Adkomst og parkering

Publisert 24.08.2018
Sist oppdatert 10.08.2022
Kollektivaksen gir enkel adkomst til sykehusbyggene på Ullandhaug.

Kollektivaksen gir enkel adkomst til sykehusbyggene på Ullandhaug. Illustrasjon: Nordic/COWI

Bussveien gjennom sykehusområdet fra og til Jåttåvågen stasjon blir et viktig knutepunkt for alle som skal til og fra det nye sykehuset. Den skal stå ferdig før det nye sykehuset tas i bruk. 

Det er fylkeskommunen og Kolumbus som har ansvaret for å etablere fremtidige ruter mellom Ullandhaug og Stavanger sentrum. Bussveien er et av flere tiltak i bymiljøpakken. Gjennom bymiljøpakken er det planlagt mange tiltak for å reise miljøvennlig til og fra det nye sykehuset på Ullandhaug.​

Buss

Det blir bussholdeplass ved torget midt i sykehuset på Ullandhaug, slik at det blir kort vei fra bussen og inn i sykehuset. Bussveien fra universitetsområdet, via sykehuset og videre ned til Madlaveien mot Jåttåvågen stasjon, skal kun benyttes av busser, syklister og gående samt eventuelt ambulanser.   

Nordover fra det nye sykehuset skal kollektivtraseen gå via universitetsområdet i retning Stavanger sentrum enten via Madlamarkveien, Madlakrossen og Madlaveien mot sentrum, eller senere via Schanceholen, SUS og til Hillevåg. Sørover mot Jæren går traseen ned til mot Madlaveien, E39 og Diagonalen.

Tog

Medarbeidere som kommer med tog vil ha tilgang til sykehuset via Jåttåvågen stasjon og bussveien, med bussforbindelser fra togstopp til sykehusområdet.

Sykkel og gange

Veiene rundt det nye sykehuset på Ullandhaug skal få nye gang- og sykkelforbindelser. Langs den planlagte kollektivtraseen skal det være fortau med tosidig sykkelfelt. Langs Kristine Bonnevies vei er det planlagt sykkelvei med fortau, som skal kobles mot turveinett og den planlagte sykkelstamveien.

Les mer om sykkelstamveien (vegvesen.no)

Sykkelstamveien vil være den raskeste forbindelsen sørover mot Sandnes. Det planlegges med to avkjøringer fra sykkelstamveien mot det nye sykehuset. Ved E39 er det også gang- og sykkelveiforbindelser sørover langs Nesbuveien, sørøstover langs Diagonalen og østover mot Hinna sentrum. Sørvestover vil sykkeltraseen kunne knytte seg til gang-  og sykkeltilbudet langs Madlaveien.

Sykkelparkering 

Det vil være cirka 300 utendørs sykkelparkeringsplasser, plassert langs de fleste byggene. Bussholdeplassene og sykkelparkering vil være nærmere sykehuset enn parkeringshusene.

Bil og parkering

Hvis du skal til sykehuset med bil må du kjøre enten via Madlaveien i sør, eller via Kristine Bonnevies vei i Sola kommune i vest. Nordfra kommer du via Professor Olav Hansensvei, som i dag. Besøkende og medarbeidere har ulike parkeringsanlegg, begge med gangvei til sykehusbyggene.

Parkering for besøkende

parkeringshus for besøkende.jpg

Parkeringshuset for besøkende.

Parkeringshuset for besøkende har plass til 400 biler. Det er kort vei fra parkeringshuset til hovedinngangen i A-bygget.  

Parkering for medarbeidere

Sykkel

Det vil være 700 plasser for ansatte under akuttmottaket i øst, og et avlåst sykkelparkeringsanlegg med 600 plasser i parken på vestsiden. Disse vil få god tilknytning til garderobene, kafeteriaen og «ringen» som binder de forskjellige byggene sammen i tredje etasje.​

Bil

Det vil være begrenset parkeringsdekning for medarbeidere på sykehuset. Det er et krav fra Stavanger kommune at det bygges maks 0,9 parkeringsplasser pr. 100 kvadratmeter sykehusbygg i første byggetrinn. Dette gir et maksimalt antall parkeringsplasser som kan etableres – i tråd med økt satsing på kollektivtransport, sykkel og gange i samfunnet generelt. 

Bystyret la i tillegg til et krav i detaljreguleringen om at 20 prosent av parkeringsplassene skal klargjøres for lading av elbiler. Dermed vil sykehuset på Ullandhaug ha en lavere bilparkeringsdekning, både for besøkende og medarbeidere, enn for mange andre norske sykehus. 

Parkeringshuset for medarbei​dere har plass til cirka 500 biler. Parkeringshuset for pasienter og pårørende bygges med 400 p-plasser. 

Plassene i de to parkeringshusene (900 plasser), gjelder første byggetrinn på ca. 100 000 m2 BRA, og gir 0,9 plasser pr. 100 m2 BRA.

Les mer om bussveier og veiprosjekter (bypakken.no)