Skadelig alkoholbruk – bevisstgjøring og tiltak

TOTI årsrapport 2022

I nasjonal alkoholstrategi, "En helsefremmende og solidarisk alkoholpolitikk for 2021- 2025", er det fokus på tidlig innsats mot skadelig alkoholbruk. Tidlig oppdagelse og tidlig intervensjon (TOTI), ble etablert ved SUS som et prosjekt allerede i 2008.

Publisert 23.05.2023
Sist oppdatert 29.06.2023

Målet var å bedre tilgjengeligheten til rusfaglige tjenester.  Fra 2010 har ruskonsulentordningen vært en del av driften med to hele stillinger. Arbeidssted er somatiske sengeposter, men stillingene er tilknyttet Rus, psykiatri og somatikk-teamet (RPS- teamet) i Klinikk for psykisk helsevern, avdeling for rus- og avhengighetsbehandling (ARA). Ruskonsulentene har ca 620 henvisninger årlig. 

Endring i organisering og ressursbruk

Fra 07. mars 2022 ble det åpnet en ny tverrfaglig avdeling på SUS med 6 sengeplasser. TOBA er organisert som et prosjekt og er fysisk en del av observasjon- og behandlingsavdelingen. En av ruskonsulentene er fysisk tilstede på TOBA mellom kl. 08.00 og 11.30 på hverdager, og deltar på tverrfaglig team og i pasientarbeid. 50 prosent av stillingsressursen på 200 prosent brukes til dette arbeidet. Det vil si at vi har 50 prosent mindre ressurser til rådighet når det gjelder fokus på tidlig intervensjon. Inntil videre er ressursene satt av midlertidig, og behovet vil bli evaluert.

Fra september i 2022 ble ruskonsulentordningen organisatorisk flyttet til Inntak- og oppstartsteamet i ARA, som er en sentral vurderingsenhet for TSB innen Helse Stavanger sitt opptaksområde. IO- teamet har ansvar for kartlegging/utredning av behandlingsbehov. Bakgrunnen for omorganiseringen var ønske om tettere tilknytning til klinisk virksomhet. I denne prosessen og framover vil det fortsatt være viktig å ha tett kobling til KORFOR for å kunne fortsette tjenesteutviklingen og jobbe kunnskapsbasert. Ruskonsulentordningen har ingen ordinære driftsoppgaver i IO- teamet.