Slik blir behandlingstilbudet i avdeling for rus og avhengighetsbehandling

Siden sommeren 2022 har avdeling for rus og avhengighetsbehandling vært i en endringsprosess. Dette blir nytt.

Publisert 20.01.2023
Sist oppdatert 03.02.2023

Flyfoto av sykehusets områder på Våland.

Fra 1. april 2023 trer nye anbudsavtaler med Helse Vest på rus- og avhengighetsbehandling i kraft. Det betyr at behandlingstilbudet i avdeling for rus og avhengighetsbehandling nå endres. 

– Vi gjør endringer der vi kan for å opprettholde kvaliteten i pasientbehandlingen. Det er svært viktig for oss at pasienter og pårørende blir godt ivaretatt, sier avdelingssjef Randi Mobæk. 

Mobæk forteller at dette en krevende prosess, hvor medarbeiderne strekker seg langt. Det er hun og ledelsen i avdelingen takknemlige for.​

Nye døgnbehandlingsposter

For å ivareta pasientene med behov for akutt rusbehandling, er det opprettet en akutt døgnbehandlingspost for pasienter som trenger tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser (TSB). Tidligere har Rogaland A-senter hatt ansvaret for dette behandlingstilbudet i regionen.

– Vi har et godt samarbeid med Rogaland A-senter, og sammen sørger vi for at pasientene som nå får et nytt behandlingstilbud får den hjelpen de trenger, sier Mobæk.

Den nye posten skal hete akuttpost TSB og åpner 1. april. I høst ble det ansatt nye medarbeidere som skal bemanne posten som i startfasen skal ha åtte sengeplasser.

– Flere av de nye medarbeiderne har allerede startet. I disse dager er de på hospitering i ulike deler av sykehuset for å bli kjent med avdelinger og funksjoner som de skal samarbeide med når posten åpner, forteller Mobæk.

I tillegg skal det opprettes en post for tilbakeholdelse av gravide pasienter med rusmiddelavhengighet i institusjon, i tråd med Helse- og omsorgsloven paragraf 10-3. Denne behandlingsposten skal etter planen også være på plass til 1. april. Avdelingen skal også i løpet av 2023 overta ansvaret fra Klinikk psykisk helsevern voksne for pasientene som tilbakeholdes i institusjon på bakgrunn av paragraf 10-2 i Helse- og omsorgsloven

Kvinne ser inn i kameraet

Avdelingssjef på avdeling for rus og avhengighetsbehandling, Randi Mobæk. Foto: Svein Lunde.

Flere polikliniske konsultasjoner

Rogaland A-senter har hatt et poliklinisk tilbud. Nå skal disse fordeles mellom Helse Stavanger og tre private aktører fra 1. april.

– Vi er i gang med å styrke våre egne poliklinikker og øke kapasiteten ved å ansette flere medarbeidere og finne større lokaler der det trengs. Vi har god kontakt med alle private samarbeidspartnere, og alle pasienter og pårørende blir ivaretatt, sier Mobæk. 

En løpende prosess

I tillegg til nye behandlingsposter og en utvidelse av poliklinikkene, skal behandlingstilbudet til Gauselskogen og Veksthuset legges om. Denne endringsprosessen skal ferdigstilles i løpet av våren 2023.

– De tillitsvalgte på sykehuset og vernetjenesten har vært gode støttespillere og samarbeidspartnere. Kommunene har også deltatt i flere arbeidsgrupper, og kommet med nyttige innspill i utformingsprosessen av framtidens behandlingstilbud i avdelingen, sier Mobæk. ​

​Dette blir nytt
  • Ny akut​​t døgnbehandlingspost for pasienter som trenger tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser (TSB). Posten skal åpne 1. april.
  • Ny døgnbehandlingspost for gravide pasienter med rusmiddelavhengighet som skal tilbakeholdes i institusjon.
  • Avdelingen tar over ansvaret fra Klinikk psykisk helsevern voksne for pasienter for som skal tilbakeholdes i institusjon.

  • Kapasiteten til poliklinikkene økes. Det gjelder ruspoliklinikk ung Stavanger, ruspoliklinikk ung Sandnes og inntaks- og oppstartsteamet (IO-teamet).
  • Veksthuset spesialiserer seg til å tilby behandling til pasienter med komplekse traumer og avhengighet.
  • Gauselskogen skal gjøres om fra et rehabiliteringstilbud til et aktivt og bredt behandlingstilbud. Målet er å etablere behandlingsplasser for pasienter med omfattende kognitive vansker og samtidig avhengighetsproblematikk. I tillegg skal det etableres et tilbud for familiebehandling.
  • Veksthuset og Gauselskogen skal også gi tilbud om abstinensbehandling.
  • Tyrilistiftelsen skal tilby poliklinisk behandling, ambulant behandling og døgnbehandling, sammen med Crux og Frelsesarmeen behandlingssenter. ​