Nærbilde av en vevsprøve.

Redusere over– og underbehandling ved å bedre diagnostikk innenfor patologi.

Forskningsgruppe for patologi

Vi ønsker å forbedre patologidiagnostikk og bidra til mer presis og målrettet kreftbehandling gjennom bruk av nye molekylære biomarkører, digitale bilder og analyseverktøy.

På grunn av den enorme utviklingen av nye medikamenter som kommer på markedet, og nye metoder for diagnostikk, finnes det muligheter for en mer personalisert behandling. Likevel er over- og underbehandling et stort problem.

Mange pasienter utvikler resistens under behandlingen eller får tilbakefall, mens andre pasienter lider fra bivirkninger av behandlingen.

Patologiens morfologiske (struktur), immunhistokjemiske (proteiner) og molekylære analyser (arvestoff) er helt sentralt i arbeidet med kreftdiagnoser. Vi ønsker å forbedre patologidiagnostikken gjennom å finne, validere og ta i bruk nye biomarkører. Vi skal nå dette målet ved å ta i bruk storskala-analyser for proteiner og arvestoff, kunstig intelligens og digital patologi.

Forskningsprosjekter

Brystkreft

 • International Consortium for Advancing Research on TNBC = Trippel negative brystkreft (ICART); målet er å finne nye biomarkører som kan identifisere pasienter som trenger mer eller mindre behandling i sammenligning med dagens behandling. Samarbeidsprosjekt med Georgia State University, Atlanta, USA og University of Nottingham, UK.
 • Clarify; et EU- treningsnettverk som har som mål å utdanne multidisciplinerte forskere som kan samarbeide om og utvikle kunstig intelligens som kan forbedre diagnostikk for TNBC-pasienter. Samarbeidsprosjekt med universiteter i Stavanger, Amsterdam, Rotterdam, Valencia og Granada.
 • PErsonalized TREatment of high-risk MAmmary Cancer - the PETREMAC trial; vår avdeling var nasjonalt senter for patologi i denne studien. Vi studerer interaksjonen mellom forsvarssystemet rundt svulsten og tumorcellene; Kan vi identifisere grupper pasienter som responderer bedre på nye typer behandling? Samarbeidsprosjekt med Helse Bergen.
 • Digital patologi i Helse Vest; vi vil utvikle, validere og implementere nye digital verktøy for å kunne måle proliferasjon i vev fra brystkreftpasienter. Samarbeidsprosjekt med Helse Bergen.
 • Integrated molecular monitoring of breast cancer patients; her er vi på jakt etter nye biomarkører for langtidsoppfølging av opererbare brystkreftpasienter ved å undersøke blodprøver og vev samlet inn i den unike biobanken PBCB (Prospective Breast Cancer Biobank). Funn fra ulike «big data»-teknikker vil bli integrert og analysert sammen. Samarbeidsprosjekt med Helse Bergen og Oslo universitetssykehus.
 • The Effects of Insulin and Insulin-related Characteristics, and Short-Term Low-glycemic and High-glycemic Carbohydrate lntervention on Breast Cancer Proliferation; svulster fra pasienter som har fått høy dose karbohydrater før operasjon er biologisk endret og viser høyere proliferasjon. Vi undersøker hvilke proteiner som blir endret (glykosylering) i blod og vev for å forstå mer om interaksjonen mellom diett og tumorutvikling. Samarbeidsprosjekt med Griffith University, Gold Coast, Australia.
 • Proliferasjon som biomarkør for terapirespons og overlevelse; samarbeidsprosjekt med Universitet i Århus.
 • MikroRNA (miR18a/b); vi utforsker om mikroRNA-molekyler funnet i vev eller blod kan gi bedre informasjon om behandlingseffekt eller om overlevelse i pasienter med brystkreft.
 • Andre prosjekter sammen med forskningsgruppe for brystkreft og forskningsgruppe for Kreft og fysikk.

Blærekreft

 • Improving diagnostics for TaT1 urothelial carcinoma in bladder; prosjektet fokuserer på tidlig blærekreft og vi ønsker å forbedre diagnostikk ved å undersøke nye biomarkører som proliferasjon, forsvarssystemet og genetiske endringer i svulstvev. Samarbeidsprosjekt med Erasmus Universitetssykehus i Rotterdam.
 • Artificial intelligence for improving bladder diagnostics; bruk av kunstig intelligens for å automatisk identifisere svulstvev og risiko for tilbakefall/progresjon for pasienten med blærekreft. Samarbeidsprosjekt med Universitet i Stavanger og del av Clarify.
 • Immunforsvar og blærekreft; undersøker interaksjon mellom forsvarssystemet og blærekreft. Samarbeidsprosjekt med Icahn School of Medicine, Mount Sinai, New York, USA.

