Rusregisteret har fått nasjonal status

Kvalitetsregisteret for behandling av skadelig bruk eller avhengighet av rusmidler har fått nasjonal status. Det nye registeret vil gi økt kunnskap om hva som virker innen rusbehandling, slik at rusavhengige kan få bedre behandling.

Ingrid Aukland. Foto: Svein Lunde, SUS.
Publisert 05.02.2019
Sist oppdatert 11.11.2022

kvarus_alle.jpg

Endelig er nasjonalt kvalitetsregister for rusbehandling på plass. Det ble markert på Veksthuset mandag 4. februar. Fra venstre står leder for registeret Sverre Nesvåg, brukerrepresentant Preben Sandanger, administrerende direktør ved Stavanger universitetssjukehus Inger Cathrine Bryne, styreleder i Helse Stavanger Stener Kvinnsland og administrerende direktør i Helse Vest Herlof Nilssen.

– Mennesker som strever med ruslidelser og psykiske lidelser lever opptil tjue år kortere enn befolkningen for øvrig. Dette er en av de største og styggeste ulikhetene vi har i landet vårt. Det nye nasjonale registeret vil hjelpe oss med å rette opp denne ulikheten, sa helseminister Bent Høie under markeringen mandag 4. februar.

Høie takket alle på Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse Vest (KORFOR) for det viktige arbeidet, med en særlig takk til Sverre Nesvåg og Amund Aakerholt.

kvarus_bent_hoie.jpg

– Regjeringen ønsker en kunnskapsbasert ruspolitikk. Vi vil styrke forskningen på bruk av rusmidler og behandling av rusavhengighet. Jeg er derfor svært glad for at vi endelig har fått på plass et nasjonalt kvalitetsregister for rusbehandling, sa Bent Høie, under markeringen mandag 4. februar.

Nasjonalt kvalitetsregister for behandling av skadelig bruk eller avhengighet av rusmidler (KVARUS) vil omfatte alle offentlige behandlingstiltak innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) i hele landet, samt private tiltak som har driftsavtale med et regionalt helseforetak. «Tverrfaglig spesialisert» betyr et medisinsk-, psykolog- og sosialfaglig behandlingstilbud.

Virker det?

I registeret registreres opplysninger om pasientens helse, livssituasjon og tidligere behandling, hva som gjøres i behandlingen, pasientens vurdering av nytte og medvirkning samt rusmiddelbruk. I tillegg registreres helse, livssituasjon og opplevd livskvalitet ved avsluttet behandling og ett år etter avsluttet behandling.

kvarus_sverre_nesvag.jpg

Forskningsleder ved Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning (KORFOR) Sverre Nesvåg, er leder for det nye kvalitetsregisteret.

– Får pasientene et bedre liv? Virker det som gjøres i rusbehandling? Det er først når vi får data inn i registeret som vi kan analysere – at vi kan begynne å svare på om den behandlingen vi gir faktisk virker, og for hvem det virker, sier Sverre Nesvåg, forskningsleder ved Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning (KORFOR).

Ifølge Nesvåg finnes det kunnskap om den generelle effekten av noen spesifikke behandlingsmetoder men kunnskapsgrunnlaget om hva som gir best effekt for ulike pasientgrupper i ulike faser av behandlingsforløpet, er langt svakere. Registeret vil kunne gi data for både forskning og fagutvikling, spesielt når det gjelder å forstå avhengighet og hva som bidrar til økt mestring av rusproblemer.

Dialog med bruker

En av dem som delte sine erfaringer og forventninger til registeret, var Preben Sandanger, leder av brukerutvalget i ARA (avdeling for rus og avhengighetsbehandling) og representant fra Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO).

kvarus_preben_sandanger.jpg

Brukerrepresentant Preben Sandanger la vekt på brukerens viktige rolle for at registeret skal ha effekt.

– For at registeret skal ha effekt, er det avgjørende at brukeren selv gis anledning til å reflektere over spørsmål og komme med innspill gjennom samtaler underveis i hele forløpet – ikke bare ved behandlingsslutt, sier Sandanger.

Han har selv vært gjennom flere kartleggingsverktøy som ikke har hatt særlig nytte for han som bruker. Når dette registeret nå tas i bruk er han opptatt av at brukernes erfaringer skal legges vekt på.

– På den måten kan behandler og bruker i samarbeid gjøre konstruktive endringer i et behandlingsforløp – til det beste for brukeren.

Fakta

  • Helse Stavanger HF er databehandlingsansvarlig og har ansvar for daglig drift av registeret.
  • Helse Vest IKT er databehandler.
  • Leder for registeret er Sverre Nesvåg, forskningsleder ved Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning (KORFOR).

Les mer

Veksthuset Rogaland

Om kvalitetsregisteret (kvalitetsregistre.no) Pakkeforløp for rus og psykisk helse