Voksen og pårørende

Tror du at barnet ditt har behov for spesialisert helsehjelp? Da bør du oppsøke lege for å få barnet undersøkt. Legen kan henvise til en av poliklinikkene våre.

Vi har sju poliklinikker med ulikt geografisk ansvar. På poliklinikkene blir ingen lagt inn. Pasientene får tilbud om ulike former for behandling, og vi vil se på behovet til ditt barn når vi lager en behandlingsplan.

​Poliklinikkene jobber også sammen med andre offentlige instanser, som skole/barnehage, fastlege, helsesøster og i noen tilfeller barnevern, for å finne frem til det beste behandlingstilbudet for barnet ditt.

Dersom det viser seg at et poliklinisk tilbud ikke er tilstrekkelig, kan barnet ditt bli innlagt ved en av sengepostene for mer spesialisert utredning og behandling.​

Vi ønsker å støtte og hjelpe frem barns utvikling, og å utvikle et best mulig tilbud ved barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling. De verdiene vi søker å legge til grunn for arbeidet er engasjement, respekt, sjenerøsitet, tydelighet og refleksjon.

  • Vi ønsker at du skal oppleve at barn blir sett, forstått og respektert.
  • at det er høy kompetanse i alle ledd av utredning og behandling.
  • at vi samarbeider godt med andre og hverandre.

Gi oss gjerne tilbakemeldinger, både positive og ​negative.

Hva kan jeg gjøre?

Det er naturlig å være usikker på om barnet ditt har behov for spesialisert helsehjelp eller ikke. Her er noen tips om hva du kan gjøre for barnet ditt.

​Snakk med barnet ditt

Når du blir bekymra for barnet ditt, er det som regel en grunn til det. Du har de beste forutsetningene for å registrere endringer i barnets atferd og stemningsleie. Ofte blir bekymringene til foresatte bekrefta av skolen.

Det er vanskelig for barn og unge å uttrykke seg når det gjelder psykiske vansker. Derfor er det ekstra viktig at du som foresatt tar initiativ og hjelper barnet ditt med å fortelle hva som er vanskelig. ​

Snakk med skolen / barnehagen

Barn som sliter psykisk, har det som regel tøft på skolen. Det handler ikke per definisjon om at vanskene er skolerelatert, men vanskene går lett utover trivsel, mestring og læring. Det kan igjen føre til at skolen blir et sted barnet ikke har lyst til å være.

Ta gjerne kontakt med sko​len og klasseforstandaren, og drøft bekymringene dine. Da får du vite om skolen har registrert en endring hos barnet ditt, og hvilke tanker de har gjort seg. Det kommer barnet til gode når skolen og foresatte samarbeider for å ta tak i vanskene.

Ta kontakt med fastlegen

Det er myke hjelp i å drøfte bekymringene dine med fastlegen. Vedkommende kan gi gode råd og veiledning. Barnet ditt vil bli undersøkt fysisk før en eventuell henvisning til BUP.

Det er fastlegen som sender henvisningen, og han / hun vil i de fleste tilfeller også innhente informasjon fra skolen / barnehagen og eventuelt fra Pedagogisk Psykologisk Tjeneste (PPT). BUP samarbeider tett med fastlegen, skolen o​g PPT når barnet ditt er under utredning / behandling. 

Hvoran går jeg fram for å få barnet mitt henvist?

Fastlegen, leder for barnevernstjenesten og leder for sosialtjenesten (NAV) kan henvise til BUP. ​​Per i dag har PPT ikke denne muligheten, men de bistår gjerne med dokumentasjon.

Når du ser at barnet ditt trenger hjelp, kan du gjøre følgende:

  • Ta direkte kontakt med fastlegen. Fastlegen vil undersøke barnet ditt før det blir sendt henvisning.
  • Ta kontakt med skolen for å undersøke om det er aktuelt å koble på pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT). Uansett årsak til vanskene vil de fleste barn bli hjulpet med tilrettelegging på skolen. PPT kan også være behjelpelig med å skrive anbefalingsrapport.

​BUP vurderer henvisningen innen ti virkedager. Dersom barnet er under 16 år vil foresatte få et svarbrev fra BUP, der det bliropplyst om barnet har rett til nødvendig helsehjelp eller ikke.

Er ungdommen over 16 år, vil brevet gå direkte til ham / henne. Avhengig av henvisningsgrunn blir barnet tildelt en ventetid. Den er aldri lengre enn tre måneder ved rett til nødvendig ​helsehjelp.

Hva gjør jeg hvis jeg trenger hjelp til barnet mitt nå?

Selv om de fleste barn og unge blir henvist via fastlegen, trenger noen barn akutt hjelp. Disse instansene kan du ta kontakt med.

​Fastlegen

Fastleger har som regel hastetimar hver dag, som er til pasienter med akutt behov for legehjelp. Du kan ta kontakt med din fastlege på dagtid.

Legevakt

Dersom fastlegen ikke har ledig kapasitet samme dagen, er alternativet å oppsøke legevakt. Av erfaring vet vi at det kan være vanskeli​g både for foresatte og barn / ungdom å måtte tilbringe tid på venterommet. Vi anbefalar at du ringer legevakten og melder fra om at du kommer med et barn / ungdom som trenger psykiatrisk hjelp. De kan forklare deg hvordan du skal gå fram.​​


 


 

Sist oppdatert 03.02.2017