Et tre med rosa blomster

Veksthuset Rogaland

Veksthuset Rogaland er et døgnbasert behandlingstilbud for kvinner og menn fra 18 år. Vi har 15 behandlingsplasser og én brukerstyrt seng. Vår målgruppe er personer med samtidig rusavhengighet og komplekse traumer, men vi tar gjerne imot personer med andre utfordringer knyttet til psykisk helse. Det er et pågående faglig utviklingsarbeid for å heve kompetanse og sikre faglig forsvarlighet etter beste standard. Vi har tatt i bruk nye behandlingstilnærminger og vil fortløpende vurdere effekten og eventuelt ytterligere tilpasse tilbudet til den aktuelle pasientgruppen.   Visjonen vår er: Veksthuset Rogaland - en viktig omvei.

Målgruppe

 • Kvinner og menn over 18 år
 • Rusmisbruket er kommet ut av kontroll
 • Rus og samtidig psykisk lidelse som kan være PTSD (kompleks type), spiseproblemer, angst/depresjon, personlighetsproblematikk. 

Målsettinger

 • Stabilisering og rusmestring.
 • Behandle psykisk lidelse – stabilisere, redusere symptomer, fremme ny innsikt 
 • Psykoedukasjon som  kan minne om gruppeterapi hvor pasientene blir undervist i den psykiske sykdommen de lider av, fremfor at de snakker med hverandre og en gruppeleder.
 • Styrke personlige relasjoner og nettverk
 • Styrke sosiale og praktiske ferdigheter
 • Øke kunnskap om kosthold, og gi tilbud om aktiviteter knyttet til fysisk aktivitet/trening
 • Avklare somatisk helsetilstand og følge opp behandlingsbehov til den enkelte 
 • Fremme kunnskap og opplevelser av kultur og kreativitet

Organisering

Vi har drift med bemanning gjennom hele døgnet. Den største delen av bemanningen er miljøterapeuter med helse- og sosialfaglig utdanning.  Videre er det dagansatt fagpersonell som psykologer, kliniske sosionomer, familieterapeut, sekretær og erfaringskonsulent.  Vi har to psykologer hver i 100 % stilling hvorav en er spesialist og den andre i et spesialiseringsløp. Overlege/spesialist i psykiatri er tilknyttet oss på timebasis med 3 dagers tilstedeværelse annenhver uke. Når psykiater ikke er til stede, kan vi få bistand fra Akutt TSB og deres leger etter behov.
 
Hver pasient har sitt behandlingsteam med behandler og primærkontakt (miljøterapeut). Tilbudet til den enkelte vurderes individuelt, og det samme gjør behandlingens varighet. Hver pasient har individuell samtale med behandler, i tillegg til behandlingsmøte med sitt team hver uke. Tilbudet ivaretar prinsippene i Pasientforløp, og sikrer også samarbeid med, og inkludering av pårørende. 

Om behandlingstilbudet

Foruten kartlegging, utredning og diagnostisering tenker vi at det er viktig med faste strukturer som kan virke stabiliserende. Her vil vi vektlegge døgnrytme, kosthold, ernæring og fysisk aktivitet. Dette vil være nedfelt i en timeplan hvor den enkelte bruker også har oversikt over individuelle samtaler, behandlingsmøter og samarbeidsmøter (ansvarsgruppemøter). Du som pasient kan få tildelt midlertidig ansvar for særskilte oppgaver innen daglig drift på huset. Dette vil rullere og målet er læring og mestring. 
 
Miljøterapien vil ha stor plass i behandlingstilbudet og vil i hovedsak være basert på traumebevisst omsorg og mentaliseringsbasert miljøterapi.  
 
Den individuelle oppfølgingen omhandler utkentlige samtaler med primærkontakt og behandler og vil ut fra den enkeltes behov omhandle kartlegging, utredning, samtaleterapi, tilbud om EMDR-behandling. Det arbeides systematisk med utforming av behandlingsplan med tydelige tiltak. Den enkelte sin innsats for egen behandling blir jevnlig vurdert opp mot tiltak og målsetting for oppholdet. 
 
Veksthuset har ukentlig aktivitetstilbud i større eller mindre grupper innad i hus/hage og i nærområdet. Pasientene kan også planlegge sine individuelle aktiviteter. Du som pasient kan motta besøk når du ønsker det utenom ordinært program.  
 
Behandlingen består av en kombinasjon av individuelle- og gruppebaserte metoder.  Vårt tilbud baserer seg på tilknytningsteori, traumebevisst omsorg, mentaliseringsbasert terapi, og øvrige evidensbaserte behandlingsmetoder for kompleks PTSD.
 

Behandlingsforløpet og samhandling

Vi ser for oss Veksthuset som en del av et større behandlingssystem. Vi ønsker at pasienter som henvises til Veksthuset er forankret og har startet behandlingen sin i TSB -poliklinikk og behandlingsforberedende tiltak i kommunen. I tillegg vil vi legge til rette for tiltak knyttet til behandlingsstart for nye pasienter. Det vil blant annet innebære lavere programintensitet i en mindre gruppe.  

Kontakt

Telefon

 • Mandag 08:00 - 15:30
 • Tirsdag 08:00 - 15:30
 • Onsdag 08:00 - 15:30
 • Torsdag 08:00 - 15:30
 • Fredag 08:00 - 15:30
 • Lørdag STENGT
 • Søndag STENGT
Vakttelefon: 90 41 20 50 etter 1530 og i helgene

Postadresse

Helse Stavanger, Veksthuset Rogaland, Postboks 8100, 4068 Stavanger

Kontakt avdelingen via helsenorge.no

Slik finner du fram

Oppmøtested

Brunesveien 69, 4322 Sandnes

Besøkstider

Brunesveien 69

Brunesveien 69, 4322 Sandnes