Behandling

Behandlingen av det enkelte barn/ungdom/familie består ofte av en kombinasjon av flere ulike metoder. Mange erfarer at utredningen kan ha en positiv effekt i seg selv. Gjennom å fortelle sin egen og familiens historie til en terapeut, kan en ofte få en bedre forståelse av det som skjer, og dermed også et grunnlag for endring.

Råd og veiledning til foreldre

Her tar en i bruk foreldrenes egen evne til å hjelpe barnet i det daglige. Ofte vil fokus være på situasjoner der samspillet i familien er vanskelig. Terapeuten arbeider sammen med foreldrene for å finne egnede måter å forholde seg til barnet. Foreldreveiledning gis i noen tilfeller i gruppe.

Individualterapi

Psykoterapi for barn og ungdom vil bety behandling gjennom lek og samtale. Sammen med terapeuten får​ barnet anledning til å bearbeide vonde opplevelser,
følelser eller erfaringer som de repeterer på en uhensiktsmessig måte. Barnet kan i terapien erfare nye måter å forstå fastlåste forestillinger, eller nye måter å møte andre.​

Pedagogisk terapi

Dette brukes for å behandle lærevansker som skyldes underliggende følelsesmessige problemer. Her kombineres forsiktig tillempet undervisning med samtale, lek, spill og estetiske uttrykksformer.

Familieterapi

Familieterapi bygger på ideen om at samspill mellom mennesker bidrar til de vanskene som folk opplever, men også at mange vansker kan løses, nettopp i dette samspillet. Her går hele familien til samtaler sammen. Familiebehandling kan bidra til å skape ny forståelse av sammenhenger og hjelpe familien til mer hensiktsmessige måter å møte utfordringene i hverdagen.

Miljøterapi

Miljøterapi er en systematisk tilrettelegging av omgivelsene, atmosfæren og det sosiale miljøet. Det er en sentral behandlingsform når pasienten er innlagt, men også når pasienten behandles hjemme i sitt eget miljø. Miljøterapi handler om å utnytte de mulighetene som ligger i daglig samvær, rutiner og aktiviteter. Hver pasient blir behandlet individuelt med utgangspunkt i sin situasjon, sine symptomer og hvordan han/hun fungerer. I poliklinisk arbeid samarbeider en med foreldrene om å  tilrettelegge barnets hjemmemiljø. Prinsippene i miljøterapien vil være omtrent de samme når pasienten er innlagt på tvang, men noe annerledes med tanke på skjerming og beskyttelse.​

Fysioterapi/psykomotorisk fysioterapi

Behandling hos fysioterapeut er særlig aktuelt for barn som strever med motoriske vansker eller med passivitet, ubehag og spenningstilstander som har psykisk årsak. Målet vil ofte være å hjelpe barnet til å finne styrke og glede i fysisk utfoldelse og positive aktiviteter. Fysioterapeuter i psykisk helsevern har​ spesiell kompetanse på samspillet mellom kroppslige reaksjoner og psyke.

Tilrettelegging i barnehage/skole

Tilrettelegging i barnehage/skole er ofte nødvendig når barn strever med atferdsvansker, følelsesmessige vansker eller når læring eller evne til sosial samhandling med jevnaldrende er vanskelig. Slik tilrettelegging skjer i samarbeid med personalet, ofte også med PPT.
Ungdommer som er innlagt i sengepost får undervisning fra sin hjemmeskole på It’s learning. Vi samarbeider også med hjemmeskolen, slik at skolen skal være best mulig rustet til å ta imot ungdommene etter innleggelsen.

Medikamentell behandling

Bruk av medisiner kan være aktuelt i forhold til en del barnepsykiatriske tilstander. Særlig vil medikamentell behandling være aktuelt ved ADHD, depresjoner, psykoser, tvangstilstander og Tourettes syndrom.​

Sist oppdatert 05.06.2023