Prostatakreft

 • Improved diagnostics of prostate cancer by means of artificial intelligence; bruk av kunstig intelligens for å automatisk identifisere svulstvev og risiko for tilbakefall/progresjon for pasienten med prostatakreft. Samarbeidsprosjekt med Universitet i Stavanger og Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige.
 • Biomarkører i blod; biobankprosjekt som samler inn blod til framtidige forskningsprosjekter, mål er å utvikle nye biomarkører i blod for å forutsi tilbakefall i pasienter med prostatakreft.

Tykktarmskreft

 • Use of quantitative pathology to improve grading and predict prognosis in tumours of the gastrointestinal tract. Bruk av digital bildeanalyse til evaluering av immunrespons i tykk- og endetarmskreft. Prosjektet ser på T-celler i tykk- og endetarmskreft og sammenligner immunrespons mot andre prognostiske markører som for eksempel mikrosatellittinstabilitet. Prosjektet er en del av ACROBATICC biobank og det er samarbeid med Universitetet i Stavanger. 

Nevroendokrine svulster i gastrointestinaltraktus

 • Quantification of proliferative markers in neuroendocrine tumours in the gastrointestinal tract implementing digital pathology. Prosjektet ser på digital bildeanalyse av proliferasjonsmarkørene Ki67 og phosphohistone-H3 (PHH3) i nevroendokrine svulster i gastrointestinal traktus. 

Livmorkreft​​​

 • Diagnostic and prognostic biomarkers in endometrioid endometrial carcinogenesis; mål er å utvikle, validere og implementere nye biomarkører for forstadier av livmorkreft. Overbehandling er et stort problem og derfor er det behov for bedre og mer reproduserbare biomarkører. Samarbeidsprosjektet med Helse Bergen, del av Helse Vest prosjekt «Digital patologi i Helse Vest».

Livmorhalskreft​

 • "Who are at risk of developing cervical cancer?" Utvikling av nye biomarkører som kan forutsi hvilke kvinner som har risiko for å utvikle livmorhalskreft. Fokus på immunforsvar og genetiske endringer i vevet. Samarbeidsprosjekt med Kreftregisteret og Sørlandet sykehus.

Hudkr​​eft

 • Artificial intelligence as screening tool for digitized histological slides from skin biopsies; bruk av kunstig intelligens for å automatisk identifisere svulstvev og risiko for tilbakefall/progresjon for pasienten med hudkreft. Delprosjekt av Clarify.

Dødsårsaksreg​​ister

 • Data quality in the Norwegian Cause of Death Registry. Dødsårsaksregisteret er en viktig datakilde for helseovervåking, statistikk, forskning og kvalitetsarbeid. Datakvaliteten i registeret vil påvirke kvaliteten av de analysene som bruker data derfra. Prosjektet tar spesielt sikte på å undersøke bruken av non-informative diagnosekoder («skrotkoder») og hvilke reelle tilstander som kan skjule seg bak disse kodene. Prosjektet er knyttet til det norske sykdomsbyrdeprosjektet ved Folkehelseinstituttet.

Biobank​​​en

 • SOLIDTH (SOLID Tumors and Hematological malignancies); en generell forskningsbiobank etablert for å samle inn biologisk materiale fra de fleste krefttyper. Materialet vil bli benyttet til pågående og fremtidig kreftforskning ved SUS og andre samarbeidende institusjoner. Forskningen vil kunne skape en bedre biologisk forståelse av kreftsykdom, blant annet med bedre biomarkører for diagnostikk, prognose og prediksjon av behandlingsresponsen. Forskningen vil også legge grunnlag for å utvikle nye medikamenter eller behandlingsmetoder.
 • Generell biobank for livmorhalskreft og høygradig Cervikal Intraepitelial Neoplasia; en generell forskningsbiobank som vil kunne danne grunnlag for å utvikle prognostiske biomarkører som kan identifisere kvinner som har størst risiko for å utvikle livmorhalskreft etter en vedvarende HPV-infeksjon.
 • Prognostiske og prediktive faktorer ved urotelialkarsinom i urinblære; en generell forskningsbiobank opprettet for å undersøke eksisterende og nye biomarkører for å forutsi prognose for uroteliale karsinomer i urinblæren.

