Fondsmidler Parkinsons sykdom, parkinsonisme og andre nevrologisk betingede bevegelsesforstyrrelser

Utlysning fra Norges Parkinson Forskningsfond 2021

Norges Parkinson Forskningsfond og Norges Parkinsonforbund skal dele ut midler til formål som angitt nedenfor. Det kan søkes om midler til prosjekter – både ettårige og flerårige – som støtter forskning på Parkinsons sykdom, parkinsonisme og andre nevrologisk betingede bevegelsesforstyrrelser, samt til forskning og tiltak som har som formål å bidra til at disse gruppene oppnår best mulig livskvalitet. Søknadene vil bli behandlet i desember 2021.

Logo Norges Parkinson Forskningsfond


Søknaden skal være på maks fire sider og må inneholde:
  • ​Prosjektbeskrivelse
  • Et spesifisert budsjett over inntekter og kostnader for prosjektet 
  • Navnet på prosjektets ansvarlige leder 
Søknadsfrist 9. november 2021.

Når prosjektet er fullført må det:
  • ​utarbeides en rapport/delrapport med resymè stilet til styret i Norges Parkinson Forskningsfond som skal sendes til fondet innen 31.01.  hvert år i prosjektets varighetspriode.
  • skrives en enkel og forståelig artikkel, innen 31.01 året etter prosjektet avsluttes, som kan publiseres i Norges Parkinsonforbunds tidsskrift «Tema Parkinson».


Søknaden sendes elektronisk til: 
Norges Parkinson Forskningsfond
E-post: forskning@parkinson.no 
Merket: Søknad 2021. 

Sist oppdatert 27.07.2023