Forskningsmidler til demens ved Parkinsons sykdom

Et forskningsprosjekt om Parkinsons sykdom og demens ved SUS har blitt tildelt FRIPRO-midler fra Forskningsrådet. Prosjektet ledes av Guido Alves ved Nasjonal kompetansetjeneste for bevegelsesforstyrrelser (NKB).

guido_alves.jpg

Leder ved NKB, Guido Alves. Foto: Svein Lunde, SUS.

Vi skal utvikle et panel av biomarkører som kan hjelpe leger å identifisere pasienter med Parkinsons sykdom med høy grad av risiko for fremtidig demens.

Guido Alves, leder NKB


 


 

Ifølge Alves kan denne kunnskapen føre til en revolusjon innen demensbehandling ved Parkinsons sykdom, siden identifisering av pasientene før symptomene medfører uførhet kan gi mulighet for persontilpasset behandling, tidlig sykdomsintervensjon og inkludering av risikopasienter i fremtidige kliniske studier.   

Les mer om FRIPRO-midler fra Forskningsrådet

Parkinsons sykdom er den nevrologiske lidelsen som øker mest i utbredelse og rammer over 1,2 millioner mennesker i Europa, og over 80 % av pasienter med Parkinsons sykdom vil utvikle demens. Fordi hjernecellene blir skadet ved sykdommen vil symptomene forverres over tid. Hastigheten forverringen skjer i varierer mye, og pasienter og pårørende må forholde seg til usikkerhet om sykdommens fremtidige forløp.

Diagnostiske tester, eller behandling som reduserer eller stopper skadene på hjernecellene ved demens ved Parkinsons sykdom, finnes ikke. Som følge får pasientene ikke den behandlingen de fortjener, og resultatet er økende uførhet, samt økte kostnader for samfunnet.
  

En biomarkør er en målbar indikator som som sier noe om en pasients tilstand og helse. Dette kan være gener, proteiner, metabolitter eller strukturelle endringer i vev. Disse kan identifiseres ved help av blodprøver eller prøver av andre kroppsvesker, samt bildediagnostikk slik som MR eller PET.

Sentralt i prosjektet står teamet bak ParkVest-studien, et samarbeidsprosjekt med parkinsonpasienter i de fire helseforetakene i Helse Vest. Disse vil arbeide sammen med andre studier fra Europa og USA som alle har fulgt pasientene fra diagnosetidspunkt og opp til 16 år etter diagnose. Dette gir en unik mulighet til å utføre biomarkørforskning og i utfyllende prosjekter vil kliniske, biologiske og bildediagnostiske markører analyseres for å avdekke nye kombinasjoner av tester som kan brukes for å identifisere pasienter med høyest risiko for utvikling av demens.

Ved å fremskaffe nye verktøy til hjelp for klinikere ved identifisering av risikoindivider vil resultatene fra dette prosjektet påvirke både pasientbehandling og arbeidet med utvikling av medikamenter positivt, og vil fremskaffe ny ekspertise og internasjonalt samarbeid til Senter for hjernehelse.

Prosjektet har planlagt oppstart i 2019.

English text

Parkinson's disease is the world's fastest growing neurological disorder, affecting over 1.2 million people in Europe, and as many as 80% of Parkinson's disease patients will eventually develop dementia. Because Parkinson's disease damages and destroys brain cells, symptoms worsen over time. Their speed of progression can vary widely, and patients and relatives can face uncertainty about the future disease course.

There are no diagnostic tests and no treatments to slow or stop the brain cell damage caused by Parkinson's disease dementia. Consequently, patients cannot receive the best care they deserve, leading to increasing disability and mounting costs for society.

The Research Council of Norway has awarded funding to the Norwegian Centre for Movement Disorders (Nasjonal kompetansetjeneste for bevegelsesforstyrrelser; NKB), which is a central part of the newly established Centre for Brain Health at Stavanger University Hospital. The project is led by Guido Alves (leader and head of research at NKB) and will develop a biomarker panel that can help physicians identify patients with Parkinson's disease who are at high risk of future dementia. This knowledge could lead to a revolution in dementia care in PD, as identifying patients before the symptoms become disabling could offer the chance to provide more individualised patient care, early disease intervention, and the targeted enrolment of at-risk patients into future clinical trials.

Central to this project is the team from the Norwegian ParkWest study, a collaborative study of patients with Parkinson's disease in the four local health trusts in the Western Norwegian Health Authority Region. They will work together with other studies from Europe and the UAS that have followed patients with Parkinson's disease from diagnosis for up to 16 years. This creates a unique opportunity to do biomarker research, and in complementary projects they will analyse clinical, biological and imaging markers to discover new combinations of tests that can be used to best identify patients at highest risk of developing dementia.

By providing new tools to help clinicians identify at risk individuals, the results of this project will positively impact both patient care and the field of drug development and will help to bring new expertise and international collaborations to the Centre for Brain Health.

The project is planned to start in 2019.

Sist oppdatert 30.09.2021