SEMES

Smart Emergency Medical Services for Cerebral Stroke (SEMES) er et prosjektsamarbeid mellom RAKOS OG SINTEF

Mann holder objekt i hånden

SEMES ønsker å bedre beslutningsstøtten for de akuttmedisinske tjenestene for diagnostisering av akutt hjerneslag ved hjelp av smart teknologi. Dette skal sikre den enkelte pasient riktig og rask behandling og et mer effektivt og samfunnsøkonomisk pasientforløp.

Ressursene i spesialist og kommunalhelsetjenesten er begrensede og det er derfor viktig at pasienter med hjerneslag blir gitt riktig diagnose for å kunne gi behandling med rett kompetanse og på riktig sted. Hjerneslag kan gi symptomer som lammelser, og/eller manglende evne til å snakke og forstå.  Se link til mer informasjon: 

https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/212/Hjerneslag-en-akutt-tilstand-brosjyre-IS-1837.pdf

Diagnose etterfulgt av triagering av pasientene til riktig omsorgsnivå vil være viktige forbedringer i prehospital behandling. 

Basert på kompetanse fra kommunal, spesialist og akuttmedisinske tjenestene ønsker prosjektet å utvikle digitale beslutningsstøtteverktøy basert på smarte sensorer og kunstig intelligens som gjør
kompetansen til spesialistene tilgjengelig der pasienten er. På denne måten sikres riktige beslutninger tidlig i det akuttmedisinske tjenesteforløpet.

Prosjektet har flere forskningsmessige problemstillinger; hvilke smarte sensorer vil kunne gi relevant og gyldig informasjon, hvordan kan denne informasjonen kombineres med eksisterende kompetanse og gi beslutningsstøtte; og hvordan kan denne type teknologi tas i bruk og gi mest nytte både for pasienten og den akuttmedisinske tjenesten for å øke pasientsikkerheten.

Forventede resultater og effekter:

Prosjektet forventes å framskaffe ny kunnskap om hvordan digitalisering av akuttmedisinsk tjeneste kan benyttes for å oppnå en riktigere behandling av hjerneslagpasienter. Dette vil ha stor verdi for den enkelte pasient hvor tidsperspektivet er vesentlig for utfallet av behandling. Tidlig og riktig behandling er svært viktig for forventet funksjonsevne etter et hjerneslag. For samfunnet er det viktig å minimere støttebehovet for slagpasienter, som ideelt sett kan komme tilbake i arbeid. For helsetjenestene vil kunnskapen kunne gi mer effektive tjenester både kommunalt og innenfor spesialisthelsetjenesten ved at ressursene benyttes der de kan gi best effekt. Kunnskap fra behandling av hjerneslagpasienter vil kunne overføres til andre pasientgrupper og derav ytterligere øke effekten av prosjektet.


Sist oppdatert 02.03.2023