Assosiasjon av GBA-polymorfier og mutasjoner med demens i Parkinsons sykdom

Hver person har ulik erfaring med Parkinsons sykdom (PS), inkludert symptomene de utvikler og hastigheten de utvikles i. I en ny publikasjon fra Nasjonal kompetansetjeneste for bevegelsesforstyrrelser (NKB) publisert i det verdensledende tidsskriftet «Alzheimer’s and Dementia» identifiserte forskerne genetiske faktorer som kan føre til at enkelte individer utvikler demens tidlig ved PD, mens andre kan være demensfrie i over 20 år.

Publisert 23.08.2018
Sist oppdatert 23.08.2022

studiensenter kart

Data fra tre kohorter danner basis for denne publikasjonen. NYPUM-studien fra Sverige, PINE-studien fra Skotland og ParkVest-studien fra Norge

Text in English follows below

Høydepunkt

  • ​GBA er et av de mest vanlige muterte genene ved PS.
  • Dette arbeidet viser at GBA-varianter kan påvirke hvor raskt demens utvikler seg ved PS.
  • GBA-varianter finnes i 12 % av befolkningen, og i fremtiden kan disse personene rekrutteres til kliniske studier på terapier for å reversere effekten av GBA-varianter.


 

Identifikasjonen av genetiske faktorer som påvirker PD krever et stort antall pasienter. Til formål for denne studien ble derfor data fra den norske ParkVest-studien slått sammen med data fra den svenske NYPUM-studien og den skotske PINE-studien for å doble størrelsen på studiepopulasjonen. Sammen analyserte vi genetiske varianter i GBA, et gen valgt på bakgrunn av at mutasjoner i en kopi av GBA kan øke en persons risiko for PS.
Under ledelse av Kristin A. Lunde og Jodi Maple-Grødem ved NKB, så laget på hvordan spesifikke endringer i GBA-genet påvirket utviklingen av demens. De vurderte både mutasjoner (alvorlige endringer i proteinet som kan forårsake Gauchers sykdom hvis mutasjonen arves fra begge foreldrene) og polymorfismer (relativt milde forandringer som ikke forårsaker Gauchers sykdom, men øker risikoen for PS). Resultatene viser at å være bærer av en mutasjon i GBA er assosiert med raskere utvikling av demens. Videre kan selv en med polymorfisme (de mildere variantene) i GBA resultere i tidligere utvikling av demens, noe som viser at enhver form for GBA-varianter er knyttet til høyere risiko for demens.

Hva betyr dette?

Gitt at varianter i GBA er tilstede i 12 % av PS-populasjonen i denne studien, setter dette mange personer i fare for et mer alvorlig sykdomsforløp.
Selv om det er for tidlig å teste for GBA-varianter for å informere pasientbehandling, kan personer som bærer GBA-varianter rekrutteres til kliniske studier av terapier for å reversere effekten av GBA varianter.

Hva nå?

Mer forskning er nødvendig for å forklare sammenhengen mellom GBA og utviklingen av PS-demens, som også vil påvirkes av andre gener og miljøfaktorer.


 

Text in English:

Association of GBA polymorphisms and mutations with dementia in incident Parkinson’s disease


 

Highlights

  • ​GBA is one of the most commonly mutated genes in PD.
  • This work shows that GBA variants can influence how quickly dementia develops in PD.
  • GBA genetic variants occur in 12 % of the population and these people could be recruited to clinical trials of therapies to reverse the effect of GBA mutations.


 

Every person has a different experience with Parkinson’s disease (PD), including the symptoms they develop and the rate at which they progress. In a recent paper from the Norwegian Centre for Movement disorders (NKB) (published in the world renowned journal “Alzheimer’s and Dementia”), researchers identified genetic factors that can cause some individuals to develop dementia early in PD, whilst others may remain dementia free for over 20 years.
The identification of genetic factors that influence PD requires a large number of patients. For this study, the Norwegian ParkWest study joined forces with the Swedish NYPUM study and the Scottish PINE study, to double the size of our study population. Together we analysed genetic variants in a gene called GBA, chosen because when mutations occur in one copy of GBA it may increase a person’s risk of PD.
Led by Kristin Lunde and Jodi Maple-Grødem from the Norwegian Centre for Movement Disorders, the team looked at how specific changes to the GBA gene affected the rate of the development of dementia. They considered both “mutations” (severe changes to the protein that can cause Gaucher’s disease if the mutation is inherited from both parents) and “polymorphisms” (relatively mild changes that do not cause Gaucher’s disease, but do still increase the risk of PD). The results show that carrying a mutation in GBA is associated with faster onset of dementia. Furthermore, even carrying a polymorpshim (the milder variants) in GBA can result in earlier development of dementia, showing that having any kind of GBA variants is linked to higher risk of dementia.

What Does It Mean?

Given that variants in GBA are present in 12% of the PD population in this study, this places many individuals at risk of a more severe disease course. Whilst it is too soon for testing for GBA variants to inform patient care, individuals carrying GBA variants could be recruited to clinical trials of therapies to reverse the effect of GBA variations.

What next?

Further research is needed to explain the link between GBA and the development of PD dementia, which is likely to be influenced by other genes and environmental factors as well.