Traineeprogram på SUS

Vi har traineestillinger for sykepleiere i flere av klinikkene våre. Programmet gir nyutdannede sykepleiere og sykepleiere med maks to års erfaring et bredt kunnskapsgrunnlag og innblikk i ulike avdelinger.

Hva er en traineestilling?

En traineestilling er en 100 % fast stilling med tredelt turnusordning. Stillingen er for deg som er nyutdannet sykepleier eller som har mindre enn to års arbeidserfaring som sykepleier.

Traineeprogrammet går over 24 måneder og har en rotasjon mellom poster/poliklinikker hver 4.–6. måned. Du vil alltid få opplæring ved oppstart på ny post eller poliklinikk. 

Som traineesykepleier vil du få fast oppfølging gjennom samtaler med klinikk- eller avdelingsledelsen hver 6.–8. uke. I tillegg får du veiledning i grupper minimum hver tredje uke sammen med andre traineesykepleiere og sykepleiere.

Traineesykepleiere har d​e samme lønnsbetingelsene som andre sykepleiere, inngår i ordinær bemanning og deltar i den normale aktiviteten på avdelingen. Det vil også si at du deltar i avdelingens ordinære opplæring og internundervisning.

Etter fullført program videreføres den faste stillingen i den ordningen/klinikken du er ansatt. Her kan du også selv komme med ønsker. 

Traineestillingene lyses ut i rekrutteringssystemet vårt, Webcruiter, hvert år i desember. Gå til Webcruiter

Vi tilbyr stillinger i følgende traineeordninger:

Bemanningssenteret er en egen avdeling på SUS. Bemanningssenteret samarbeider med alle klinikkene som har traineeordning. Hos oss vil du få muligheten til å arbeide på minimum tre ulike klinikker, både innen somatikk og psykiatri. 

Avdelinger som inngår i bemanningssenteret til traineeordning er

  • spesialavdelinger i somatikken, som barneavdelingen og akuttmottaket
  • psykiatriske poster, både innenfor voksen- og barne og ungdomspsykiatri

Gjennom en traineestilling vil du få bred sykepleierfaglig erfaring, og mulighet til å utvikle evnen til å arbeide både selvstendig og tverrfaglig. Å arbeide på tvers av ulike klinikker vil gi en unik kunnskap og forståelse for ulike sider ved sykehuset sin drift og organisering. Denne erfaringen vil være svært nyttig i møte med framtidens behov for fleksibel og variert kompetanse. 

Les mer om bemanningssenteret

Intensivavdelingen ved Stavanger universitetssykehus tilbyr traineeprogram for sykepleiere. Målet med programmet er å sikre at nyansatte sykepleiere i intensivavdelingen får kunnskap, faglig kompetanse og kompetanse til å kunne overvåke postoperative pasienter og stabile intensivpasienter. 

Målgruppe

Programmet er aktuelt for sykepleiere, fortrinnsvis med sykehuserfaring, som ønsker å jobbe med postoperative og intensivpasienter, og som etter hvert kan tenke seg å ta master/videreutdanning i intensivsykepleie. Du må være lærevillig, faglig engasjert og motivert for variert arbeidserfaring.

Ansettelsesforhold

Du blir ansatt i 100 % fast stilling ved intensivavdelingen, med 6 måneders prøvetid. Etter endt opplæring i avdelingens 3 enheter, vil du rullere på å arbeide ved de ulike enhetene.

Opplæring, fagutvikling og veiledning

  • Traineeprogrammet inneholder systematisk opplæring i overvåkningskompetanse etter A-B-C-D-E-F-prinsippene. Du får tilbud om ferdighetstreninger og undervisning underveis i traineeprogrammet.
  • Traineesykepleierne går i felles veiledningsgruppe sammen med utdannet veileder fra intensivavdelingen det første året.
  • Traineesykepleierne deltar også på ordinære fagdager/opplæring/simulering i intensivavdelingen, på lik linje med andre ansatte i avdelingen.
  • Traineesykepleierne har felles ansettelsestidspunkt på våren/høsten, og starter opplæringen ved postoperativ enhet. Opplæringen varer i 2 måneder. Etter opplæringen jobber du selvstendig fram til du starter opplæringen ved intensivenheten. Opplæringen ved intensivenheten varer i minimum 2 måneder. Vær oppmerksom på at det kan forekomme justeringer i tidsperioden ved postoperativ avdeling før du fortsetter opplæringen ved intensivavdelingen.
  • Traineesykepleiere får opplæring enkeltvis eller to og to sammen med intensivsykepleier. Vi legger til rette for at traineesykepleiere og veileder har flere like vakter sammen.
  • Fagutviklere i intensivavdelingen følger den faglige utviklingen til traineesykepleieren, og har oppfølgingssamtale i løpet av traineeprogrammet.

