Henvisning til BUPA

Som hovedregel er det fastlegen som skal henvise til BUPA, men henvisninger (akutte) kommer også fra legevakten. Leder for barnevernet i kommunen kan også henvise, men det må alltid vurderes om barnet/ungdommen også bør innom fastlegen for å få en medisinsk vurdering av sine problemer. Videre kan også psykologer henvise - se rutiner lenger nede på siden.

​Når det gjelder barn og unge, er det viktig at alle henvisninger til oss har med opplysninger fra foreldre, skole/barnehage, helsestasjon/ skolehelsetjeneste, PPT og evt. barneverntjenesten.

Hva må henvisningen inneholde?

Henvisningene må gi et godt bilde av barnets symptomer, utvikling, personlige egenskaper og oppvekstmiljø, og av de hjelpetiltakene som er prøvd. En del undersøkelser kan med fordel gjøres før henvisning. Under utredning og behandling ønsker vi å samarbeide med dem som henviste barnet/ungdommen til oss.
Tilstander der situasjonen er kritisk i forhold til daglig funksjon og utvikling, blir prioritert i forhold til ventetid. Vi yter øyeblikkelig hjelp når det er nødvendig.​

​​​​Henvisning fra psykologer

Fra 1. juli har psykologer anledning til å henvise pasienter til relevant spesialisthelsetjeneste, psykisk helsevern (inkludert avtalespesialister og nevropsykologisk utredning) og rusbehandling.

Hvilke psykologer kan henvise?

Alle autoriserte psykologer har adgang til å henvise til relevant spesialisthelsetjeneste. Forutsetningen er at man opptrer som helsepersonell med de lovpålagte krav som følger av dette. Noen psykologer er tilsatt i stillinger, blant annet i PPT, uten definert ansvar som helsepersonell. Helse- og omsorgsdepartementet skisserer noen utfordringer i forhold til dette i lovproposisjonen, men konkluderer med ikke å legge inn noen begrensning.

Last ned lovendringer i folketrygdloven her. ​

Last ned endringer i forskrift om godtgjørelse av utgifter til poliklinisk helsehj​elp (§2)

 

Hastevurderinger

I de tilfellene der fastlegen vurderer at pasienten ikke trenger akutt innlegging, men likevel trenger time raskt, kan fastlegen kontakte poliklinikken.


Konsultasjon

Hver poliklinikk har en «vaktordning» for behandlarar som tar imot henvisninger fra fastlege,r lærere, helsesøstre, barneverntjenesten m.m.

Det kan gjelde en generell konsultering eller en hastevurdering.


BUP følger opp

BUP kontakter aktuell familie / pasient samme dagen de mottar henvisningen om hastevurdering.

​​BUP tar ansvar for å organisere tidspunkt for hastetimer en av de nærmeste dage​ne. ​

Sist oppdatert 05.06.2023