Fagfellevurdering av scenarioer

InterRegSim ivaretar prosessen for interregional fagfellevurdering av scenarioer. Vi vil med dette møte etterspørselen etter kvalitetsikrede scenarioer for deling. For at alle regioner skal dra nytte av simulering, oppfordrer vi alle foretak til å sende inn scenarioer for å bygge opp en solid scenariobank for hele Spesialisthelsetjenesten.

Fagfelle sirkel - innlevering - fagfellevurdering - retur/revisjon - deling

Innspill utviklingsansvarlig: Kategori: Kurs - Scenario - Ferdighetstrening - Modul for kompetanseheving . Målgruppe: Prehospitalt - Somatikk - Psykisk helsevern - Stab/støtte. Fagfellevurdering: Annet Regionalt Helseforetak. Deling gjennom nettverket.

​​Du som vil sende inn scenario

Takk for at du vil dele og hjelpe andre med scenarioer.​ 

Før du sender inn scenario ber vi deg følge disse rettningslinjene:

 • Bruk InterRegSim mal for scenario, markørbeskrivelse, blodgass, blodprøver, innkomstjournal​.
  • For øvrige behov, send inn avidentifiserte nødvendige verktøy (PDF/JPG/PNG).
   F. eks EKG, røntgen.​
 • Sikre personvern i alle innsendte dokumenter til deling (dvs. ikke mulig å identifisere pasienter, pårørende, ansatte, faktiske situasjoner, foretak).​
 • Kvalitetssikre det faglige innholdet før innsending. Henvis til oppdaterte helsefaglige referanser / anerkjente retningslinjer. ​
 • Utform scenarioet generelt slik at det åpner opp for lokale tilpasninger. ​

Når dette er gjort sender du scenarioet og vedlegg til interregsim@ihelse.net

 

Du som skal fagfellevurdere

Takk for at du vil hjelpe til med fagfellevurdering – det bidrar til kvalitet i helsetjenesten.​
 
Vi ber deg følge disse rettningslinjene:
 
 • Du har både simuleringsbasert og relevant helsefaglig kompetanse.​
 • Gi kollegiale tilbakemeldinger. Vis integritet, åpenhet, gjensidig respekt, profesjonalitet, ansvarlighet og vær resultatorientert.​
 • Gi nyttige tilbakemeldinger som bidrar til at sluttproduktet blir faglig korrekt, intuitivt og brukervennlig.​
 • ​Skriv konstruktive kommentarer med både spesifikk ros og forbedringsforslag.
 

​Prosessen​​​​​​​

1. Innlevering

​Gode og relevante scenarioer sendes til interregsim@ihelse.net

2. Fagfellevurdering​​​

 • Når vi får tilsendt scenarioer vil arbeidsgruppen i InterRegSim sende ut forespørsler til andre RegSim, for å rekrutere egnede fagfeller. 

 • Disse fagfellene vurderer deretter scenarioene i henhold til rettningslinjene. 

3. Retur/revisjon​​

Fagfellene sender konstruktive tilbakemeldinger til InterRegSim, som videreformidler dette tilbake til innsender.

4. Deling​

Godkjente scenarioer deles via InterRegSim sin scenariobank​
Sist oppdatert 08.01.2024