Behandlingsprofil LAR

For å strukturere et godt forløp har vi delt behandlingen opp i faser

Fase 1 .Oppstart

Pasienten blir avruset og har behov for tett og individuell oppfølging.
- Utredning i forhold til somatisk og psykisk helse.
- Det skal lages en realistisk individuell plan.
- Fokuset på nettverk og kontakt med pårørende
- Minimum 1 samtale pr. uke ettersom pasienten har behov for tett og individuell oppfølging
- Ett ansvarsgruppemøte pr. måned.

Det kreves mye oppfølging av hjelpeapparatet i denne fasen. Pasienten er ny, det skal lages avtaler om urinprøver og henteordninger og det skal sørges for at det er medikamenter tilgjengelig for pasienten. For de pasientene som ikke klarer å bli rusfri, er det viktig at det er et hjelpeapparat rundt dem. Når det forskrives A-preparater til mennesker som fremdeles ruser seg er det alltid en fare for overdose. Det vil også være fare for lekkasje til tredje part. Det er her viktig å arbeide målbevist om et høyest mulig funksjonsnivå. Behandlerne i LAR Helse Stavanger og andre i ansvarsgruppen vil ofte representere håpet for pasientene.

Fase 2: Stabilisering

Nå har pasientene klart å etablere seg som rusfrie og har fått litt stabilitet i livet. 
- Arbeide målrettet i forhold til individuell plan.
- Pasientene får oppfølging og behandling av poliklinikker, fastleger, sosialkontor, arbeidstreningsenheter etc.
- Ett ansvarsgruppemøte i måneden.
- Ukentlige samtaler for å evaluere uken som har vært og planlegge uken som skal komme.
- Pårørende- og familiesamtaler.
- Oppfølging av pasientenes somatiske helse. - Konsekvenser av et liv i rus vil ofte forskjellige betennelses tilstander (Hepatitt C etc.).

I denne fasen er det fokus på å bygge nye strukturer i livet. Det er en utfordring å bryte med tidligere mestringsstrategier og gamle nettverk. Det er naturlig å fokusere på både profesjonelle- og personlige nettverk. Behandler fra LAR vil være med for å kvalitetssikre og følge opp pasientene i denne fasen.

Fase 3: Samfunnsintegrasjon

Pasientene er nå godt etablert i det rusfrie livet. De har fått etablert seg i arbeidsliv, skole og i et rusfritt nettverk. Pasientene trenger:
- Oppfølgingssamtaler en til to ganger i året.
- Oppfølging fra fastlege og kommuners helse og sosialtjeneste/NAV.

Andre forhold   

Det har tidligere vært gjort forsøk med formell overføring til fastlege av disse pasientene. Resultatet av dette var at det ødela relasjonene mellom fastlege og pasient. Fastlegen fikk press på seg i forhold til å skrive ut B-preparater samt økt dose med substitusjonsmedikament. Det var også vanskelig for fastlegen å rapportere til LAR Helse Stavanger når opplegget ikke fungerte. LAR har derfor valgt en modell hvor de beholder det formelle ansvaret, mens pasienten i praksis er overført.

Medikamentene som er i bruk ved larbehandling er sterkt toksiske for mennesker som ikke har opparbeidet stabilitet. Når disse preparatene kombineres med benzodiazepiner og/eller alkohol oppstår det fare for overdose på grunn av samtidig påvirkning av respirasjonssenteret. Det er derfor kontraidisert med samtidig behandling med benzodiazepiner og opiater.

”Ventemedisin”

Det er pr. dags dato liten/ingen ventetid for oppstart ved LAR Helse Stavanger. Skulle det imidlertid være behov for noe «ventemedisin» så kan dette først foreskrives etter at det formelt sett er fattet vedtak om at pasienten får innvilget LAR-behandling. Eventuell «ventemedisin» foreskrives av fastlege etter godkjenning fra LAR lege. Anbefaling Subuxone 8. mg.

Sist oppdatert 28.06.2023