Disputas: Sammenhenger mellom psykose og selvmordsrisiko

Kristin Jørstad Fredriksen disputerer 16. september 2022 for doktorgraden sin ved Universitetet i Stavanger med avhandlingen "Psykotisk depresjon og selvmordsrisiko".

Publisert 12.09.2022
Sist oppdatert 24.10.2022

fredriksen.png


Selvmord er et alvorlig folkehelseproblem. Årsaksforholdene er sammensatt og fortsatt ikke godt nok forstått. Psykisk lidelse er en sentral komponent, og depresjon vanligste diagnose. Risikoen er særlig høy under innleggelse, og etter utskrivelse for pasienter med alvorlig depressiv episode. Depresjon med psykose blir ansett for å være noe av det mørkeste og mest lidelsesfulle et menneske kan oppleve. Betydningen av psykosesymptomer for selvmord ved en depresjon er ufullstendig undersøkt. 

Fredriksen fant at det var en sammenheng mellom det å ha psykosesymptomer i en depresjon og selvmordsrisiko. Analyser av et større pasientmateriale identifiserte psykosesymptomer ved depresjon som klar risikofaktor for selvmord. Det ble ikke funnet noen sammenheng mellom pasientenes selvrapporterte selvmordstanker og senere død av selvmord for pasienter diagnostisert med depresjon.
Studien er utført gjennom dybdeintervju av pasienter innlagt for depresjon med psykosesymptomer på tidspunkt for utskrivelse. Funnene i den kvalitative studien ble fulgt opp i en kvantitativ studie der risikofaktorer for selvmord ble identifisert gjennom å koble data fra en tidligere oppfølgingsstudie av 7000 akuttinnlagte pasienter ved Helse Bergen mot Dødsårsaksregisteret.

Avhandlingen bidrar med ny kunnskap om hvordan vi kan indentifisere og behandle pasienter med høy selvmordsrisiko. I en risikovurdering kan det se ut til å være viktigere å vektlegge depresjonsdybde og eventuelle psykosesymptomer, enn om pasienten forteller om selvmordstanker- og planer. Resultatene taler for en intensiv behandling og selvmordsforebyggende tiltak under innleggelse for pasienter med symptomer på depressiv psykose.

Personalia

Kristin Jørstad Fredriksen (født 1976) kommer fra Stavanger og tok medisinsk embetseksamen ved Universitetet i Bergen i 2003. Hun er spesialist i psykiatri, og har siden 2013 jobbet ved avdeling for sikkerhet i klinikk for psykisk helsevern voksne ved Stavanger universitetssjukehus der hun i dag er avdelingsoverlege.

Kontakt: Kristin Jørstad Fredriksen  
E-post: jokr@sus.no
Telefon: 515 15 715​

Prøveforelesning

Tidspunkt: 16. september 2022 kl. 09.00. 
Emne: ​"Risiko for selvmord ved rusmiddelbruk – empiriske funn og forslag til intervensjon"
Sted: Aula i 2. etasje, Sydbygg, Stavanger universitetssjukehus

Disputas

Tidspunkt: 16. september 2022 kl. 11.00.
Sted: Aula i 2. etasje, Sydbygg, Stavanger universitetssjukehus
Meeting ID: 672 8951 8832
Password: 063495

Bedømmelseskomité

Førsteopponent: Merete Nordentoft, professor, Københavns Universitet
Andreopponent: Sverre Bergh, forskningsleder, Forskningssenter for aldersrelatert funksjonssvikt og sykdom, Sykehuset Innlandet
Administrator: Hildegunn Sagvaag, professor, Universitetet i Stavanger

Veiledere

Hovedveileder: Helle Schøyen, administrerende direktør, Stavanger Universitetssjukehus​
Biveiledere: Jan Olav Johannessen, professor, Stavanger Universitetssjukehus
Fredrik Walby, spesialpsykolog, Nasjonalt senter for selvmordsforskning- og forebygging
Margrethe Aase Schaufel, førsteamanuensis, Universitetet i Bergen/overlege, Haukeland Universitetssjukehus

Leder av disputasen​

Eldar Søreide, dekan ved Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Stavanger

Både disputas og prøveforelesning er åpne for alle interesserte.