Lederansvar

Avdelingslederne i intensivavdelingen har ansvar for traineesykepleierne. Du får tildelt en leder ved oppstarten av traineeprogrammet. Den daglige oppfølgningen, arbeidsplan, fravær og langtidsfravær følges opp av lederen.

Rekrutteringsprosess

Traineestillingene lyses ut 2 ganger i året. Det er felles oppstartstidspunkt i intensivavdelingen i januar og september. Intervju og referansesjekk pågår i etterkant av søknadsfristene, og vi sender ut jobbtilbud fortløpende. Vi ansetter inntil 6 traineesykepleiere hvert halvår.

Master/videreutdanning i intensivsykepleie

Universitetet i Stavanger tilbyr masterstudie i intensivsykepleie med årlig opptak. Søknadsfristen er i begynnelsen av februar. 

Ved bekreftet studieplass kan traineesykepleiere søke om utdanningsstilling ved SUS. Avtalen gjelder fast stilling på SUS som består av 100 % utdanningsstilling under studietiden (opptil 90 studiepoeng), og bindingstid på 3 år i 100 % stilling. I en utdanningsstilling får du utbetalt 90 % av minstelønn som sykepleier ut fra godskrevet ansiennitet. I perioden arbeider du også i 10 % helgestilling og 4 uker om sommeren i en 100 % stilling. For dette får du utbetalt ordinær lønn som sykepleier. 

Kontaktpersoner

Magritt Fraser Wareng, avdelingssjef. Telefon: 48 07 74 75

Gunhild Bakkalia Bjørnå, sykepleiefaglig rådgiver. Telefon: 99 44 08 35  


Avdelinger som har traineestillinger:

Gastrokirurgisk (sengepostene 6G og 6H) 

Behandler pasienter med sykdommer i mage-tarm-regionen. En stor del av pasientene på 6G har en kreftdiagnose. Avdelingen har høy kompetanse på kreftomsorg og kreftforløp. Ved 6H har mange av pasientene en kreftdiagnose og/eller er stomiopererte. Avdelingen har høy kompetanse på kreftomsorg og stomi. Gastro har stomi-poliklinikk og har egne stomi-sykepleiere.

Urologisk (sengepost 5D) 

Tilbyr undersøkelse, behandling, operasjon og oppfølging av pasienter med urologiske lidelser (kirurgiske lidelser i urinveiene).

Kirurgisk kar-thorax (sengepost 4E) 

En kirurgisk post som utreder og behandler lidelser i kar og thorax (blodårer og lunger). Sengeposten har sårsykepleiere og god kompetanse på thoraxdren. 4E er traumepost. Kar/thorax poliklinikk ligger i tilknytning til sengeposten. 

Urologisk poliklinikk 

Har et utstrakt samarbeid med urologisk sengepost. Urologisk poliklinikk har som hovedoppgave å tilby utredning, diagnostisering, behandling og oppfølging av pasienter med urologiske lidelser. Arbeidet ved avdelingen utføres av leger, uroterapeut, sykepleiere, hjelpepleiere og sekretærer i et tverrfaglig samarbeid.

Bryst- og endokrinkirurgisk seksjon

En poliklinikk med dagkirurgi. Pasientgruppen har godartede eller ondartede lidelser i brystet, og lidelser i skjoldbrusk- og bi-skjoldbruskkjertel. Poliklinikken utfører dagkirurgiske inngrep ved brystkreft og halsinngrep, og oppfølging før og etter operasjon. I tillegg utføres det polikliniske kontroller.

Hudpoliklinikk 

Har landets største laseravsnitt (laser og IPL) og egen dermatokirurgisk seksjon. Har høy kompetanse innen allergiutredning og behandling. Egen allergologisk poliklinikk, og er også spesialister i veneriske sykdommer. Er størst i landet på biologisk behandling av psoriasis. Har også et ambulerende sårteam som reiser ut til pasienter for sårstell og opplæring av sykepleiere i kommunehelsetjenesten.

Kirurgisk-ortopedisk (sengepost 5E) 

Har pasienter som har fått utført protesekirurgi i kne- og hofteledd, og ryggpasienter. 5E har egen poliklinikk for kontroll og oppfølging av pasienter som har fått protese i hofter eller knær.

Ortopedisk (sengepost 5G)

Har pasienter innenfor et bredt spekter av ortopediske områder: barneortopedi, traumatologi, fotkirurgi, artroskopi, sår og infeksjoner. I tillegg har avdelingen åtte senger til pasienter med behov for gastrokirurgi.

