Hvordan løser vi «Korttidskonseptet Nye SUS»

Allerede i forprosjektet ble det besluttet at Nye SUS skal ha et korttidskonsept i tilknytning til akuttmottaket. Nå er tiden kommet for å detaljere dette ut. Kloke hoder fra samtlige klinikker satte seg sammen for å finne utav; hvordan gjør vi dette på best mulig måte på våre pasienter?

Publisert 07.12.2020
Sist oppdatert 06.12.2022

Korttidskonseptet på Nye SUS

Gode diskusjoner om korttidskonseptet på Nye SUS

Hensikten er å behandle pasienter med antatt kort liggetid slik at de får en rask og effektiv utredning og behandling. Antall innleggelser i ordinære sengeposter kan da reduseres. I akuttmottaket er det tegnet inn 10 observasjonssenger og 8 avklaringssenger. 

I regi av Nye SUS organisasjonsutvikling møttes nær 20 eksperter fra ulike fag for å diskutere seg gjennom mulighetene i kortidsskonseptet. 

- Prosjektdagen var interessant og spennende, fint å få et avbrekk i hverdagen for å jobbe kontinuerlig og tverrfaglig med konseptet. Dagen var lagt opp strukturert og det ble en fin balanse mellom det å få påfyll og ideer samt måtte yte selv i gruppearbeid, sier Tone Hoel Lende, avdelingssjef på kirurgisk avdeling.

Hun mener at «innsiktsdelen» var nyttig, der samlingen ble orientert om hvordan andre helseforetak har rigget seg og utviklet «korttidskonseptet». 

- Det var også nyttig å ha en oppsummering i plenum over hva den enkelte av oss hadde fanget opp som viktig, og se at vi var ganske samstemte. I tillegg var det fint å kunne starte arbeidet med å se på noen av de pasientforløpene som ble ansett til å kunne profitere mest på korttidskonseptet, selv om vi på langt nær kom i mål, sier hun.  

For å «knekke koden» er det mange som skal bli hørt og mye innsikt som skal på plass. I tillegg kommer avklaringer rundt arealer/romløsninger, hvem skal bruke dem og hvilke tjenester skal de passe til? Men kanskje mest sentralt; hvordan løses dette for medarbeiderne på SUS? Hvilke fag skal jobbe i korttidskonseptet og hvilken kompetanse må på plass? Og hvordan blir dette for pasientene?

- Å arbeide strategisk med pasientflyt og nye konsepter er viktig, særlig med tanke etableringen av nytt sykehusbygg på Ullandhaug. Tverrfaglig tilnærming, hvor vi hjelper hverandre med å forstå hvordan «verden» ser ut fra ulike avdelingers ståsted er nøkkelen til skreddersydde og optimale pasientforløp, sier Knut Olav L. Sandve, avdelingsoverlege ved avd. for radiologi. 

Engasjement for korttidskonseptet

Anne Katrine Bergland og Knut Olav L. Sandve

Han får støtte fra Anne Katrine Bergland, avdelingsoverlege på MOBA. Hun mener det er svært nyttig å jobbe tverrfaglig om løsningene.

- Her kommer vi sammen for å dele de erfaringene vi har med det som fungerer bra og ser også på hva som kan løses bedre. I tillegg er det inspirerende å høre andre fagmiljøer utenfor SUS dele sine erfaringer, sier hun.

- Jeg mener at vi må få frem effektive, gode forløp til beste for pasienten med god kvalitet og unødvendig vente- og liggetid. Forbedringsarbeid jobber vi med daglig, men det å arbeide tverrfaglig med «nye» konsept i og gjennom akuttmottak slik vi gjør nå, gir mulighet til utvikling av enda bedre kvalitet og sikkerhet i pasientforløpene, sier Lende.

Diskusjonene var både om praktiske løsninger og hvor man setter inn kompetansen. Alle fagpersonene som var med på prosjektdagen bidro godt inn i diskusjonene, og det kom mange forslag, ideer og innspill opp på bordet.

Blant annet ble det diskutert om det å sette kompetanse i front vil stjele kompetanse lenger inn i sykehuset. Lende mener det er et logisk regnestykke og en reell problemstilling. 

- Det tar tid å opparbeide kompetanse, og man er avhengig av kompetanse i alle ledd i behandlingskjeden. Ønsket er at man slipper diskusjon om denne prioriteringen, men har nok ressurser til å ivareta pasientene der de til enhver tid får utredning og behandling med den kompetansen som trengs.

- For noen pasientgrupper er det raskt tydelig om de skal legges inn eller avklares for å sendes hjem eller videre til poliklinisk behandling. Det er pasienter som har uklare og komplekse symptomer som ofte er utfordringen, der vi må vente på prøveresultater og se pasienten an, ble det sagt i samlingen.

Arbeidet fortsetter med at de ulike fagene jobber med å se på sine pasientforløp og vurdere hvordan de vil løse oppgavene frem mot nytt bygg i mer detalj. Å jobbe tverrfaglig i akuttmottaket utløser også et areal der pasienter kan observeres og avklares for enten innleggelse eller hjemsendelse.

- Kompetansen kan variere litt avhengig av ulike tider på døgnet – og det er ikke alltid spesialister er der og kan bistå. Vi skal ikke skynde oss til raskere avklaring, pasientsikkerheten kommer alltid først, var en annen kommentar i møtet.

- Vi jobber videre med innspillene og problemstillingene og vil tilslutt legge frem forslag til «Korttidskonseptet» for ledelsen på SUS i prosjektråd for endelig beslutning, sier prosjektlederne Maria Endresen og Linda Halle Nordahl.