Internasjonale samarbeidspartnere

Prof. Ritu Aneja, Cancer Biology, Georgia State University, Atlanta, USA
Prof. Mylin Torres, Winship Cancer Institute of Emory University, Atlanta, USA
Prof. Timothy Lash, Winship Cancer Institute of Emory University, Atlanta, USA
Prof. Stein Emil Vollset, Institute of Health Metrics and Evaluation, University of Washington, Seattle, USA
Prof. Deirdre Cronin-Fenton, department of Clinical epidemiology, Aarhus University, Aarhus, Denmark
Prof. Stephen Hamilton Dutoit, Department of pathology, Aarhus University Hospital, Aarhus, Denmark
Prof. Daniel Kolarich, Institute for Glycomics, Griffith Univeristy, Gold Coast, Australia
Dr. Eugen Petcu, Menzies school of Health, Griffith University, Gold Coast, Australia
Prof. Valery Naranjo, Computer Vision and Behaviour Lab, Universitat Politècnica de València, Valencia, Spain
Prof. Carlos Monteagudo, Department of Pathology, University of Valencia, Valencia, Spain
Prof. Martin Eklund, Department of medical epidemiology and biostatistics, Karolinska Institute, Stockholm, Sweden
Dr. Talitha Zuiverloon, Urology department, Erasmus University Hospital, Rotterdam, The Netherlands
Dr. Arnold-Jan Kruse, Gynecology-oncology department, Isala Hospital, Zwolle, The Netherlands
Prof. Emad Rakha, pathology, department, University of Nottingham, UK
Dr. Sofia Vazquez Navarette, Pathology department, La Linea de la Concepcion Hospital, La Linea, Spain

Medlemmer

Patologer

Dr. Susanne Buhr-Wildhagen, avdelingsoverlege patologi
Dr. Einar Gudlaugsson, PhD, biveileder i ulike prosjekter
Dr. Erling Undersrud, ekspert i dermatopatologi
Dr. Christian Lycke Ellingsen, dødsårsaksregister, (ph.d.-student)
Dr. Jan Klos, ulike prosjekter
Dr. Ole Gunnar Aasprong, tykktarm
Dr. Vebjørn Kvikstad, biomarkører i blærekreft (ph.d.-student)
Dr. Anders Blilie, AI i prostatkreft (PhD-student)
Dr. Dordi Lea, biomarkører i tykktarmskreft, nevroendokrine svulster (ph.d.-student)
Dr. Kjell Kjellevold, brystkreft
Dr. Jannicke Berland, livmorhals/gynekologi
Dr. Sven Håland, Brystkreft
Dr. Hege Ulland Dirdal, gynekologi
LIS-lege 1, AI i hudkreft (ph.d.-student)
LIS-lege 2, Ai i brystkreft (D-stilling, ph.d.-student)

Molekylærbiologer/ingeniører

Prof. Emiel Janssen, ph.d., ekspert i molekylær patologi
Ivar Skaland, PhD; ekspert i digital patologi, biveileder
Emma Rewcastle, MSc (ph.d.-student); digital patologi i Helse Vest
Melinda Lillesand, MSc (ph.d.-student); immunforsvar i blærekreft
Kirsten Breistein Pettersen, BSc (master-student)
Marie Austdal, ph.d. (postdoc)
Guangyue Shen, MSc (ph.d.-student), Clarify/TNBC
Nina Gran Egeland, MSc (ph.d.-student), biomarkører i brystkreft
Baoyan Bai, PhD, molekylær biolog/NGS/Lymfom
Aida Slewa, MSc, molekylær biolog/NGS
Irene Tveiterås Øvestad, ph.d., prosjektleder for livmorhalskreft
Saleha Akbari, MSc, livmorhalskreft
Siri Pettersen, sjefsbioingeniør

Kontakt

 

Eldre mann med briller smiler til kameraet.

 

 

Prof. Emiel Janssen
E-post: jaem@sus.no
Telefon: 51519378

Relevante lenker

www.pbcb.no
www.brystkreftforskning.no
https://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/forskning-i-helse-stavanger/forskningsbiobanker
www.clarify-project.eu
www.theicart.org

In English

Over- and undertreatment of cancer patients and its impacts on the patient and healthcare systems is still a major problem. Therefore, our research program is devoted to diminishing patient suffering from over- and undertreatment by developing better diagnostics for treatment decision making. The development, validation and implementation of new biomarkers is the main focus of our research. Furthermore, we use digital pathology, Artificial Intelligence and image analysis tools to improve current diagnostics in pathology.

 

Sist oppdatert 29.01.2024