Øre-nese-hals og plastkirurgisk (sengepost 2A/B) 

Har pasienter fra fem ulike fagområder: øre-nese-hals-, plastikk-, endokrin-, øye- og oralkirurgi.

Nevrokirurgisk (sengepost 1H) 

Har døgnberedskap for pasienter med hode- og nakkeskader, pasienter som skal opereres for blødninger i hjernen, og pasienter med nakke- og rygglidelser.

Avdelingen består av en overvåkningssal til pasienter som har behov for kontinuerlig overvåkning etter operasjon, traumer, uavklarte/ustabile nevrologiske tilstander som for eksempel, hjerneslag, hodeskader, ryggmargsskader eller epilepsi.

Nevrologisk avdeling (sengepost 6D) 

Behandler pasienter med sykdommer i hjernen og ryggmargen, som blant annet epilepsi, hodepine, MS, hjernetumor, parkinson og ALS. Vi har et tett samarbeid med terapeuter og leger. Vanlige undersøkelser våre pasienter gjennomgår er MR, CT, spinalpunksjon, EEG og EMG.

Slagpost (sengepost 6E) 

Gir akutt behandling og tidlig rehabilitering av pasienter med hjerneslag og hjernedrypp (TIA). På slagposten utredes årsaksfaktorer for hjerneslaget, og pasienter får tidlig rehabilitering av et tverrfaglig team. Teamet består blant annet av slagleger, spesialiserte sykepleiere og terapeuter (fysioterapi, ergoterapi, logopedi, ernæringsfysiolog, sosionom).

Lassa rehabilitering 

Har en målgruppe der pasientene i hovedsak har behov for spesialisert rehabilitering i sykehus, blant annet hjerneslag, hodeskader, hjernesvulster, multitraumer, komplisert ortopedi og nevrologiske sykdommer.

Seksjonen har 15 døgnplasser. De fleste pasientene overføres direkte fra kliniske avdelinger til tidlig kompleks rehabilitering etter akuttforløpet. Pasienter med behov for spesialisert rehabilitering i senfase kan henvises for primærrehabiliteringsopphold.

Les mer om klinikk for kirurgi, nevrologi og rehabilitering

Les mer om ortopedisk avdeling

Avdelinger som har traineestillinger: 

Lungeseksjonen (sengepost 4G) 

Her får du god erfaring med pleie av pasienter med kols, astma og cancer.

Nyre/endokrinologisk (sengepost 3B) 

Her møter du pasienter med for eksempel nyresvikt, diabetes og artritt.

Infeksjonsmedisin (postene 3F og 2I) 

Har pasienter med alle typer infeksjoner, og du får god kjennskap til infeksjonssykdommer og sepsis. Du blir godt opplært i ulike smitteregimer og håndtering av antibiotika. I perioden du er på infeksjonsavdelingen, får du også mulighet til å jobbe på isolatposten 2I.

Akuttgeriatrisk (sengepost 1A) 

Her får du innsikt i det kompliserte bilde til den syke eldre pasienten, og den tverrfaglige tilnærmingen som er grunnlaget for samarbeidet i sengeposten.

Gastromedisinsk (sengepost 4H) 

Her får du erfaring med alle typer mage-/tarm-sykdommer som krever medisinsk behandling. Du vil også opparbeide deg en handlingskompetanse innenfor sykepleie til pasienter med blødninger og akutte magetilstander.

Kardiologisk (sengepostene 3H og 3G) 

Her møter du pasienter som innlegges som øyeblikkelig hjelp på grunn av brystsmerter, dyspne, arytmier eller synkope. Elektive pasienter innlegges for blant annet koronarutredning, PCI eller pacemakerbehandling.

Diagnostisk senter 

Her blir du kjent med pasienter som er under utredning for kreft eller annen alvorlig sykdom. Vi har ansvar for behandling og oppfølging av endokrinologiske pasienter, med blant annet opplæring og informasjon til pasienter med nyoppdaget diabetes.

Les mer om avdelingene her

Lungeseksjon

Nyreseksjonen

Endokrinologisk seksjon

Infeksjonsmedisinsk seksjon

Geriatrisk seksjon

Gastromedisinsk avdeling

Kardiologisk avdeling

Diagnostisk senter

Trainee-sykepleieren vil i løpet av programmet få arbeidspraksis på ulike sengeposter og poliklinikker ved avdeling for blod- og kreftsykdommer.

