Pasientjournal

Pasientjournal er en samling av opplysninger, om pasientens kontakt med helsetjenesten. Den inneholder blant annet opplysninger om diagnose, sykdomsforløp og behandling.  Sykehusene i Helse Vest har felles pasientjournal. Det er viktig at sykehusene har tilgang til pasientjournalen for å sikre helhetlig og god hjelp. Pasientopplysninger er tilgjengelige for ansatte med tjenstlig behov (det som er nødvendig for at den ansatte skal kunne utføre jobben sin).  Du har etter pasient- og brukerrettighetsloven rett til innsyn i egen journal. Pasientjournalen din finner du på helsenorge.no.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Pasienter har hatt rett til innsyn i egen journal siden 1977. Siden 2016 har alle pasienter over 16 år i Helse Vest hatt tilgang til egen sykehusjournal på nett uten å måtte kontakte sykehuset først.

Les mer om rett til innsyn i egen pasientjournal

Det er flere måter å få se pasientjournalen din på, og hva du kan få se er avhengig av hvor du har fått behandling, hvordan du ber om innsyn, og hvordan det du har bedt om blir levert til deg.

Dette er mulighetene du har for å be om innsyn i pasientjournalen og innsynsloggen: 

  • Tjenesten på Helsenorge: Du får innsyn med én gang, men det er ikke alle dokumenter som kan vises elektronisk.
  • Fylle ut elektronisk skjema: Ønsket om innsyn sendes med én gang, men dokumentene sendes til deg i posten, så dette tar noe lenger tid. Til gjengjeld kan du på denne måten få se noen dokumenter som ikke kan vises i den digitale løsningen.
  • Skrive ut og sende inn PDF-skjema: Du må selv skrive ut og postlegge skjemaet, og dokumentene sendes tilbake til deg i posten. Dette tar lengst tid, men også på denne måten kan du se enkelte dokumenter som ikke kan vises digitalt.

Det kan være flere grunner til at ikke alle opplysningene er digitalt tilgjengelig for deg:

  • Dokumentet er i et format vi ikke kan vise. Dette gjelder blant annet røntgenbilder, enkelte prøvesvar, og journal fra fødsel.
  • Dokumentet er ikke godkjent (signert) av behandler.
  • Behandler har ikke godkjent journalnotatet fordi hun eller han venter på prøvesvar, eller ønsker å snakke med deg om det som står der.
  • Noen dokumenter som av juridiske eller faglige grunner ikke kan vises, som for eksempel resultater fra psykologiske tester eller rettspsykiatriske dokumenter.
  • Enkelte opplysninger kan du være nektet innsyn i av lege eller behandler.
  • Du vil heller ikke finne journal fra fastlege, tannlege eller andre behandlere.

Bare journaldokumenter godkjent etter en bestemt dato er tilgjengelige på nett. Disse datoene er satt fordi den nye løsningen krever at behandlere tar stilling til om pasienten skal få innsyn i dokumentene eller ikke, allerede i det de skriver journaldokumentet. Tidligere kunne de vente med denne vurderingen til de eventuelt fikk en forespørsel om innsyn i journal.

Enkelte journaldokumenter kan ikke vises i helsenorge-appen for Android. Du kan se dem ved å åpne helsenorge.no i en nettleser på mobil eller PC.

I helt spesielle tilfeller kan helsepersonell nekte deg innsyn i hele eller deler av journalen. Du kan klage på denne avgjørelsen til Fylkesmannen. Mer informasjon finner du i pasient- og brukerrettighetsloven § 5-1.

På helsenorge.no kan få digital tilgang til tilgangsloggen som viser hvem som har gjort oppslag i pasientjournalen din. Det kan være både administrative og helsemessige grunner til at ansatte gjør oppslag i en pasientjournal. Alle oppslag blir registrert i loggen.

Selv om en ansatt har arbeidet i journalen din, betyr ikke det nødvendigvis at den ansatte har åpnet noen dokumenter i den. Dersom den ansatte har åpnet dokumenter, kan du se hvilke dokumenter som er åpnet.

I tilgangsloggen finner du også lenke til det aktuelle dokumentet oppslaget gjelder.

Du kan også få tilsendt loggen på papir.

Dersom du har spørsmål, eller ønsker å melde om innsyn du mener kan være urettmessige, må du kontakte Helse Stavanger.

Tilgang til journalen blir gitt gjennom sikker pålogging via den nasjonale helseportalen helsenorge.no.

Pålogging til helsenorge.no

Journalen din vil kun vises når du har logget deg inn. Systemet lager ingen kopi. Så lenge du ikke logger deg inn, finnes det heller ingen elektronisk journal på internett.

Foreldre og foresatte kan se journalen til egne barn under 12 år.

Det er frivillig å benytte seg av digitalt innsyn i pasientjournal og logg. Hvis du ikke ønsker å ta i bruk den digitale tjenesten, kan du fortsatt be om å få det tilsendt i posten.

Pasientjournal
Det er to måter du kan bruke for å kopi av dine journaldokumenter på papir:

Logg
For å få tilsendt innsynsloggen i posten bruker du ett av følgende to skjema:

Hvis du har spørsmål om oppslagene som er gjort, bruker du ett av følgende to skjema:

Feil kan forekomme
Pasientjournalen din består av mange ulike typer dokumenter. Noen av disse er skannet inn manuelt. Det betyr at vi aldri vil kunne sikre oss helt mot at det skjer feil. Av personvernhensyn må du selv melde fra om at det er feil i din journal.

Hvis du ser andre personers opplysninger
Hvis du oppdager dokumenter som tilhører andre i din journal, må du straks ta kontakt med sykehuset på 51518000, slik at feilen kan rettes opp så raskt som mulig.

Melde fra om andre feil
Hvis du vil melde fra om andre feil i journalen, og rette eller slette dem, bruker du dette skjemaet:

For at sykehuset skal kunne sjekke konkrete tilfeller i journalen, må henvendelsen være skriftlig.

Ønsker du å sperre journalen din slik at bestemte helsepersonell ikke får tilgang til den, må du fylle ut skjema for sperring av tilgang for helsepersonell, skrive det ut og sende det til Helse Stavanger HF, PB 8100, 4068 Stavanger.

Les også mer om feil, retting og sletting i journal på helsenorge.no.


Vær forsiktig med å sende personopplysninger via e-post. Sjukehuset har ikke lov til å svare på medisinske spørsmål eller sende pasientjournaler på e-post. Informasjon som sendes per epost kan bli plukket opp og lest av uvedkommende. Vi fraråder derfor at sensitive opplysninger sendes per epost og anbefaler at du sender skjemaet med vanlig post.

For pasienter over 18 år har pårørende bare rett til innsyn dersom pasienten samtykker til det.

Nærmeste pårørende har innsynsrett i avdød pasients journal så fremt ikke særlige grunner taler mot det, for eksempel i tilfeller hvor avdøde har gitt uttrykk for at han ikke ønsket at pårørende skulle få innsyn.

I helt spesielle tilfeller kan helsepersonellet nekte pasienten innsyn i hele eller deler av journalen. Du kan klage på denne avgjørelsen til Fylkesmannen i Rogaland.

Rett til innsyn i pasientjournalen din

Du har rett til å se hva som står i pasientjournalen din, og hvem som har sett informasjonen om deg. Du kan gjøre det digitalt her på helsenorge.no, eller du kan be om å få opplysningene på andre måter.
Les mer om rett til innsyn
En mann med briller
Sist oppdatert 15.12.2022