Samarbeid og teamarbeid

For at utredningen/behandlingen skal bli best mulig, er vi avhengige av et tett og godt samarbeid med barnets nærmeste.

Stue på utredningsposten. Foto.

I forkant av innleggelsen ønsker vi å besøke familien hjemme for å møte dem på en trygg og kjent arena. Familien inviteres så på en omvising i posten.

For at utredningen/behandlingen skal bli best mulig, er vi avhengige av ett tett og godt samarbeid med barnets nærmeste. Foreldre/foresatte er de som kjenner barnet best, og de er derfor den viktigste ressursen i forhold til barnet. I samtaler med foreldre/foresatte trenger vi blant annet opplysninger om barnets utvikling, ressurser, utfordringer, tidligere sykdommer, aktuelle problemstillinger og viktige begivenheter.

Inne på post vil miljøterapeuter følge familien gjennom hele uken. Vi vektlegger å bli godt kjent med barn og foreldre/foresatte og der vi ser det er hensiktsmessig gis det veiledning.

Ved innleggelse blir det kalt inn til instansmøte med foreldre/foresatte og henviser for innhenting av informasjon. Ved utskrivning kaller vi inn til et utskrivingsmøte der foreldre/ foresatte, henviser og aktuelle samarbeidsinstanser kalles inn. Her går vi igjennom våre konklusjoner og eventuelle forslag til videre tiltak.

Teamarbeid på ​​posten

Hos oss er det ansatt ulike yrkesgrupper; barnepsykiater, lege, psykologspesialist, sykepleier, barnevernspedagog, sosionom m.fl. Ved innleggelsen blir det opprettet ett team rundt hvert barn, bestående av miljøterapeuter, behandler og spesialpedagog fra Møllehagen skolesenter. Foreldre er med i teammøter hvor det utarbeides tiltak ut fra foresattes og barnets ønskede områder og etter forespørsel fra henvisende instans. Observasjoner, tester og undersøkelser m.m foretas etter individuelt behov.

Det er viktig at vi får etablert et samarbeid med de ulike instansene barnet er i og har vært i kontakt med. Andre hjelpeinstanser kan være PPT, barnevernstjenesten, primærlege, helsesøster, skole, barnehage m.m. Før vi kan innhente informasjon fra andre instanser, må vi ha skriftlig samtykke fra foreldre/foresatte.

Beha​​​ndlere

Vi har barnepsykiater, leger og psykologspesialister. Disse foretar samtaler med barnet, foresatte og samarbeidende instanser. Det blir satt opp foreldresamtaler ukentlig sammen med behandler og miljøterapeut. Videre brukes ulike metoder for å finne fram til barnets funksjonsnivå og ressurser. Dette gjøres ved hjelp av psykologiske tester, observasjoner på post i ulike situasjoner, medisinske og fysiske undersøkelser samt observasjon i lekerom.

Miljøtera​​​pi og observasjon

Miljøterapeutene er sammen med barnet og foresatte for å observere barnets ressurser, evner til kontakt og samspill med foresatte, andre barn og voksne. Miljøterapeutene tar sammen med foreldre/foresatte utgangspunkt i barnets fungering i situasjoner som for eksempel måltider, morgenrutiner, legging, oppfølging av inngåtte avtaler, skolearbeid, mestring av samspill, ulike aktiviteter og lek. En naturlig del av observasjonene er hvordan samspillet mellom barn og foresatte fungerer. Der en ser en at enkelte justeringer kan prøves ut vil det gis veiledning på dette. Alle barn får en egen oversikt over sin uke slik at graden av forutsigbarhet og oversikt skal være høy. Miljøterapeutene ved posten har bakgrunn som barnevernspedagog, sosionom, sykepleier, vernepleier og førskolelærer. Hver familie får to miljøterapeuter som har spesielt ansvar for å følge opp dem opp. Disse personene blir kalt kontaktpersoner. Den daglige kontakten mellom posten og foreldre/foresatte blir ivaretatt av kontaktpersonene, men alle ansatte på posten er tilstede for alle barna og deres foreldre/foresatte.

Dokumentasjon av observasjonene inne på posten skrives fortløpende. Foreldre/foresatte har fullt innsyn i disse så sant ikke noe annet er avtalt med dem.

Sist oppdatert 28.08.2023