Overføringer mellom behandlingstiltak

Mange pasienter får sin behandling fra flere ulike behandlingstiltak i løpet av ett behandlingsforløp, definert som forløpet fra pasienten blir skrevet inn til pasienten blir skrevet ut av TSB. Siden KvaRus er laget for å kunne følge pasienten gjennom hele behandlingsforløpet, betyr det at en må vite hvordan overgangene mellom de ulike behandlingstiltakene skal gjennomføres.

​Hva er en juridisk enhet og en innregistrerende enhet?

I KvaRus bruker vi begrepene «juridisk enhet» og «innregistrerende enhet». En juridisk enhet er et Helseforetak eller en Privat tilbyder av tjenester innen TSB (gjennom avtale med et Regionalt Helseforetak eller som en godkjent Fritt Behandlingsvalg – virksomhet). En innregistrerende enhet er en behandlingsenhet, så som en poliklinikk, et døgntiltak, et ambulerende team og tilsvarende. Flere av de private tjenesteleverandørene innen TSB er relativt små virksomheter og for disse er det helt overlapp, både i organisering og navn, mellom den juridiske enheten og den innregistrerende enheten. Innen de øvrige private tjenesteleverandørene og innen alle Helseforetakene, er det to eller flere innregistrerende enheter i hver juridiske enhet. Hvilke dette er, kommer fram i den nedtrekkslisten som vises når en skal registrere den aktuelle behandlingsenheten i starten av både basis- og målepunkt-registreringene.

Overføringer innen en juridisk enhet

Når en pasient overføres fra en innregistrerende enhet (behandlingsenhet) til en annen, innen en juridiske enhet, er det den neste enheten som er ansvarlig for å fortsette registreringene i KvaRus. Ved å skrive inn navn eller fødselsnummer under «pasienter» på «startsiden» i KvaRus, vil en få opp de registreringene som er gjennomført av tidligere behandlingsenhet(er) i den samme juridiske enheten. Her er tre eksempler:

  1. Dersom en pasient starter sitt behandlingsforløp i en poliklinikk og fortsetter behandlingen i et døgntiltak (i samme juridiske enhet) vil døgntiltaket få opp den basisregistreringen og de (eventuelle) målepunktene som poliklinikken har gjennomført. Døgnenheten fortsetter da med målepunkt i det samme forløpet.
  2. Dersom en poliklinikk fortsetter behandlingsforløpet etter at pasienten har vært i behandling i andre enheter tidligere (for eksempel en poliklinikk og en døgnenhet i samme juridiske enhet), vil poliklinikken få opp tidligere registreringer og fortsetter med målepunktregistreringer og eventuelt en avslutningsregistrering, om det er de som blir siste behandlingsenhet i det aktuelle behandlingsforløpet.
  3. Dersom en poliklinikk starter opp et nytt behandlingsforløp og pasienten har vært inne og blitt registrert i Kvarus i et eller flere tidligere behandlingsforløp i samme juridiske enhet, vil poliklinikken få opp tidligere registreringer når de skriver inn pasientens navn eller fødselsnummer. De skal så foreta en ny basiskartlegging og eventuelle målepunkt, hvis det er poliklinikken som fortsetter behandlingen etter at klinisk beslutning er fattet.

Overføringer mellom juridiske enheter

Dette punktet gjelder overføringer av pasienter mellom behandlingsenheter i ulike juridiske enheter, for eksempel fra en poliklinikk i en juridisk enhet til en døgnenhet i en annen enhet, eller videre fra en døgnenhet i en juridisk enhet til en poliklinikk i en annen enhet. I slike tilfeller vil den neste behandlingsenheten, i følge lov, ikke kunne få opp tidligere registreringer i KvaRus.

Den neste behandlingsenheten skal uansett fortsette registreringen med nye målepunkt i forløpet. Men siden tidligere registreringer ikke vil vise, må en i slike tilfeller legge inn pasienten som ny pasient ved første målepunkt. Dette gjøres ved å åpne et nytt basisskjema, registrere at pasienten er overført fra annen juridisk enhet og krysse av for at en vil gå direkte til målepunktskjema (se e-læringskurset eller demo for hvordan dette gjøres). (I det nasjonale registeret vil uansett alle målepunkt være koblet sammen i en av-identifisert visning av det samlede behandlingsforløpet.)

Husk å forvisse deg om at pasienten har fått informasjon om reservasjonsretten i den enheten som først registrerte pasienten i KvaRus.

Dersom opplysningene fra tidligere registreringer er overført til pasientens journal, vil en etter vanlige regler for oversending av journalinformasjon kunne gjøre neste behandlingsenhet kjent med disse opplysningene i forbindelse med overføringen. Slike overførte opplysninger skal alltid legges i pasientens journal. Dersom opplysninger fra nye målepunkt også overføres til journal, vil en dermed kunne se opplysninger fra både tidligere og nye registreringer i en sammenheng.

Tilpasninger ved manglende registreringer

Det kan oppstå situasjoner der behandlingsenheter tidligere i forløpet ikke enda har implementert KvaRus eller ikke har gjennomført registreringer på en overført pasient. I slike tilfeller skal den neste behandlingsenheten uansett fortsette sin registrering med et nytt målepunkt. Dette gjøres slik: Informer pasienten om Kvarus og om retten til å reservere seg (se punktet om «Reservasjon»)​. Opprett pasienten i KvaRus. Opprett et basisskjema. Kryss av for overført pasient. Hvis pasienten er overført fra en behandlingsenhet i samme juridiske enhet, lar du navn på juridisk enhet stå tom. Kryss av for «opprett målepunktskjema uten basisskjema». Nå kan du registrere et målepunkt på vanlig måte.

Sist oppdatert 28.12.2023