax poliklinikk ligger i tilknytning til sengeposten. 

Urologisk poliklinikk har et utstrakt samarbeid med urologisk sengepost. Urologisk poliklinikk har som hovedoppgave å tilby utredning, diagnostisering, behandling og oppfølging av pasienter med urologiske lidelser. Arbeidet ved avdelingen utføres av leger, uroterapeut, sykepleiere, hjelpepleiere og sekretærer i et tverrfaglig samarbeid.

Bryst endokrin poliklinikk er en poliklinikk med dagkirurgi. Pasientgruppen har godartet eller ondartet lidelser i brystet, samt lidelser i skjoldbrusk- og bi-skjoldbruskkjertel. Dagkirurgiske inngrep ved brystkreft og halsinngrep, samt oppfølging før og etter operasjon. I tillegg til polikliniske kontroller.

Hud poliklinikk har landets største laseravsnitt (laser og IPL). Egen dermatokirurgisk seksjon med høy kompetanse. Har høy kompetanse innen allergiutredning og behandling. Egen allergologisk poliklinikk, er også spesialister i veneriske sykdommer. Er størst i landet på biologisk behandling av psoriasis. Har også et ambulerende sårteam som reiser ut til pasienter for sårstell og opplæring av sykepleiere i kommunehelsetjenesten.

Kirurgisk-ortopedisk (sengepost 5E) har pasienter som har fått utført protesekirurgi i kne- og hofteledd, samt ryggpasienter. 5E har egen poliklinikk for kontroll og oppfølging av pasienter som har fått protese i hofter eller knær.

Ortopedisk (sengepost 5G) har pasienter innenfor et bredt spekter av ortopediske områder; barneortopedi, traumatologi, fotkirurgi, artroskopi, sår og infeksjoner. I tillegg har avdelingen åtte senger til pasienter med behov for gastrokirurgi.

Øre-nese-hals og plastkirurgisk (sengepost 2A/B) har pasienter fra fem fagområder; øre,nese,hals, plastikk-, endokrin-,øye-, og oralkirurgi

Nevrokirurgisk (sengepost 1H) har døgnberedskap for pasienter med hode- og nakkeskader, og for pasienter som skal opereres for blødninger i hjernen, samt pasienter med nakke- og rygglidelser.

Avdelingen består av en overvåkningssal til pasienter som har behov for kontinuerlig overvåkning etter operasjon, traumer, uavklarte/ustabile nevrologiske tilstander som for eksempel, hjerneslag, hodeskader, ryggmargsskader eller epilepsi.

Nevrologisk avdeling (sengepost 6D) behandler pasienter med sykdommer i hjernen og ryggmarg som blant annet epilepsi, hodepine, MS, hjernetumor, parkinson og ALS. Vi har et tett samarbeid med terapeuter og leger. Vanlige undersøkelser våre pasienter gjennomgår er MR, CT, spinalpunksjon, EEG og EMG.

Slagpost (sengepost 6E) gir akutt behandling og tidlig rehabilitering av pasienter med hjerneslag og hjernedrypp (TIA). På slagposten utredes årsaksfaktorer for hjerneslaget samt at pasienter får tidlig rehabilitering av et tverrfaglig team. Teamet består blant annet av slagleger, spesialiserte sykepleiere og terapeuter (fysioterapi, ergoterapi, logopedi, ernæringsfysiolog, sosionom).

Lassa rehabilitering har en målgruppe der pasientene i hovedsak har behov for spesialisert rehabilitering i sykehus, blant annet hjerneslag, hodeskader, hjernesvulster, multitraumer, komplisert ortopedi og nevrologiske sykdommer.

Seksjonen har 15 døgnplasser. De fleste pasientene overføres direkte fra kliniske avdelinger til tidlig kompleks rehabilitering etter akuttforløpet. Pasienter med behov for spesialisert rehabilitering i senfase kan henvises for primærrehabiliteringsopphold.

