Reservasjon og innsyn

Her finner dere informasjon om retten rett til reservasjon og prosedyre for hvordan reservasjon kan gjennomføres og eventuelt trekkes tilbake.

Informasjon om reservasjon ​

Informasjon om Kvarus og pasientens rett til å reservere seg skal skje før registreringen starter, og skal gis både muntlig og skriftlig. Det er laget egne informasjonsskriv som du kan laste ned her:​​​

Informasjon om Nasjonalt kvalitetsregister for behandling av skadelig bruk eller avhengighet av rusmidler.
 
 
 
Det skal også opplyses om at oppdatert informasjon om registeret finnes på www.kvarus.no.​

Bruk av reservasjon​ og sletting av opplysninger

​​Pasienten kan når som helst reservere seg mot at opplysninger samles i registeret, uten å oppgi noen grunn.

Kvarus - Reservasjon -prosedyre.pdf

Dersom pasienten er mellom 13-15 år, skal reservasjonen gjennomføres av den som har foreldreansvaret for pasienten.

Ved bruk av reservasjonsrett slettes alle opplysninger om pasienten i registeret, med unntak av opplysninger som allerede er inngått i analyser eller brukt i vitenskapelige publikasjoner. Disse dataene vil ikke kunne tilbakeføres på enkeltpersoner. Registerledelsen er ansvarlig for å melde tilbake til pasient, gjennom brev til pasientens folkeregistrerte adresse, når informasjon om pasienten er slettet. Dette skal skje innen 30 dager. 

For pasienter som samtykket til registrering i Kvarus før 31.12. 2021, og som ønsker å trekke sitt samtykke, vil bli registrert som å ha reservert seg og all tidligere registrert informasjon vil bli slettet.

Hva med de som reserverer seg

Det er et krav at de som reserverer seg mot å bli registrert i Kvarus, ikke skal få en annen eller dårligere behandling enn de som ikke reserverer seg. Siden opplysninger som er registrert i Kvarus kan overføres til journal og dermed kunne legges til grunn for behandlingen, er det viktig at virksomheten har en alternativ prosedyre for innhenting av de samme opplysningene, så som sjekklister eller maler, dersom Kvarus ikke benyttes for dette formålet.​

Innsyn i opplysninger

​​Alle som registreres i Kvarus har rett til å få innsyn i registrerte opplysninger om seg selv. Retten til innsyn er regulert av Paragraf § 24 i Helseregisterloven.

Kvarus tilbyr innsyn på Helseregistre - tjenester.helsenorge.no. Enkeltpersoner kan her logge seg inn med elektronisk ID og bestille innsynsrapport.

Sist oppdatert 09.02.2024