Sengeposten ved Ryfylke DPS legges ned

Ledergruppen i Helse Stavanger har besluttet at sengeposten ved Ryfylke Distriktspsykiatriske senter (DPS) legges ned. Utredningsarbeidet har pågått siden 7. juni 2017.

Publisert 05.12.2017
Nedleggelsen begrunnes slik:
  • Et ønske om å vri ressursbruken fra døgnbehandling til ambulerende tjenester og poliklinikk for i større grad kunne gi våre pasienter hjelp der de bor.
  • Iverksette tiltak for å komme i økonomisk balanse i Klinikk psykisk helsevern for voksne.

De polikliniske og ambulerende tjenestene bli værende på Randaberg og Jørpeland som tidligere, og de ambulante teamene bestå og fungere slik som i dag.

Klinikksjef Helle Schøyen orienterte om drøftningsmøtene som er gjennomført og redegjorde for protkolltilførsel fra tillitvalgte samt innspill som er kommet fra Mental Helse Ungdom og Ryfylke legegruppe.

Administrerende direktør har besluttet å følge anbefalingen fra styringsgruppen og prosjektgruppen om å legge ned 12 senger ved Ryfylke DPS, avdeling Randaberg.

– Det har vært en grundig og god prosess med et krevende utgangspunkt, og med et resultat som oppleves som vanskelig for mange. Jeg mener likevel at dette på lang sikt er riktig, og vi skal sikre at vi ivaretar pasienter, medarbeidere og samarbeidet med kommunene  på en god måte, sier administrerende direktør Inger Cathrine Bryne.

Bakgrunn

Siden 7. juni 2017 har det pågått en prosess i Klinikk psykisk helsevern hvor det har blitt utredet å legge ned enten en sengepost på Våland eller sengeposten på Ryfylke DPS. 5. desember ble det besluttet at sengeposten på Ryfylke DPS legges ned.

Utredningen viser at Helse Stavanger har flere DPS-senger per 1000 innbyggere enn de fleste foretak som det er naturlig å sammenligne seg med, som Helse Sørlandet, Helse Bergen og St. Olav. Ut fra dette, og risikovurderingene som har blitt gjort, mener sykehuset at vi vil kunne gi et forsvarlig tilbud til pasientene selv om sengekapasiteten reduseres.

Omstillingsprosessen har involvert ledere, tillitsvalgte, vernetjeneste, brukere og berørte kommuner. Vesentlige momenter for anbefalingen om nedleggelse av sengeposten på Ryfylke DPS er hensyn til beleggsprosent, pasientsikkerhet og helse-, miljø- og sikkerhet.

Gjennomføring

Det skal lages en plan for gjennomføring i Klinikk psykisk helsevern, voksne. En del av dette vil omhandle styrking av akutt ambulante tjenester, ettervern og poliklinikk i klinikkens opptaksområde. I dette arbeidet vil kommunene bli involvert.

Ingen faste medarbeidere vil miste arbeidet som følge av nedleggelse av sengeposten.