Dette er de aktuelle arbeidsstedene: 

Lungeseksjonen (sengepost 4G) får du god erfaring med pleie av pasienter med kols, astma og cancer.

Nyre/endokrinologisk (sengepost 3B) møter du pasienter med for eksempel nyresvikt, diabetes og artritt.

Infeksjonsmedisin (postene 3F og 2i) har alle typer infeksjoner og der får du god kjennskap til infeksjonssykdommer og sepsis. Du blir godt opplært i ulike smitteregimer og håndtering av antibiotika.  I perioden en er på infeksjonsavdelingen, kan du også få arbeidstid på isolatposten 2I.

Akuttgeriatrisk (sengepost 1A) får du innsikt i det kompliserte bilde til den syke eldre pasienten, og den tverrfaglige tilnærmingen som er grunnlaget for samarbeidet i sengeposten.

Gastromedisinsk (sengepost 4H) får du erfaring med alle typer mage/tarm sykdommer som krever medisinsk behandling. Du vil også opparbeide deg en handlingskompetanse innenfor sykepleie til pasienter med blødninger og akutte mage-tilstander.

Kardiologisk (sengepostene 3H og 3G) møter du pasienter som innlegges som øyeblikkelig hjelp på grunn av brystsmerter, dyspne, arytmier eller synkope. Elektive pasienter innlegges for blant annet koronarutredning, PCI eller pacemakerbehandling.

Diagnostisk senter blir du kjent med pasienter som er under utredning for kreft eller annen alvorlig sykdom. Vi har ansvar for behandling og oppfølging av endokrinologiske pasienter, med blant annet opplæring og informasjon til pasienter med nyoppdaget diabetes.

Trainee-sykepleieren vil i løpet av programmet få arbeidspraksis på ulike sengeposter og poliklinikker ved ABK.

Presentasjon av aktuelle arbeidssteder

Arbeidspraksis og arbeidsoppgavene i ordningen som trainee-sykepleier på ABK er med på å bidra til økt sykepleiefaglig kompetanse på flere måter. For det første får hver enkelt sykepleier som er ansatt i en trainee-stiling, økt kompetanse innen sentrale områder av kreftsykepleie.

På alle enhetene våre vil traineen møte pasienter i ulike stadier av alvorlig sykdom. Pasientene kan være under utredning, behandling med kurativ eller palliativ medikamentell kreftbehandling, strålebehandling eller under lindrende behandling. Dette innebærer at vi ofte må forholde oss til mennesker i krise, både pasienter og pårørende. Vårt mål er å utføre helhetlig sykepleie og utføre best mulig behandling, pleie og omsorg for våre pasienter. Vi har tverrfaglig samarbeid med leger, ernæringsfysiolog, fysioterapeut, prest, sosionom og mobilt palliativt team. I tillegg har vi et utstrakt samarbeid med kommunehelsetjenesten.

2K (hematologi) sengepost og dagbehandling

2K utreder og behandler pasienter med godartet eller ondartet blodsykdom (f.eks leukemi, myelomatose, myelodysplasi) og lymfekreft. I tillegg behandler sengeposten pasienter med tarmkreft. Vi gir hovedsakelig medisinsk kreftbehandling, støttebehandling i aplasifase og lindrende behandling.

Sengepost 1K (onkologi) 

Sengeposten har pasienter til utredning og behandling for kreftsykdom i ulike stadier. Hovedoppgavene våre er å gi medisinsk kreftbehandling (stråleterapi, cellegift, immunterapi, målrettet kreftbehandling og andre medikamenter), samt lindrende behandling. Våre største diagnosegrupper er bryst-, prostata-, mage/tarm- og føflekkreft.

