Fakta om nytt universitetssykehus - byggetrinn 1

Med nytt universitetssykehus sikrer vi framtidens spesialisthelsetjenestetilbud til befolkningen i Sør-Rogaland.

Nytt sykehus på Ullandhaug.

 

 • Første byggetrinn skal stå klart i 2025. 
 • Deretter flyttes somatiske senger, akuttfunksjoner og nødvendige støttefunksjoner til det nye sykehuset.
 • Vi tar sikte på å ønske første pasient velkommen i løpet av 2025. 
 • Det nye universitetssykehuset på Ullandhaug blir nær nabo til Universitetet i Stavanger ved Innovasjonspark Stavanger og Arkivenes hus i Stavanger kommune. 
 • Det blir enerom med bad til alle. Det er planlagt for 640 sengerom. Hvor mange rom som blir tatt i bruk ved åpning bestemmes ut fra behovsvurderinger i god tid før innflytting. 

Størrelse​

 • I byggetrinn 1 realiseres ca.125 000 kvadratmeter (BTA). 
 • Arealbehov for byggetrinn 2 er på ca. 102 400 kvadratmeter (BTA).
BTA er bruttoareal. Bruttoarealet er byggets fulle areal, medregnet ytterveggene.

Økonomisk ramme

 • Total kostnadsramme for byggetrinn 1 er ca. 11,2 milliarder kroner.
 • Prosjektet finansieres gjennom lån fra Helse- og omsorgsdepartementet  tilsvarende 70 prosent av kostnadsrammen.
 • De resterende 30 prosent av kostnadsrammen finansieres​ via opptak av lån fra Helse Vest RHF, samt gjennom midler fra egen drift.

​Byggene på Ullandhaug

 • Pasientrommene blir enerom med eget bad.
 • Sykehusbyggene er plassert rundt et torg med en kollektivakse gjennom.
 • Alle byggene har egne innganger.
 • Byggene knyttes sammen med gangbroer i andre og tredje etasje. Andre etasje er åpen  for publikum, tredje etasje er forbeholdt pasienter og medarbeidere.
 • Behandlingsarealene standardiseres i størst mulig grad for god pasientsikkerhet, fleksibelt bruk og for enkelt å kunne endre på funksjoner i framtiden. 
 • C-bygget blir et eget akuttbygg med akuttinngang og helikopterlandingsplass like ved. I dette bygget samles akuttmottak, intensiv, nyfødtintensiv og intermediærsenger, samt ordinære sengeområder. 
 • Varemottak og forsyningssenter plasseres under akuttmottak.
 • B-bygget inneholder de tunge tekniske funksjonene som billeddiagnostikk, laboratorier, intervensjon og operasjon.
 • Det blir garderober for medarbeidere i underetasjen i alle bygg.

Adkomst og parkering på Ullandhaug

 • ​Vi planlegger for gode kollektivløsninger med hyppige bussavganger.
 • Parkering for ansatte blir i eget parkeringshus med 500 plasser (også plass til MC), bygget ble ferdigstilt januar 2020. 
 • Parkering for pasienter og pårørende planlegges i P-hus med umiddelbar nærhet til hovedinngangen i A-bygget (på vestsiden).
 • Det forutsettes at mange medarbeidere fortsatt kan sykle til jobb og bruke ny sykkelstamvei langs E39. Det planlegges med tilstrekkelig antall sykkelparkeringsplasser, de fleste under tak.
 • For medarbeidere som kjører bil til jobb vil det bli planlagt for noe lavere parkeringsdekning enn i dag. Dette er et pålegg fra Stavanger kommune.
 • Det blir egen adkomst for varetransport og ambulanse.

Drift på Våland

 • Det blir fortsatt drift på Våland fram til byggetrinn 2 står klart. ​Se oversikt over behandlingstilbud på Våland. 
 • Rehabiliteringsavdelingen for døgndrift blir værende på Lassa.
 • Psykiatrisk behandling blir på Våland, både døgn- og dagbehandling. 
 • Det meste av poliklinisk virksomhet og dagbehandling blir på Våland.

Viktige prinsipp 

 • Innlagte pasienter skal i hovedsak ikke fraktes mellom de to sykehusene på Våland og Ullandhaug.
 • Ansatte skal fortrinnsvis ikke dele en arbeidsdag mellom de to sykehusene.
 • Varer og tjenester vil for en del funksjoner måtte leveres fra det ene sykehuset til det andre.

 

 

Sist oppdatert 07.03.2024