Ekstern finansiering og prosjektstyring

Det finnes en rekke nasjonale og internasjonale finansieringskilder for forskning. Forskningsavdelingen kan hjelpe deg med informasjon om utlysninger og finansieringsmuligheter, gjennomlesning av søknader, hjelp med budsjettering, samt råd og veiledning om bl.a. administrative formaliteter, samarbeidsavtaler, kontrakter og rapportering. Hovedkontakt: Anne Hjelle (anne.hjelle@sus.no)

Nas​jo​nalt

Ny utlysning av midler fra nasjonalt program for klinisk behandlingsforskning i spesialisthelsetjenesten (KLINBEFORSK)

De regionale helseforetakene lyser i 2022 ut ca. 100 millioner kroner i tematisk åpen utlysning til kliniske multisenterstudier med mål om å forbedre eksisterende behandlingsrutiner og/eller utvikle eller evaluere nye. For samtlige søknader settes det krav om deltakelse fra kliniske forskningsmiljøer i alle helseregioner, tilrettelegging for lik tilgang for pasienter nasjonalt og brukermedvirkning.

Søknadsfrist: 29. april 2022 kl. 16:00.

I årets utlysning er det i tillegg avsatt inntil 80 mill. kroner til følgende prioriterte områder: behandlingsstudier innen psykisk helse hos barn/unge (60 mill. kroner) og behandling av senfølger etter COVID-19 (20 mill. kroner).

Se hele utlysningen på: Utlysning – Program for klinisk behandlingsforskning


Ny gigantutlysning til forskning fra Kreftforeningen

​I kreftforeningens største enkeltutlysing noensinne kan Norges fremste kreftforskere nå konkurrere om til sammen 186 millioner kroner. 130 millioner kroner er satt av til frie forskningsprosjekter, 28 millioner til brystkreftforskning og 20 millioner til forskning på kreft med spredning (Krafttak mot kreft). I tillegg øremerkes i år 8 millioner kroner til et prosjekt med høy kvalitet fra et søkermiljø utenfor de tre største byene.

Søknadsfrist: 31. mai 2022 kl. 13:00.

Se hele utlysningen: Gigantbevilgning til forskning - Kreftforeningen

Her finner du en oversikt over Kreftforeningens utlysninger av forskningsmidler og deres søknadsfrister: Søk forskningsmidler - Kreftforeningen

I​nternasjonalt

The EU has published an updated work programme and additional calls related to the mission of conquering cancer. The application deadline is 26 April 2022

The JPIAMR has pre-announced to launch in 2022 a transnational network call under the umbrella of the JPIAMR and within the framework of the ERA-NET JPIAMR-ACTION. The call Diagnostics and Surveillance Networks involves funding organisations from 11 countries to date. Deadline: 14 June 2022

The Innovative Health Initiative (IHI) has published information on potential call topics in the first calls for proposals of this new Horizon Europe Partnership.

The Horizon Europe Mission Cancer has shared draft topic ideas for the next round of call for proposals for research and innovation projects. The next deadline is September 2022, but may be subject to change.

The European Innovation Council (EIC) has three topics in medicine and health sciences within Pathfinder challenge calls. Deadline: 19 October 2022.

Tidslinje for utlysninger: Upcoming calls - long term time line​ (fra UiO)

Kild​er til fi​nan​siering

Finansieringskildene her, presenterer de viktigste og mest sentrale stedene å søke finansiering til ditt prosjekt. De representerer likevel kun et utvalg av mulighetene som finnes, og kanskje passer andre kilder bedre for deg. For en oppdatert oversikt over hva du kan søke på når, se Aktuelle utlysninger (forskerstotte.no).

N​asjonale ki​lder

​Helse Ve​​​st

Helse Vest RHF støtter helseforskning i regionen. Prosjektene skal gi ny kunnskap og kompetanse, for utvikling av morgendagens spesialisthelsetjenester til beste for pasientene. Det kan søkes støtte innenfor følgende kategorier:

Doktorgradsstipend, postdoktorstipend, klinisk forskerstipend, klinisk karrierestipend, åpen prosjektstøtte, korttidsprosjekt og utenlandsstipend


Hovedsøknadsfristen er  15. september.

