Disputas: Sammenhenger mellom alkoholbruk, tarmflora og immunsystemet

Steinar Traae Bjørkhaug disputerer 08.09.2020 for ph.d.-graden ved Universitetet i oslo med avhandlingen "Alcohol-related alterations of the gut microbial flora".

Publisert 01.09.2020
Sist oppdatert 06.12.2022

steinar traae bjørkhaug.png

Steinar Traae Bjørkhaug.

Alkoholbruk er forbundet med økt risiko for sykdom, og tilstander som leversykdom, kreft og psykisk sykdom forekommer hyppigere hos mennesker med høyt alkoholforbruk. Ved siden av de direkte skadelige effektene fra alkoholinntaket, kan deler av den økte sykdomstendensen ha sammenheng med aktivering av immunsystemet, som igjen kan påvirkes av tarmfloraen.

Tarmfloraen har i en normal og frisk situasjon en bakteriesammensetning som bidrar til å holde nede betennelsesnivået i tarmen. Dette forhindrer også at bakterieprodukter lekker over i blodbanen og øker betennelsesprosesser andre steder i kroppen. Tarmflora-endringer antas gjennom slike mekanismer å være involvert i en rekke forskjellige sykdomsprosesser, både lokalt i tarmen, og i øvrige organer i kroppen.
I sin avhandling Alcohol-related alterations of the gut microbial flora har Steinar Traae Bjørkhaug undersøkt mulige sammenhenger mellom alkoholbruk, tarmflora, immunsystemet, symptomer og organfunksjon, gjennom å sammenligne pasienter med høyt alkoholforbruk med en kontrollgruppe av pasienter med lavt alkoholforbruk.

I gruppen med pasienter med høyt alkoholforbruk ble det i avføringsprøver funnet høyere andel bakterier med egenskaper som kan bidra til økt betennelse i tarmen og andre deler av kroppen. I tillegg ble det funnet lavere nivå av betennelsesdempende bakterier. Ved undersøkelser av blodprøver ble det funnet høyere nivåer av signalmolekyler som bidrar til økt betennelsesaktivitet generelt i kroppen, hos pasientene med høyt alkoholforbruk. Pasientene med høyt alkoholforbruk hadde også mer psykiske symptomer enn kontrollgruppen.

Funnene fra denne studien bekrefter tidligere funn fra lignende studier, og antyder at endringer i tarmfloraen kan være en medvirkende faktor til økt sykdomsforekomst hos pasienter med høyt alkoholforbruk, noe som kan få betydning for hvordan alkoholrelatert sykdom bør behandles i fremtiden.

Kontakt

Steinar Traae Bjørkhaug, epost: steinar.traae.bjorkhaug@sus.no

Tidspunkt og sted for prøveforelesning

08.09 2020 kl. 09.15.
Oppgitt emne: «Treatment recommendations in patients with alcohol abuse: The role of the gastroenterologist.»

Prøveforelesningen vil bli avholdt i digitalt møterom. Klikk her for å delta i prøveforelesningen via Zoom.

Tidspunkt og sted for disputasen

08.09 2020 kl. 11.15
Disputasen vil bli avholdt i digitalt møterom. Klikk her for å delta på disputasen i Zoom
På denne nettsiden kan du bestille et elektronisk eksemplar av avhandlingen.