Palliativ sengepost 

Posten tilbyr lindrende behandling til pasienter med alvorlig livsbegrensende sykdom og høy symptombyrde. Innleggelse på palliativ sengepost er planlagt og skal være målrettet. Vi jobber med spesialisert palliasjon og hensikten med innleggelsen er å lindre plagsomme symptomer, bidra til trygghet, mestring og god livskvalitet i samarbeid med pasient og pårørende. Vi jobber tverrfaglig og har som målsetting å ha gode og trygge utskrivelser til kommunen, men også legge til rette for en fin og verdig avslutning for pasient og deres pårørende i avdelingen

ABK poliklinikk 

Poliklinikken har som hovedoppgave å gi medisinsk kreftbehandling til onkologiske pasienter i alle faser av sykdommen. Pasienten får behandling på dagtid og det gis både cellegift, immunterapi, tablett-behandling og andre medikamenter. Våre største diagnosegrupper er brystkreft, prostatakreft, føflekkreft og kreft i mage/tarmkanalen. Vi er opptatt av at pasienten skal ivaretas på en helhetlig måte og har et tett samarbeid med sengepostene.

Samlet sett gir dette bred kompetanse og erfaring som vil være nyttig uansett hvor sykepleieren senere kommer til å arbeide og det overfører nyttig kompetanse mellom postene. En annen viktig effekt av trainee-ordningen er at en ser hvordan de ulike postene fungerer, hva som er bra, hva som er mindre bra og kan stille spørsmål rundt dette og kommer med forslag til faglige forbedringer. Trainee-sykepleierne tar erfaringer med seg til neste post og blir viktige bidragsytere for å initiere nye og forbedrede arbeidsprosesser i ny sengepost. Trainee-sykepleieren kan komme med gode og konstruktive tilbakemeldinger til postene i forhold til arbeidsmiljøet og på den måten bidra til at viktige ting har blitt satt på dagsorden og blitt tatt tak i. Dette har god effekt på arbeidsmiljøet på de ulike postene, og skaper utvikling.

I rollen som trainee-sykepleier vil en også få forespørsel om å være praksisveileder for sykepleiestudenter.

Bemanningssenteret er en egen avdeling på SUS. Bemanningssenteret samarbeider med alle klinikkene som har traineeordning. Hos oss vil du få muligheten til å arbeide på minimum tre ulike klinikker - både innen somatikk og psykiatri. 

Spesialavdelinger i somatikken som barneavdelingen og akuttmottaket inngår i Bemanningssenteret sin traineeordning, i tillegg til psykiatriske poster, både innenfor voksen- og barne og ungdomspsykiatri.

Du vil få bred sykepleierfaglig erfaring og utvikle evnen til å arbeide både selvstendig og tverrfaglig. Å arbeide på tvers av ulike klinikker vil gi en unik kunnskap og forståelse for ulike sider ved sykehuset sin drift og organisering.  Denne erfaringen vil være svært nyttig i møte med framtidens behov for fleksibel og variert kompetanse, herunder Nye SUS. 

Klinikken består av fire distriktpsykiatriske sentre (DPS) lokalisert til Stavanger, Sandnes, Sola og Dalane, samt avdelinger for akutt-, affektiv og psykose-, alder - og sikkerhetspsykiatri. Disse avdelingene ligger på sykehusområdet på Våland.

Vi tar imot pasienter med alle typer psykiske lidelser. Pasientene som er innlagt hos oss er innlagt i ulike faser av sykdommen.

Sengepost A3 gir deg erfaring med utredning og sykepleie til personer med førstegangspsykose.

Sengepost A2 gir deg erfaring med utredning og sykepleie til personer med førstegangs affektiv lidelse.

Sengepost AMC2 gir deg erfaring med sykepleie overfor personer som blir innlagt akutt. Noen av disse legges inn til DPS eller poster på Våland, mens andre i hovedsak skrives ut til oppfølging utenfor sykehuset.

På DPS vil du få erfaring med sykepleie til personer som er i behov av akutt eller planlagt innleggelse. Du vil også få innsikt i en utstrakt samhandling med kommunale helsetjenester.

Alderspsykiatrisk sengepost C1 vil gi deg erfaring med utredning og sykepleie til personer med problemstillinger som ofte er sammensatt av geriatri og alvorlig psykisk lidelse.