Forskningsrå​det
Forskningsrådet bidrar årlig med over 10 milliarder til forskning og innovasjon, innenfor kategorier som helse, bioteknologi og global utvikling. I kategorien «helse» inngår primært i programmene BEHANDLING, BEDRE HELSE og HELSEVEL, men aktuelle utlysninger kan forekomme i andre programmer også . Det er både faste og løpende søknadsfrister for ulike kategorier av prosjekter. De viktigste prosjekttypene er Forskerprosjekt,samarbeidsprosjekt, Innovasjonsprosjekt, Forskningssenter og Forskningsinfrastruktur.

Se liste over utlysninger her:

Program for klinisk behandlingsforskning i spesialisthelsetjenesten (KLINBEFORSK)

Hovedmålene med KLINBEFORSK er å bidra til at flere pasienter skal få tilbud om deltakelse i utprøvende behandling gjennom klinisk behandlingsforskning, økt koordinering av kompetanse, ressurser og infrastruktur og styrke grunnlaget for å gi helsetjenester som er effektive, sikre og av god kvalitet.
Programmet lyser årlig ut midler til nasjonale multisenterstudier. Hver studie må ha deltakelse fra alle regioner. Vanligvis søknadsfrist i slutten av april, men kan være flere frister.


Kreftforeni​ngen

Kreftforeningen støtter forskning for bedre behandling, ny kunnskap om forebygging og tidlig diagnose, samt økt livskvalitet for kreftpasienter. Kreftforeningen har årlige utlysninger av midler til kreftforskningsprosjekter innen grunnforskning, translasjonsforskning, klinisk forskning, epidemiologisk forskning, samt helse -og samfunnsvitenskapelig forskning. I tillegg lyser Kreftforeningen ut midler til særskilte satsningsområder, som f.eks. Rosa sløyfe og Movember.


Stiftelse​n DAM

Stiftelsen Dam (tidligere Extrastiftelsen) er frivillighetens egen stiftelse, og støtter forsknings- og utviklingsprosjekter som fremmer fysisk og psykisk helse, mestring og livskvalitet. Det er to ordninger: Helse og Forskning. «Helse» er prosjekter og tiltak for forebyggende helsearbeid, rehabilitering, omsorgsarbeid og folkehelsearbeid. «Forskning» har som siktemål å knytte forskningen tettere opp mot helseutfordringer ved å støtte prosjekter som bedrer levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet og sosial deltakelse


Internasjonale kil​​der


For eksempel:

 

Søke om ​midler

Før du søker om midler til forskningsprosjektet ditt, må du sette deg inn i interne retningslinjer for søknadsprosessen og innhente nødvendige godkjenninger internt. 

Det kreves at nærmeste leder har godkjent prosjektideen. Du må redegjøre for prosjektets innhold/mål og hva du søker om i finansieringen (fra finansieringskilde), samt hva prosjektet vil koste sykehuset å gjennomføre (egenandel). Totalbudsjettet består av det du søker fra finansieringskilden pluss det sykehuset må dekke.

Søknadsp​rosessen

Når du har en prosjektide og ønsker å søke om prosjektmidler viser prosessen under de trinnene du som prosjektleder må tenke på, samt hvem i forskningsstøtte som kan bistå deg i prosessen:
 
Diagram

Litt mer utfyl​lende forklaring

 • Forankring av prosjektet i relevant(e) avdeling/klinikk/institusjon(er)
 • Planleggingsmøte (med prosjektteam)
 • Kontakt økonomistøtte for å få hjelp til å sette opp et realistisk budsjett (senest 2 uker før søknadsfrist)
 • Skriv søknaden. Involver hele prosjektteamet, og sikre at nødvendige ressurser til å bistå er tilgjengelige. Start tidlig nok til å få alle godkjenninger, støttebrev og andre formaliteter på plass. Gi beskjed ved behov for hjelp til gjennomlesning, rådgivning, skrivestøtte eller søknadsportalene. Kontakt: Anne.hjelle@sus.no 
 • Innhent støttebrev internt og hos samarbeidspartnere i god tid (kun når det kreves av utlysningen)
 • Ved krav om egenbidrag i søknaden, skal dette (endelig budsjett) godkjennes av linje og forskningsdirektør før søknaden sendes inn.
 • Innsending av søknaden og obligatoriske vedlegg i søknadsportalen.

