Henvisning til LAR

Legemiddelassistert rehabilitering er behandling for mennesker med en opioid diagnose. Det skal tas hensyn til pasientens alder og at det er prøvd ut medikamentfrie tiltak før en iverksetter LAR-behandling.

De som kan henvise til LAR-behandling er; Helse- og sosialtjeneste i kommunen, fastlege, psykolog og spesialisthelsetjenesten. Det anbefales at Helse- og sosialtjeneste og fastlege samarbeider om henvisningen.

Vi vurderer alle henvisninger i forhold til nasjonale retningslinjer for legemiddelassistert rehabilitering og pasientrettighetsloven. Behandlingen/rehabiliteringen skjer i tett samhandling med førstelinjetjenesten og øvrige deler av spesialisthelsetjenesten. Det er utarbeidet egen mal for henvisninger og behandlingsprofil for LAR Helse Stavanger

Rushistorie: opiatdominert avhengighet, varighet, omfang av avhengighet, førstegangsbruk av ulike rusmidler, sprøytebruk, komplikasjoner etc.

Sosial situasjon: Boligsituasjon (stabilitet og evne), utdannelse/sysselsetting(eventuelle planer), økonomi (inntekt, gjeld og behov for rådgiving), nettverk (familie, ressurspersoner), kriminalitet (uoppgjorte dommer og planlagt soning)

Medisinske forhold: Epikrise fra tidligere behandling og eventuelt faste medikamenter.
Det bør redgjøres for overdoseepisoder, psykiske helseproblemer, tidligere innleggelser (somatisk og psykiatrisk), nåværende fysisk og psykisk helsetilstand(EKG bør vedlegges), laboratorieprøver (hepatitt, Hiv, lever, nyre, blodstatus, Thyroidea ++), motivasjon, pasientens ønske om behandlingsform, henvisers vurdering av behandlingsbehov.

Sist oppdatert 28.06.2023