Personvernombud

Helse Stavanger HF har eit eiga personvernombod. Personvernombodet informerar og gjev råd til helseføretaket og helseføretaket sine ansatte om kva for forpliktingar dei har etter personvernlovgivningen.

​​​​​I tillegg til å gje råd og informasjon, skal personvernombudet blant anna:

  • Kontrollere helseføretaket sin etterlevelse av personvernregelverket.
  • Gje råd om vurdering av personvernkonsekvensar.
  • Være eit kontaktpunkt for Datatilsynet i helseføretaket, og samarbeide med dem i saker som råker helseføretaket.
  • Prioritere oppfølging av aktiviteter i helseføretaket kor personvernrisikoen er høgast.
  • Bidra til å sikre at helseføretaket alltid har oversikt over korleis verksemda behandlar personopplysingar.

Kontaktinformasjon

For forespurnad som gjeld innsyn, retting, sletting og sperring av journal vises det til egne nettsider om dette.

Ikkje send sensitive eller fortrolige opplysingar per e-post.

Rafal Yeisen, personvernombud i Helse Stavanger HF

Tlf. 51 51 80 60 / 948 14 076

E-post: personvernombudet@sus.no

Ansatte i helsesektoren føresetjast å skulle bruke e-postadresse frå arbeidsgjevar i kontakt med personvernombudet; ikkje privat e-post.

Postadresse

Helse Stavanger
Stavanger universitetssjukehus
v/Personvernombudet
Postboks 8100
4068 Stavanger

Sist oppdatert 15.05.2024