Roller oppgaver og rettigheter

I den enkelte virksomhet er det tre roller i KvaRus, med hver sine oppgaver og rettigheter i den tekniske løsningen (MRS-KvaRus).

Tildeling av rolle og rettigheter skjer gjennom søknad på det samme nettstedet som du etterpå skal bruke når du vil logge deg på MRS-KvaRus (https://mrs.nhn.no/kvarusregisteret/ ). MRS er den tekniske plattformen som er brukt for mange nasjonale kvalitetsregistre, og vi må derfor bruke de rollebetegnelsene som er etablert i MRS for å definere hvilke rettigheter den enkelte rollen i KvaRus skal ha. Dette trenger du bare å huske den ene gangen du søker om tilgang, og vi sjekker om du har krysset av for rett rolle. Ved innlogging etter at tilgang er gitt, vil en automatisk bli innlogget med riktig rolle.

Registerkontakt

Det er opprettet en Registerkontakt i hver juridiske enhet (Helseforetak eller Privat virksomhet med avtale med RHF eller godkjent som FBV-virksomhet). Oppgaven til en registerkontakt i KvaRus er å være til hjelp og støtte for KvaRus-kontaktene i deres arbeid (se nedenfor). Sammen kan de organisere informasjon og opplæring i egen virksomhet. Dersom virksomheten bare består av en behandlingsenhet, er det mest formålstjenlig at Registerkontakt og KvaRus-kontakt er samme person.

Registerkontakten er kontaktleddet mellom KvaRus-ledelsen og virksomheten, med mulighet for informasjon og spørsmål begge veier.

En Registerkontakt kan kun lese anonymiserte datafiler og rapporter fra egen virksomhet, og ikke personidentifiserbare filer eller rapporter. I MRS kalles denne rollen «datadumprapportleser». Registerkontakten kan, enten selv eller ved hjelp av andre med den nødvendige kompetansen, analysere slike filer. Sammen med virksomhetsledelsen kan Registerkontakten avtale om og hvordan slike resultater skal presenteres for relevante aktører i og utenfor egen virksomhet

KvaRus-kontakt

Det er opprettet en KvaRus-kontakt ved hver behandlingsenhet (poliklinikk, døgnavdeling, team o.l.). I virksomheter med bare en behandlingsenhet, kan Registerkontakt og KvaRus-kontakt være samme person.

KvaRus-kontakten kan være lederen av enheten, en behandler eller en merkantilt ansatt. Oppgavene til KvaRus-kontakten er å støtte og hjelpe behandlerne i deres registreringsarbeid. Hjelpen vil særlig gjelde forståelsen og bruk av den tekniske løsningen og de enkelte skjemaene i KvaRus. Dukker det opp spørsmål som KvaRus-kontakten ikke kan svare på, er det KvaRus-kontakten som videresender spørsmålet, først til Registerkontakten og om nødvendig videre til KvaRus-ledelsen.

Videre er det KvaRus-kontakten som vil motta standardiserte presentasjoner av resultatene fra registreringene i egen enhet. Disse kan lastes ned fra Startsiden i MRS-KvaRus. Sammen med enhetens ledelse, kan så KvaRus-kontakten avtale hvordan enheten skal gjøre seg bruk av disse resultatene i kvalitetsarbeidet i egen enhet.

KvaRus-kontakt har samme rettigheter som en behandler i KvaRus. På den måten kan en KvaRus-kontakt hjelpe behandlerne direkte i arbeidet med deres pasienter. I tillegg har KvaRus-kontakten muligheten til å kunne hente ut anonyme og personidentifiserbare rapporter og importere data fra egen enhet. I MRS kalles denne rollen «registeransvarlig».

Behandler

Oppgaven til de som er «behandlere» i KvaRus, er å stå for selve registreringen, sammen med sine pasienter. Hvilken deler av registreringene den enkelte behandler har ansvar for, går fram av den rollen behandlingstiltaket har i det samlede behandlingsforløp, se Lokal implementering (roller og oppgaver) og Overføringer mellom behandlingstiltak.

En «behandler» i KvaRus har rettigheter til å registrere data, til å ferdigstille og gjenåpne skjemaer, og ta ut rapporter på sine pasienter. En «behandler» har også mulighet til å slette et ferdigstilt skjema. Dette skjemaet blir ikke fysisk slettet fra databasen, bare deaktivert og gjemt i bakgrunnen. I MRS kalles denne rollen en «pasientansvarlig».

Sist oppdatert 28.12.2023