SUS vil fullføre første byggetrinn med 20 000 kvadratmeter ekstra areal for 1,7 milliarder kroner

Ferdigstillelse av hele det såkalte E-bygget (behandlingsbygget) vil legge til rette for et mer komplett somatisk universitetssykehus på Ullandhaug allerede i 2024. Kostnadsrammen er på 1,7 milliarder kroner.

Ingveig Tveranger
Publisert 14.11.2019
Sist oppdatert 29.09.2021
SUS2023 - komplett E-bygg

Slik blir det nye universitetssykehuset med komplett behandlingsbygg

- Med det nye arealet vil det bli mulig å flytte mer av den somatiske aktiviteten på Våland opp til Ullandhaug når det nye universitetssykehuset åpner. Dette er veldig bra både for pasienter og for våre medarbeidere, og det er god samfunnsøkonomi, sier administrerende direktør Inger Cathrine Bryne i Helse Stavanger.

 
Da forprosjektet for første byggetrinn ble vedtatt i 2017, måtte halvparten av det avanserte behandlingsbygget, det såkalte E-bygget, kuttes fordi det 
ikke var økonomisk bærekraft til å bygge hele. Både styret og ledelse i 

 
Helse Stavanger har vært tydelige på ønsket om å fullføre alle byggetrinn på Ullandhaug så snart det lar seg realisere økonomisk – og med en klar målsetting om å flytte den resterende delen av somatikken til Ullandhaug innen 2030. 

 
Det mest bærekraftige alternativet
Da regjeringen i april i år offentliggjorde endringer i lånebetingelsene for helseforetakene, ga dette SUS et nytt mulighetsrom for å realisere hele første byggetrinn. 

 
Administrerende direktør Inger Cathrine Bryne anbefaler styret i Helse Stavanger å fullføre hele det såkalte E-bygget (behandlingsbygget) i det første byggetrinnet av det nye universitetssykehuset på Ullandhaug. Dette innebærer å bygge 20 000 kvadratmeter ekstra i tillegg til de vel 100 000 som allerede er under arbeid. Prislappen er 1, 7 milliarder kroner.
 
- Jeg anbefaler styret å gå for det mest omfattende av tre ulike alternativer vi har utredet. Vi har gjort grundige analyser som viser at dette er det klart beste alternativet med hensyn til økonomisk bærekraft, sier Bryne. 

 
191114 Johanson, Bryne og Ersdal.jpg

Kari Gro Johanson, prosjekdirektør SUS2023, Inger Cathrine Bryne, administrerende direktør Helse Stavanger og Tor Albert Ersdal, økonomi og finansdirektør Helse Stavanger.

Dersom styret godkjenner planene, betyr dette at alle tunge funksjonene som stråleterapi, bildediagnostikk og PET/nukleærmedisin, medisinsk mikrobiologi, medisinsk biokjemi og patologi blir samlet på Ullandhaug. I tillegg kommer også nesten all dagkirugi i tillegg til de allerede planlagte operasjonsstuene. 

 
- I et faglig og samfunnsøkonomisk perspektiv vil det være klart fordelaktig å samle flest mulig av de somatiske funksjonene på ett sted. En frigjøring av areal på Våland vil være gunstig med tanke på videre byggetrinn og prosess mot et fullverdig universitetssykehus på Ullandhaug som også inkluderer de resterende somatiske funksjonene, andre driftsfunksjoner og psykisk helsevern, sier Bryne. 

 
Overordnet viser den økonomiske analysen at kortere tid med to-delt somatisk drift gir store besparelser. Hovedtyngden av besparelsen er knyttet til forvaltning-, drift- og vedlikeholdskostnader (FDV) på Våland. En del av utredningen som er gjort viser også at det er økonomisk fordelaktig å fortsette med fullføring av første byggetrinn når prosjektet har så god fremdrift.

 
- Vi har en svært kompetent prosjektorganisasjon under ledelse av Kari Gro Johanson. Det pågående byggeprosjektet er på plan med både tid og kostnader. Under forutsetning at styrene i Helse Stavanger og Helse Vest godkjenner planene og under forutsetning av lånefinansiering, skal vi klare å sikre en framdrift som gjør at vi kan åpne det nye universitetssykehuset med hele behandlingsbygget ferdig i løpet av første halvår 2024, sier Bryne. 

 
Fakta om SUS2023 første byggetrinn:
• 105.000 m2 fordelt over fem bygg
• Pris 8,4 milliarder 2017 kroner, løpende oppdatert for inflasjon 9,4 milliarder i 2023 (estimert)
• 640 enerom med bad for pasienter (alle somatiske sengepasienter)
• Bygg A: sengerom, dialyse, skopirom og fødestuer og poliklinikkrom,
• Bygg B: sengerom, terapi, treningssal og barnepoliklinikk
• Bygg C og D (henger sammen): sengerom, prematuravdeling, intensiv, akuttmottak, landingsplass helikopter. I første etasje på C bygg blir det aula og publikumsområder. 
• Bygg E: behandlingsbygg
• Parkeringshus for ansatte med 500 parkeringsplasser
• Parkeringshus for besøkende 400 parkeringsplasser
• Kollektivakse fra Jåtten stasjon og frem til SUS2023 og videre opp gjennom universitetsområdet skal være klar til åpning (bymiljøpakken)

Nytt i november 2019:
• Adm. direktør i Helse Stavanger, Inger Cathrine Bryne, foreslår å inkludere hele behandlingsbygg E i første byggetrinn av nytt universitetssykehus på Ullandhaug.
• Dette betyr ca 20 000 ekstra kvadratmeter
• Pris for fullføring av E-bygget 1,7 milliarder kroner (2019 kroner) og forutsetter lånefinansiering for 70 prosent av prosjektkostnad fra Helse- og omsorgsdepartementet og inntil 30 prosent av prosjektkostnaden fra Helse Vest.
• Ferdigstillelse i første halvdel av 2024
• Total størrelse på E-bygget blir da ca. 38.000 m2 (ca. 18.000 m2 allerede godkjent og klart for bygging + nye planer 20.000 m2)
• E-bygget er det mest teknisk avanserte bygget på nye SUS med en rekke spesialiserte funksjoner. Kalles også behandlingsbygget
• Skal inneholder alle laboratorier, mikrobiologi, patologi, radiologi (røntgen), strålemaskiner, CT, MR og tungt teknisk utstyr
• Inneholder alle operasjonsstuene
• Samler mesteparten av dagkirurgi
• Styret i Helse Stavanger skal behandle saken i styremøtet 20. november. Styret i Helse Vest får saken til behandling 12. desember.
• Under forutsetning av godkjenning av styret i Helse Vest oversendes saken til Helse- og omsorgsdepartementet for endelig behandling.