Akuttpost B3 vil gi deg erfaring med sykepleie til personer som har behov for en kortere innleggelse før de går videre til rett behandlingsnivå. Variasjonen i de aktuelle lidelsene er stor.

​For at pasienten som er innlagt hos oss skal oppleve et mest mulig helhetlig behandlingsforløp, er samarbeid på tvers av profesjoner og roller noe vi vektlegger. Som trainee vil du få erfaring i å samarbeide i hovedsak med vernepleiere og helsefagarbeidere, psykolog/psykologspesialist, psykiater og leger i spesialisering, og noen steder også sosionomer. Det vil kunne gi deg en styrket bevissthet i hva som er sykepleierens rolle i møte med pasienten som er innlagt i døgnavdelingene, og pasientens pårørende. 

 

​Klinikk psykisk helsevern barn, unge og rusavhengige

Vi yter spesialiserte helsetjenester til barn, ungdom og unge voksne i Sør – Rogaland. Klinikken består av fire avdelinger, der hver avdeling har flere enheter. Flere av enhetene er lokalisert utenfor sykehuset på Våland.

Avdeling for rus og avhengighetsbehandling (ARA):

Avdelingen har åtte enheter fordelt på døgn – og poliklinikker som gir differensierte tilbud til ulike målgrupper. ARA yter spesialisert utredning, behandling og rehabiliteringstilbud for ungdom i alder 15 – 30 år+ og deres pårørende/sosiale nettverk. De fleste av deres enheter er lokalisert utenfor Våland.

Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA):

Avdelingen har tre døgnposter for barn og ungdom på Våland. En som utreder og behandler barn i alderen 0 til 13 år og deres familier/ foresatte, og to døgnposter som behandler ungdom i alderen 13 – 18 som har behov for akutte innleggelser. Avdelingen har også syv poliklinikker for barn- og ungdom, en spesial-poliklinikk og ett akutt ambulant ungdomsteam.

Avdeling unge voksne og flyktninger (AUVF):

Avdeling unge voksne og flyktninger, AUVF gir differensierte og spesialiserte behandlings- og rehabiliteringstilbud til unge voksne med alvorlige psykiske lidelser, til traumatiserte asylsøkere og flyktninger. I tillegg gir avdelingen et bredt tilbud innenfor konsultasjonsvirksomhet, veiledning og undervisning. AUVF jobber etter prinsippet tidlig intervensjon og har et nært samarbeid med psykoseprosjektet (TIPS) og andre enheter ved sykehuset. Avdelingen har to døgnenheter, en poliklinikk, Transkulturelt senter og Skole- og jobbresept der alle disse enhetene er lokalisert utenfor Våland.

Klinikk for kirurgi, nevrologi og rehabilitering, og ortopedisk avdeling

Bente Dorrit Rossavik
Fagsjef
Tlf 908 87 751​

Medisinsk og kardiologisk avdeling

Else Ørstavik Hollund
Fagsjef mottaksklinikken
Tlf 934 23 863

Avdeling for blod- og kreftsykdommer (ABK)

Tonje Øderud
Fagsjef avdeling for blod- og kreftsykdommer
Tlf 412 16 035

Bemanningssenteret (somatikk/psykisk helsevern/barn)

Kristine Anette Svarstad Forgaard
Fagsykepleier/førstekonsulent bemanningssenteret
Tlf 901 56 767

Yvonne Sandanger
Avdelingssykepleier barne- og ungdomspost 3E4D
Tlf 951 11 443

Psykisk helsevern voksne

Jon Vidar Strømstad
Miljøterapifaglig rådgiver klinikk psykisk helsevern voksne
Tlf 413 21 883

Psykisk helsevern barn, unge og rusavhengige

Jan Erik Nilsen
Rådgiver klinikk psykisk helsevern barn, unge og rusavhengige
Tlf 934 57 367
Sist oppdatert 15.04.2024