Arbeidspraksis og arbeidsoppgavene i ordningen som traineesykepleier på ABK er med på å bidra til økt sykepleiefaglig kompetanse på flere måter. For det første får hver enkelt sykepleier som er ansatt i en traineestiling, økt kompetanse innen sentrale områder av kreftsykepleie.

På alle enhetene våre vil du møte pasienter i ulike stadier av alvorlig sykdom. Pasientene kan være under utredning, behandling med kurativ eller palliativ medikamentell kreftbehandling, strålebehandling eller under lindrende behandling. Dette innebærer at vi ofte må forholde oss til mennesker i krise, både pasienter og pårørende. Vårt mål er å utføre helhetlig sykepleie og utføre best mulig behandling, pleie og omsorg for våre pasienter. Vi har tverrfaglig samarbeid med leger, ernæringsfysiolog, fysioterapeut, prest, sosionom og mobilt palliativt team. I tillegg har vi et utstrakt samarbeid med kommunehelsetjenesten.

2K (hematologi) sengepost og dagbehandling

2K utreder og behandler pasienter med godartet eller ondartet blodsykdom (for eksempel leukemi, myelomatose, myelodysplasi) og lymfekreft. I tillegg behandler sengeposten pasienter med tarmkreft. Vi gir hovedsakelig medisinsk kreftbehandling, støttebehandling i aplasifase, og lindrende behandling.

Sengepost 1K (onkologi) 

Sengeposten har pasienter til utredning og behandling for kreftsykdom i ulike stadier. Hovedoppgavene våre er å gi medisinsk kreftbehandling (stråleterapi, cellegift, immunterapi, målrettet kreftbehandling og andre medikamenter), samt lindrende behandling. Våre største diagnosegrupper er bryst-, prostata-, mage-/tarm- og føflekkreft.

Palliativ sengepost 

Posten tilbyr lindrende behandling til pasienter med alvorlig, livsbegrensende sykdom og høy symptombyrde. Innleggelse på palliativ sengepost er planlagt og skal være målrettet. Vi jobber med spesialisert palliasjon, og hensikten med innleggelsen er å lindre plagsomme symptomer, bidra til trygghet, mestring og god livskvalitet i samarbeid med pasient og pårørende. Vi jobber tverrfaglig, og har som mål å ha gode og trygge utskrivelser til kommunen, men også legge til rette for en fin og verdig avslutning for pasienten og deres pårørende i avdelingen.

ABK poliklinikk 

Poliklinikken har som hovedoppgave å gi medisinsk kreftbehandling til onkologiske pasienter i alle faser av sykdommen. Pasienten får behandling på dagtid, og det gis både cellegift, immunterapi, tablettbehandling og andre medikamenter. Våre største diagnosegrupper er brystkreft, prostatakreft, føflekkreft og kreft i mage-/tarmkanalen. Vi er opptatt av at pasienten skal ivaretas på en helhetlig måte, og har et tett samarbeid med sengepostene.

Kompetanse og erfaring fra traineestilling

Samlet sett gir dette bred kompetanse og erfaring som vil være nyttig uansett hvor du senere kommer til å arbeide, og det overfører nyttig kompetanse mellom postene. En annen viktig effekt av traineeordningen er at du ser hvordan de ulike postene fungerer, hva som er bra, hva som er mindre bra og kan stille spørsmål rundt dette og komme med forslag til faglige forbedringer. Traineesykepleierne tar erfaringer med seg til neste post, og blir viktige bidragsytere for å initiere nye og forbedrede arbeidsprosesser på sengepostene. Traineesykepleieren kan komme med gode og konstruktive tilbakemeldinger om arbeidsmiljøet, og på den måten bidra til at viktige ting blir belyst og tatt tak i. Dette har god effekt på arbeidsmiljøet på de ulike postene, og skaper utvikling.

I rollen som traineesykepleier vil du også få forespørsel om å være praksisveileder for sykepleiestudenter.

Les mer om avdeling for blod- og kreftsykdommer

Klinikken består av fire distriktpsykiatriske sentre (DPS) lokalisert i Stavanger, Sandnes, Sola og Dalane, i tillegg til avdelinger for akutt-, affektiv og psykose-, alder- og sikkerhetspsykiatri. Disse avdelingene ligger på sykehusområdet på Våland.

Vi tar imot pasienter med alle typer psykiske lidelser. Pasientene som er innlagt hos oss, er innlagt i ulike faser av sykdommen.

