Kreft i tykk- og endetarm hos yngre pasienter

I dette forskningsprosjektet vil vi undersøke forekomst og overlevelse av tykk- og endetarmskreft blant yngre pasienter i et langtidsperspektiv.

​Bakgrunn

Kreft i tykk- og endetarm er en av de hyppigste kreftsykdommer i den vestlige verden. I Norge diagnostiseres hvert år om lag 4500 nye pasienter, og rundt 36 000 personer som bor i Norge i dag har eller har hatt tarmkreft.  Sykdommen rammer i hovedsak eldre personer, og median alder i populasjonsbaserte kohorter er 73 år.

Imidlertid forekommer kreft i tykk- og endetarm også hos en del av befolkningen som er yngre enn 50 år. Hos noen få foreligger det arvelige tilstander, men de fleste tilfeller ansees å opptre tilfeldig.  

Tykk- og endetarmskreft hos yngre pasienter har fått sterkere fokus de siste årene fordi mange yngre pasienter diagnostiseres med mer avansert sykdom, og de har ofte en svulst med mer aggressiv biologi. I tillegg har man observert en tydelig økning av forekomsten av tykk- og endetarmskreft i aldersgruppen opp til 50 år, særlig for venstresidig tykktarmskreft og endetarmskreft. Det foreligger kun begrenset kunnskap om forekomst og overlevelse blant yngre pasienter. 

Formål

Formålet med denne studien er å analysere forekomst, overlevelse og relativ overlevelse hos yngre pasienter ved å benytte data fra Kreftregisteret fra perioden 1953 til 2020.

Forskningsansvarlig institusjon

Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus

Prosjektleder

Overlege Hartwig Kørner, Stavanger universitetssykehus

Prosjektgruppe 

  • Professor Jan Terje Kvaløy, Universitetet i Stavanger
  • Overlege Marianne Grønlie Guren, Oslo universitetssykehus
  • Forsker Inger Kristin Larsen, Kreftregisteret
  • Masterstudent Jimmy Huy Tran, Universitetet i Stavanger

Godkjenning

Prosjektet er godkjent av Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK): REK vest ref. 343976. 

DPIA er behandlet og godkjent av personvernombudet ved Stavanger universitetssykehus med ref.nr.: 688407.

Varighet

2022-2024

Finansiering

Prosjektet er finansiert med interne midler.


Sist oppdatert 27.04.2023