Utredning

Utredningen tar alltid utgangspunkt i barnets og familiens historie (anamnesen). Både hva barnet/ungdommen har mestret, og hva som har vært vanskelig er vesentlig. Fokus kan være på barnets/ungdommens egen historie og/eller på familiens historie.

Foresatte er våre viktigste samarbeidspartnere. Vi tar alltid utgangspunkt i det de lurer på, og deres ønsker i forhold til hva vi skal arbeide med. Det er også viktig for oss å vite hva ungdommen selv tenker i forhold til hva vi kan hjelpe ham/henne med.
Det lages en plan for videre utredning. Planen er skreddersydd for hvert enkelt barn/ungdom, og kan bestå av ulike undersøkelser:

 
Observasjon/samtale
Observasjon på lekerom er en vanlig undersøkelse av barn opp til ca 10 år. Barnets lek kan gi fagfolkene en inngang til å forstå både hva barnet mestrer, hva de strever med og hvordan de forholder seg til andre mennesker (kontaktevne). Det er en fordel å få kontakt via samtale med større barn og ungdom.

 

Observasjoner i barnets/ungdommens miljø

Observasjon av barnet/ungdommen hjemme, på skolen, i SFO, eller i barnehagen kan gi verdifulle bidrag til utredningen. Observasjon av barnet/ungdommen og familien i daglig virksomhet kan også gjøres ved innleggelse i sengeavdelingene.

Kroppslig undersøkelse

Kroppslig undersøkelse gjøres av lege, evt. i samarbeid med fysioterapeut, ofte med spesielt fokus på nervesystemet der en undersøker reflekser, ulike bevegelser og koordinasjonsevne. Ofte er det også aktuelt å gjøre andre undersøkelser som blodprøver, EEG, røntgen og magnetundersøkelse av hjernen (MR).

Ulike tester

Testene som utføres har som oftest til hensikt å kartlegge barnets/ungdommens ressurser. Dette kan være generelle evner, språkforståelse og kompetanse, emosjonelle fenomener samt kontaktevne.

Pedagogisk utredning

Pedagogisk utredning søker etter å vurdere sammenhengen mellom barnets/ungdommens lærekapasitet og skoletilpasning, samt barnets/ungdommens følelser forbundet med mestring, prestasjon og voksenautoritet.

Ulike spørreskjema

Det er utarbeidet en rekke standardiserte spørreskjema og intervjumetoder. Noen av disse er beregnet på utredning av spesielle tilstander, andre er mer generelle.​

I sengepost

For barn/ungdommer som er innlagt, vil mye av utredningen også basere seg på observasjoner i sengeposten, som er en viktig del av utredningen.​

Sist oppdatert 03.02.2017