LAR Helse Stavanger

LAR Helse Stavanger er organisert under Klinikk for psykisk helse, barn, unge og rusavhengige (PHBURA), avdeling for rus- og avhengighetsbehandling (ARA). LAR Helse Stavanger har to poliklinikker, LAR ØST og LAR78. Vår felles oppgave er å yte tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) til pasienter under substitusjonsbehandling for opioidavhengighet i Helse Stavanger sitt foretaksområde. Poliklinikk LAR ØST (tidligere LAR27) har ansvar for LAR-behandling til pasienter hjemmehørende i Stavanger kommune og poliklinikk LAR78 har ansvar for LAR-behandling til våre pasienter i de øvrige 14 kommuner i Helse Stavanger. Vi har til sammen ansvar for ca. 570 pasienter.

Vi er organisert som poliklinikker som gir tverrfaglig spesialisert behandling der substitusjonsbehandling inngår som et deltiltak i et helhetlig rehabiliteringsløp. I tillegg er vi en vurderingsenhet som vurderer etter henvisning pasientens rettighet til LAR-behandling. LAR står for LegemiddelAssistert Rehabilitering. Indikasjon for igangsettelse av LAR-behandling er opoidavhengighet som skal ha hatt et visst omfang og varighet for at substitusjonsbehandling vurderes. Helse- og omsorgsdepartementet har i forskrift bestemt at substitusjonsbehandling som hovedregel ikke skal være førstevalg ved opoidavhengighet, med mindre det etter faglig vurdering anses som det mest egnede og forsvarlig behandlingsalternativ.

Forskrift om legemiddelassistert rehabilitering (LAR-forskriften)

Begrunnelsen er at legemidlene som brukes i LAR-behandlingen er sterkt avhengighetsskapende og vil kunne utgjøre livsvarig behandling for noen.

LAR Helse Stavanger har blant annet ansvar for inn- og utskriving fra LAR, kartlegging og oppfølging av avhengighetsproblematikk, somatisk- og psykisk helse i nært samarbeid med pasientens fastlege, helse- og sosialtjeneste og eventuelt annen spesialisthelsetjeneste. I tillegg har vi ansvar for oppfølging av den medisinske behandlingen frem til pasienten er stabilisert.

 

Henvisning til LAR-behandling

 

Kontakt

L

Vakttelefon LAR ØST har telefontid kl. 07.30 – 11.00 og 12.00 til 14.30, mandag til lørdag. LAR78 har telefontid kl. 08.00 – 11.00 og 12.00 – 15.00, mandag til fredag.

Postadresse

Helse Stavanger HF, Postboks 8100, 4068 Stavanger

Slik finner du fram

Oppmøtested

Besøksadresse LAR ØST: Lervigsveien 16, 3. etasje

Besøksadresse L78: Lagårdsveien 78, 6. etasje

Besøkstider

Gråtthvitt og høyt murbygg.

Lagårdsveien 78

Lagårdsveien 78, 4010 Stavanger

Lervigsveien 16

Lervigsveien 16

4014 Stavanger

Pårørendeskole 2024

Vi har tro på at informasjon kan gi trygghet i et sykdomsforløp som kan være både krevende og langvarig. LAR Helse Stavanger ønsker derfor deg som pårørende velkommen til pårørendeskolen i 2024.

Se datoer og les mer
En gruppe mennesker som sitter i stoler

Korona: Informasjon til LAR-brukere eller personer med rusmiddelbruk

Personer som bruker illegale stoffer eller som er i et liv med legemiddelassistert rehabilitering (LAR), er mer utsatt for at koronaviruset enn andre. Derfor er det spesielt viktig at denne informasjonen kommer fram til dem det gjelder.
Les hele saken
Korona og rus. Plakat.

Mer informasjon

    Informasjonsfilm om LAR

    Filmen er laget av Frelsesarmeen og Helse Stavanger HF
    Se hele filmen (youtube.com)
    To menn sitter i stoler