​For at pasienten som er innlagt hos oss skal oppleve et mest mulig helhetlig behandlingsforløp, er samarbeid på tvers av profesjoner og roller noe vi vektlegger. Som trainee vil du få erfaring i å samarbeide i hovedsak med vernepleiere og helsefagarbeidere, psykolog/psykologspesialist, psykiater og leger i spesialisering, og noen steder også sosionomer. Det vil kunne gjøre deg bevisst på hva som er sykepleierens rolle i møte med pasienten som er innlagt i døgnavdelingene, og med pasientens pårørende. 

Sengepost A3

Her får du erfaring med utredning og sykepleie til personer med førstegangspsykose.

Sengepost A2

Her får du erfaring med utredning og sykepleie til personer med førstegangs affektiv lidelse.

Sengepost AMC2

Her får du erfaring med sykepleie overfor personer som blir innlagt akutt. Noen av disse legges inn til DPS eller poster på Våland, mens andre i hovedsak skrives ut til oppfølging utenfor sykehuset.

DPS

Her får du erfaring med sykepleie til personer som har behov for akutt eller planlagt innleggelse. Du vil også få innsikt i samhandlingen med kommunale helsetjenester.

Alderspsykiatrisk sengepost C1

Her får du erfaring med utredning og sykepleie til personer med problemstillinger som ofte er sammensatt av geriatri og alvorlig psykisk lidelse.

Akuttpost B3

Her får du erfaring med sykepleie til personer som har behov for en kortere innleggelse før de går videre til rett behandlingsnivå. Variasjonen i de aktuelle lidelsene er stor.

Les mer om klinikk psykisk helsevern voksne

​Klinikk psykisk helsevern barn, unge og rusavhengige

Vi yter spesialiserte helsetjenester til barn, ungdom og unge voksne i Sør-Rogaland. Klinikken består av fire avdelinger, der hver avdeling har flere enheter. Flere av enhetene er lokalisert utenfor sykehuset på Våland.

Avdeling for rus og avhengighetsbehandling (ARA)

Avdelingen har åtte enheter fordelt på døgn- og poliklinikker, som gir differensierte tilbud til ulike målgrupper. ARA yter spesialisert utredning, behandling og rehabiliteringstilbud for ungdom i alder 15–30 år+ og deres pårørende/sosiale nettverk. De fleste av ARAs enheter er lokalisert utenfor Våland.

Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA)

Avdelingen har tre døgnposter på Våland for barn og ungdom: én døgnpost som utreder og behandler barn i alderen 0 til 13 år og deres familier/ foresatte, og to døgnposter som behandler ungdom i alderen 13–18 år som har behov for akutte innleggelser. Avdelingen har også syv poliklinikker for barn og ungdom, en spesial-poliklinikk og ett akutt ambulant ungdomsteam.

Avdeling unge voksne og flyktninger (AUVF)

Avdeling unge voksne og flyktninger gir differensierte og spesialiserte behandlings- og rehabiliteringstilbud til traumatiserte asylsøkere og flyktninger. I tillegg gir avdelingen et bredt tilbud innenfor konsultasjonsvirksomhet, veiledning og undervisning. AUVF jobber etter prinsippet tidlig intervensjon, og har et nært samarbeid med psykoseprosjektet TIPS og andre enheter ved sykehuset. Avdelingen har to døgnenheter, en poliklinikk, transkulturelt senter og skole- og jobbresept. Alle disse enhetene er lokalisert utenfor Våland.

Les mer om klinikk psykisk helsevern barn, unge og rusavhengige

Klinikk for kirurgi, nevrologi og rehabilitering, og ortopedisk avdeling

Bente Dorrit Rossavik, fagsjef
Telefon: 90 88 77 51​

Medisinsk og kardiologisk avdeling

Else Ørstavik Hollund, fagsjef, mottaksklinikken
Telefon: 93 42 38 63

Avdeling for blod- og kreftsykdommer (ABK)

Tonje Øderud, fagsjef, avdeling for blod- og kreftsykdommer
Telefon: 41 21 60 35

Bemanningssenteret (somatikk/psykisk helsevern/barn)

Kristine Anette Svarstad Forgaard, fagsykepleier/førstekonsulent, bemanningssenteret
Telefon: 90 15 67 67

Yvonne Sandanger, avdelingssykepleier, barne- og ungdomspost 3E4D
Telefon: 95 11 14 43

Psykisk helsevern voksne

Jon Vidar Strømstad, miljøterapifaglig rådgiver, klinikk psykisk helsevern voksne
Telefon: 41 32 18 83

Psykisk helsevern barn, unge og rusavhengige

Jan Erik Nilsen, rådgiver, klinikk psykisk helsevern barn, unge og rusavhengige
Telefon: 93 45 73 67
Sist oppdatert 24.06.2024