Stayer - PhD

Ny artikkel fra Elise C. Fodstad sin PhD om personlighetstrekk ved avhengighet

Dette er en viktig grunnartikkel for Elise sitt PhD-prosjekt, som også legger grunnlaget for å kunne beskrive utvikling av personlighetstrekk over tid for personer med avhengighet.

Publisert 11.11.2022
Sist oppdatert 29.11.2022

Personlighet

STAYER-studien (N = 208) inkluderte deltakere i det de startet en behandlingssekvens i Tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Denne understudien inkluderte deltakere (n = 123) med rusmiddelavhenighet som hadde fylt ut personlighetsskjemaet NEO-PI-R i løpet av det første halvåret etter inklusjon i studien, de fleste på tremåneders-oppfølgingen. Sammenlignet med de norske normene, hadde deltakerne høye skårer på personlighetstrekket Nevrotisisme og lave skårer på trekkene Planmessighet, Medmenneskelighet, Ekstroversjon og Åpenhet. Innad i studien, hadde eldre deltakere høyere skåre på Medmenneskelighet og dette trekkets fasetter A1: Tillit og A2: Rettfremhet, samt lavere skåre på fasetten E5: Spenningssøking enn yngre deltakere. Det ble ikke funnet kjønnsforskjeller: Kvinnelige og mannlige deltakere avvikte like mye fra de norske normene for sitt kjønn.


Fodstad, E.C., Ushakova, A., Pallesen, S., Hagen, E., Erga, A.H. and Erevik, E.K. (2022). Personality and substance use disorder: Characteristics as measured by NEO – Personality inventory – revised. Frontiers in Psychology, 13: 982763.​