Kommuneundersøkelse 2018

Utdeling av utstyr for skadereduksjon ved rusmiddelbruk

Utdeling av brukerutstyr til personer med rusproblemer er et effektivt tiltak for å redusere skader knyttet til rusbruk som f.eks. smittsomme sykdommer og overdosedødsfall. I tillegg bidrar utdeling av brukerutstyr til økt kontakt mellom brukere og hjelpeapparatet.

Sverre Nesvåg og Inger Bjørgo Hustvedt
Publisert 15.10.2019
Sist oppdatert 30.09.2021

Etter lov om vern mot smittsomme sykdommer § 7-1 er kommunene pliktige til å forbygge smitte med blodbårne sykdommer. Utstyr for skadereduksjon innebærer utstyr for injisering eller røyking av rusmidler, nalokson nesespray, kondomer/glidemiddel eller engangs tannbørster. 

KORFOR (regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse Vest) gjennomfører årlige kommuneundersøkelser i perioden 2016- 2022 på oppdrag fra Helsedirektoratet. Rapporter for undersøkelsene finnes på  sus.no/korfor


Hovedfunn fra kommuneundersøkelsen 2018:

  • Det er et økende antall kommuner som deler ut utstyr for skadereduksjon. 30 kommuner som i 2016 svarte at de ikke deler ut utstyr har nå startet med utdeling.
  • Tall fra BrukerPlan viser at andel injiserende rusavhengige som har tilgang på sprøyteutdeling i sin kommune har økt fra 77 prosent i 2016 til 87 prosent i 2018.
  • Syv større kommuner med en relativt omfattende rusproblematikk deler ikke ut utstyr for skadereduksjon.
  • Det er registrert injiserende brukere i 133 mindre kommuner (under 20000 innbyggere). Men kun en tredjedel av disse kommunene har utstyrsutdeling.
  • 39 prosent av kommunene med utstyrsutdeling melder om behov for å dele ut mer og annet utstyr enn de gjør i dag.

Kommuneundersøkelsen 2018