Les mer om Gauselskogen

Gauselskogen gir tilbud til pasienter med samtidig rus- og psykiske lidelser fra 18 til ca. 30 år, som vurderes å kunne nyttiggjøre seg vårt behandlingsopplegg.

Sentrale verdier for Gauselskogen er:

Ansvarlighet – Tydelighet – Engasjement – Respekt – Trygghet - Humor

Målsettinger

Tilstrebe rusfrihet- Fremme fysisk og psykisk helse -Styrke relasjoner og nettverk- Styrke sosiale og praktiske forhold og ferdigheter - Fremme kunnskap og opplevelse av kultur og kreativitet

​Alle våre pasienter har en alvorlig ruslidelse samtidig med lettere til alvorlige psykiske lidelser og personlighetsproblematikk. De vanligste psykiske lidelsene og plagene er psykose, angst, depresjon, hyperkinetisk lidelse, antisosial og emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse. Flere av våre pasienter har også somatiske plager. Det er avgjørende at den enkelte kan delta aktivt i sin egen behandling, derfor trenger flere av pasientene avrusning og/eller stabiliseringsopphold i forkant. Behandlingsopplegg er basert på åpen dialog og samhandling, med samtidig fokus på struktur/rammer og individuell tilrettelegging.

Fra poliklinikker innenfor tverrfaglig spesialiserte helsetjenester og andre deler av spesialisthelsetjenesten.

Samarbeidet med innsøkende instans ses på som svært viktig både under og etter behandlingsforløpet på Gauselskogen. Vi opplever dette samarbeidet godt og nyttig. En del av dette samarbeidet foregår gjennom ansvarsgruppen som avholdes en gang i måneden. Alle som søkes inn i behandling hos oss må ha en individuell plan og ansvarsgruppe rundt seg.

I behandlingsavdelingen tilbyr vi døgnbehandling med cirka et års varighet. Vi jobber i team med pasienten, behandler og hovedkontakt, for å avklare mål og hvordan jobbe for å oppnå disse.  Struktur er et virkemiddel for å innarbeide god døgnrytme, bedre impulskontroll samt utvikle arbeidsevne. Derfor har vi en timeplan som i stor grad er obligatorisk med individuelle justeringer. Etter et behandlingsopphold er det muligheter for å søke om en rehabiliteringsleilighet.

Vi gir tilbud om:
- Samtaleterapi
- Miljøterapi
- Gruppeterapi
- Somatisk utredning og behandling

Vi er opptatt av å gi våre pasienter et behandlingstilbud der alle diagnosene blir behandlet som primære og blir ivaretatt av et og samme team. Ved visse tilstander, som blant annet kompliserte somatiske tilstander og alvorlige psykiske lidelser som krever spesialkompetanse, samarbeider vi tett med andre instanser og avdelinger i sykehuset.


Vi har et allsidig gruppetilbud i form av samtalegruppe, kjøkkengruppe, temagruppe, kolonihagegruppe, nettverksgruppe og gruppe for fysisk aktivitet og helse. Vi har også egen samtalegruppe for kvinner.

Gauselskogen tilstreber anbefalingen om 30 minutter fysisk aktivitet daglig. Målet er at pasienter skal få oppleve de positive virkningene av fysisk aktivitet, samt få mulighet til å opparbeide seg regelmessige vaner for å opprettholde fysisk aktivitet også etter behandlingen. Vi legger derfor stor vekt på fysisk aktivitet, særlig aktiviteter som er rimelige og som pasientene kan ha muligheter til å drive med etter at de har avsluttet behandlingen. Vi har to gåturer i uka. Fredagsturen er ofte en hel dagstur, svømming, trening i gymsal, eget treningsrom, skiturer, spinning, fjellturer med mer.

Vi har også fokus på å skape gode erfaringer rundt høytider, og ved jul og påske legges det vekt på tradisjoner. Vi har to overnattingsturer i året. Fokuset på turene er å gjøre kjekke ting uten rus, oppleve mestring, samt trene på å arrangere turer sammen med andre. Flere av våre pasienter har barn og vi tror at dette er nyttige erfaringer å ha med seg i sitt framtidige samvær med barna.

Vi har 7 leiligheter til pasienter som har fullført behandling for sine rus- og psykiske vansker. To av leilighetene er forbeholdt pasienter som har fullført et behandlingsopphold i institusjon utenfor Helse Vest og som trenger et rehabiliteringsopphold i nærheten av sin hjemkommune. Botid er cirka et år med mulighet for forlengelse av oppholdet dersom behovet for våre tjenester fortsatt er til stede

Også i rehabiliteringsavdelingen skal integrert behandling være i fokus. Den enkelte beboer skal sammen med sin ansvarsgruppe lage en plan for oppfølging. For å få leie leilighet må beboerne ha mål for oppholdet deriblant rusfrihet. I forkant skal behovet for miljøterapeutiske tjenester kartlegges, det skal skrives kriseplan og beboer skal ha et dagtilbud bestående av jobb, skole, eller annet tilbud ofte som en del av et attføringsopplegg. Beboer skriver under på en utvidet husleiekontrakt ved  innflytting. Den individuelle oppfølgingen skal være tilpasset den enkelte beboer ut ifra funksjonsnivå og behov.

I tilknytning til avdelingen har vi en «base». Basen blir brukt til beboermøter, fellesmåltider, høytider, undervisning og «small talk». Tilbakemeldinger fra beboere er at basen er en trygg plass å komme til for å få hjelp og veiledning i det daglige, eller for å få lufte ut dagens opplevelser fra jobb/skole. Vi har hvilende nattevakt og 3 miljøterapeuter som jobber turnus, samt en behandlerstilling knyttet til rehabiliteringsavdelingen.

På Gauselskogen har vi som mål om å lage overgangen fra behandling til rehabiliteringsleilighet og videre ut i egen bolig smidig. Dette er basert på vår erfaring med at våre beboere er sårbare i overgangsfaser.  Dette krever at vi jobber tett med kommuner, spesielt med tanke på videre oppfølging, boliger, nettverk, økonomi og sosiale aktiviteter.

Pårørende er ofte en ressurs for pasienten og vi ønsker å bli enda bedre i samarbeidet med pårørende. To av miljøterapeutene er pårørende ansvarlige. De har spesielt fokus på kontakt og samarbeid med pårørende og pasienters sosiale nettverk. Vi gir generell informasjon om vårt behandlingstilbud til alle pårørende som ønsker dette. Målet er å få enda bedre og mer systematisk kontakt med de pårørende og gi dem et eget tilbud. Vi ønsker å få kontakt med pårørende så tidlig som mulig i behandlingsforløpet. Vi har normalt pårørendekveld to ganger i året.

Flere av pasientene har barn. Oftest har de ikke hovedomsorgen, men flere har hyppig kontakt med barna sine. Gauselskogen har 2 barneansvarlige som hjelper oss å sette fokus på barnas situasjon. Vi gir tilbud om samtaler med barn og foresatte/andre viktige personer for barnet. Vi hjelper pasientene med å utvikle sin foreldrerolle, og informerer om hvilket tilbud det er i hjelpeapparatet for barn som har foreldre med psykiske vansker og rusproblemer. Vi har mer fokus på permisjoner og samvær med barn enn tidligere og har lagt til rette for barn som kommer på besøk. Vi jobber tett sammen med barnevernet når det er aktuelt. Det jobbes nå mer systematisk med dette arbeidet, der vi blant annet har dedikerte behandlingsmøter tilegnet gjennomgang av tema barn som pårørende.

Sist oppdatert 28.06.2023