Ikon

Henvisning til eBehandling

eBehandling tilbyr veiledet internettbehandling for voksne over 18 år med lett til moderat depresjon, panikklidelse eller sosial angst. Vi tilbyr per i dag ikke behandling for andre angstlidelser, som generalisert angst, helseangst, tvangsliding eller PTSD.

eBehandling egner seg ikke for pasienter med mer komplekse lidelser. Behandlingen varer i 14 uker og foregår gjennom et nettbasert behandlingsprogram, med skriftlig støtte og veiledning fra en behandler. Behandlingen krever høy grad av motivasjon, god innsikt og ressurser med tanke på å kunne ta en aktiv rolle i å oppnå bedring. Metoden som blir brukt er kognitiv atferdsterapi.

Med veiledet internettbehandling kan vi nå pasientgrupper som ellers har høy terskel for å søke hjelp, eller av andre grunner har utfordringer med å komme i kontakt med psykisk helsevern. eBehandling er en fleksibel behandlingsform og støtter dermed oppunder målet om å øke tilgang til effektive helsetjenester.

Du kan enten bli henvist til eBehandling via fastlege eller andre steder i spesialisthelsetjenesten, eller du kan henvise deg selv. eBehandling vurderer om pasienter har rett til nødvendig helsehjelp dersom henvisningen ikke kommer fra spesialisthelsetjenesten.

Pasienter som, ut fra henvisningen, er aktuelle for behandling, vil som hovedregel få tilbud om en vurderingssamtale hos eBehandling innen to til tre uker. eBehandling holder til ved Sola distrikstpsykiatriske senter. Vurderingssamtalene kan enten foregå ved fysisk oppmøte ved Sola DPS, eller via videosamtale.

eBehandling har ikke akuttilbud. Dersom det skulle oppstå økt risiko for selvmord eller mistanke om utvikling av alvorlig psykisk lidelse hos pasienter under behandlingen i eBehandling, er det den lokale spesialisthelsetjenesten som er ansvarlig for å ivareta pasienten. eBehandling må på forhånd ha fått kontaktinformasjon til lokal distriktspsykiatriske senter (DPS). Ved behov for vurdering av selvmordsfare eller utvikling av alvorlig psykisk lidelse, vil eBehandling ta kontakt med pasienten sitt lokale DPS og henvise til akuttvurdering der.

eBehandling egner seg ikke for disse personene:

 • Moderat til høy selvmordsfare, der behovet for ivaretakelse og tilsyn fører til at behandling over internett ikke er tilstrekkelig. Dette utelukker også personer som nylig har gjennomført selvmordsforsøk.
 • Psykoseproblematikk. Dersom pasienten har fungert stabilt uten pågående psykotiske symptom over tid, og har en behandlingskontakt i spesialisthelsetjenesten som kan ivareta og følge vedkommende opp ved behov, kan en motta behandling i eBehandling for komorbid panikkangst, sosial angst eller mild til moderat depresjon.
 • Ubehandlet alkohol- eller narkotikaproblematikk, eller medikamentavhengighet som kan være til hinder for behandlingen.
 • Nylig oppstartet eller endring av dose psykofarmakabehandling. Effekt av medikamentet bør først evalueres. Pasienten må ha stått på stabil dose 4 uker før oppstart i eBehandling.
 • Jevnlig bruk av B-preparat. Behandlingstilbudet foregår som hovedregel uten bruk av angstdempende medikament, og disse bør seponeres før henvisning. Kontakt eBehandling dersom du ønsker å diskutere unntak.
 • Ustabil og/eller uavklart somatisk tilstand. Epilepsi, alvorlig astma, kroniske hjerterytmeforstyrrelser eller hjerte-/lungeproblem diagnostisert av lege, svært lavt blodtrykk eller graviditet er ikke forenelig med behandlingen for panikklidelse.
 • Alvorlig depresjon (MADRS ≥ 35)
 • Bipolar depresjon. Det er ikke funnet evidens for effekt av behandlingsprogrammet for depresjon for personer med bipolar depresjon. Personer med godt regulert bipolar lidelse kan ha nytte av og få behandling for komorbid panikklidelse eller sosial angst.
 • Lav motivasjon eller annen funksjonspåvirkning (for eksempel høy initiativløshet eller konsentrasjonsvansker) som gjør det vanskelig å gjennomføre internettbehandling, som krever høy grad av ansvarstaking. Ustabile eller vanskelige ytre forhold, for eksempel livskriser, kan også gi nedsett funksjon og problemer med å følge opp behandling over internett.
 • Personer med lese- og/eller skrivevansker, inklusivt vansker med det norske språket, kan ha utfordringer med å gjennomføre programmene, da de inneholder store mengder tekst og skriveoppgaver.
 • Bosted utenfor Norge.
 • Forventet fravær på mer enn to uker i løpet av behandlingsperioden.
 • Komorbiditet som erfaringsmessig kan vanskeliggjøre veiledet internettbehandling er: GAD, hypokondri, PTSD og engstelig / unnvikende personlighetsforstyrrelse.