Administrativt ansv​arlig ved SUS

Ved SUS skal alle søknader om midler fra eksterne nasjonale kilder, EU og andre internasjonale kilder godkjennes av administrativt ansvarlig eller prosjektadministrator. De fleste finansieringskilder etterspør også navn på, og/eller om søknad er godkjent av, administrativt ansvarlig. 

Administrerende direktør (AD) ved SUS har et institusjonelt ansvar for oppfølgingen av søknader, og for at kontrakter om forskningsmidler inngås i samsvar med interne krav og retningslinjer. Rollen er delegert fra AD til Forskningsdirektør og administrativt ansvarlig:

Administrativt ansvarlig/Prosjektadministrator/Project Administrator/Authorized Representative

Svein Skeie
Forskningsdirektør / Director of Research
Helse Stavanger HF / Stavanger University Hospital
Phone: + 47 51519828
Date of Birth: 05.07.1959

Administrative​​ data for Helse Stavanger HF (Stavanger University Hospital)​

Administrative​​ data
Organisasjonsnummer​​
983 974 678
Participant Identi​fication Code (PIC, for EU søknader)
997 441 592
DUNS nummer (for NiH søknader)558 359 464​​

Tilslag på søknad om forskn​ingsmidler

Det er ulikt hvordan finansieringskilder gir tilbakemelding på tilslag eller finansiering av forskningsprosjekter. Hovedreglene er at finansieringskilden melder tilbake til søker/prosjektleder og administrativt ansvarlig ved institusjonen, men det er viktig å huske at man som prosjektleder selv står ansvarlig for å følge opp sin bevilgning og formaliseringen av denne internt. 
Når du har mottatt tilsagnsbrev og/eller kontrakt fra finansieringskilder er det ved SUS kun administrativt ansvarlig som har fullmakt til å underskrive og akseptere bevilgning. Dette skjer i samråd med søker/prosjektleder og linjeleder (avdelingsleder) der søker/prosjektleder har sin ansettelse og hvor prosjektet skal gjennomføres.
Skal prosjektet gjennomføres med samarbeidspartnere fra andre institusjoner må det inngås samarbeidsavtaler (se «kontrakter og avtaler»). Noen finansieringskilder krever dette forelagt på forhånd før kontrakt/tilsagnsbrev kan inngås mellom finansieringskilde og prosjektansvarlig institusjon. Alle samarbeidsavtaler skal kvalitetssikres av Forskningsavdelingen og sykehusets jurister.

Hvordan få opprettet internt prosjektnummer ved SUS
Dette gjøres i E-protokoll - se «gjennomføring av prosjekter»

1. Nyttige kurs og arrangementer: Forskningsrådets arrangementer

2. Gode tips til søknaden:
Magisk formel.png
Tips til søknaden:
 • Start tidlig
 • Les utlysningen godt
 • Les evalueringskriteriene godt
 • Sett sammen riktig prosjektteam og involver dem tidlig (inkludert brukerne)
 • Involver forskningsstøtte, både internt og hos utlyser
 • Sett deg inn i spesifikke templater/søknadsskjema og søknadsportaler
 • Vær aktuell (husk relevans)
 • Vær nyskapende
 • Skriv tydelig og konkret 

3. Fra OUS:  OUH - FAQ - Proposals
 

Prosjektstyring deles inn i 3 faser, oppstart, gjennomføring og avslutning. Figurene viser prosessen for hver fase, samt hvem i forskningsstøtte som kan bistå deg i de ulike fasene ved behov.


​O​pp​​​start

Oppstart.png
Litt mer utfyllende forklaring
• Kommer mer informasjon…..(in prep)​

Prosjektgje​n​nomføring

 
​​Prosjektgjennomføring.png

Litt mer utfyllende ​forklaring
• Kommer mer informasjon…..(in prep)


Prosjektavsl​utning


 
Prosjektavslutning.png


Litt mer utfyllende forklaring
• Kommer mer informasjon…..(in prep)​​

Sist oppdatert 14.04.2023