Dette må henvisningen inneholde:

 • Pasientdata
  • Navn, fødselsnummer, adresse, telefonnummer.
 • Vurdering av rett til helsehjelp
  • Informasjon om vurdering av rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten når det er foretatt (hvem har vurdert, datoer, frister, innfridde frister)
 • Tilhørende DPS
  • Hvilken DPS/poliklinikk tilhører er pasienten? eBehandling behøver kontaktinformasjon i tilfelle behov for kontakt ved akutte situasjoner.
 • Henvisningsdiagnose
  • Hoveddiagnose og eventuelt bidiagnose. Dersom eBehandling skal gi et tilbud, må pasientens hovedproblem være sosial angst, panikklidelse med/uten agorafobi eller moderat depresjon.
 • Bakgrunn
  • Oppvekstforhold, familieforhold og nettverk, omsorgsansvar for barn eller andre, sivilstatus, boforhold, arbeid, trygd, individuell plan. Sjekk spesielt ut om pasienten har lese- og/eller skrivevansker, om vedkommende kan forstå norsk på et god nivå, og om han/hun har tilgang til internett.
 • Psykiatrisk sykehistorie
  • Tidligere betydningsfulle symptomer og problemer, tidligere diagnoser, tidligere behandling og utbytte av denne. Har pasienten tidligere erfaring med bruk av selvhjelp?
 • Aktuelt
  • Aktuelle problemer som pasienten søker behandling for (debut, årsaksforhold, symptom, behandling, forløp, betydning for funksjon, livskvalitet), herunder opplysninger omkring evt. rusproblematikk, suicidalitet og voldsrisiko. Angi pasientens motivasjon for denne type behandling og hvilken informasjon pasienten har fått om behandlingsformen.
 • Relevant somatisk problematikk
  • Foreligger det ustabile og/eller uavklarte somatiske tilstander?
   Epilepsi, alvorlig astma, kroniske hjerterytmeforstyrrelser eller hjerte-/lungeproblem diagnostisert av lege, svært lavt blodtrykk eller graviditet er ikke forenelig med behandlingen for panikklidelse.
 • Medikamentbruk
  • Preparatnavn, formulering, styrke, dosering.
   Her bør det spesielt angis hvor lenge pasienten har stått på aktuell psykofarmaka og evt. bruk av B-preparat. Jevnlig bruk av B-preparat gjør behandling i eBehandling kontraindusert. Behandlingstilbudet foregår som hovedregel uten bruk av angstdempende medikament og disse bør seponeres før henvisning. Pasienten må kunne motiveres for eksponering for fryktede situasjoner uten medikamentell støtte, og må tåle symptomtrykket som følger av kontinuerlig eksponering. Stabil medisinering (samme dose de siste 4 ukene) med annen psykofarmaka er uproblematisk sammen med eBehandling.
 • Vurdering med begrunnelse for henvisning
  • Diagnose, selvmordsrisiko, problemforståelse, prognose.
   Angi pasientens motivasjon for denne type behandling og hvilken informasjon pasienten har fått om behandlingsformen.
Sist oppdatert 10.04.2024