Disputas: Lovende biomarkør ved multippel sklerose

Alok Bhan disputerer 9. desember 2022 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Neurofilament Light-Chain as a biomarker in multiple sclerosis: A ten year follow-up study".

Publisert 06.12.2022
Sist oppdatert 23.02.2023
Portrettbilde av mann som smiler.

Alok Bhan. Foto: Svein Lunde, Helse Stavanger.

Diagnostisering og oppfølging av pasienter med multippel sklerose (MS) skjer i dag i form av klinisk undersøkelse, spinalvæskeundersøkelse og magnettomografi (MR) av sentralnervesystemet. Pasienter med MS har en høy grad av individuell utvikling av sykdommen, og tidlig i sykdomsforløpet har dagens metoder for oppfølging begrenset verdi når det gjelder å sette prognose for det videre sykdomsforløpet. Neurofilament Light Chain (NfL) er en biomarkør som har fått stor oppmerksomhet senere tid, og i denne avhandlingen ser en på biomarkørens evne til å predikere sykdomsforløpet hos MS-pasienter.

Arbeidet er basert på en kohort av pasienter som fikk diagnosen MS i tidsrommet 1998-2000 ved Stavanger Universitetssjukehus og Haukeland Universitetssjukehus, som ble fulgt over en periode på 10 år.

I den første av tre studier som inngår i avhandlingen fant en at høyere nivå av NfL i spinalvæske ved diagnosetidspunktet var korrelert til raskere utvikling av funksjonssvikt, og økt grad av utvikling til sekundær progressiv MS ved 10 års oppfølging.

I den andre studien fant en at høyere nivåer av NfL i spinalvæske var assosiert med større grad av hjernesvinn (atrofi) i spesifikke områder av hjernens grå substans. Nivå av NfL i spinalvæske var bedre til å predikere utviklingen av klinisk funksjonsnivå over de neste 10 årene enn hva avanserte MR volummål var i stand til.

I den siste av studiene fant en at høyere nivå av NfL i både serum og spinalvæske var korrelert med redusert kognitiv evne basert på Symbol Digit Modalities Test ved diagnosetidspunkt. MR volummål ved diagnosetidspunkt var likevel sterkere assosiert til den kognitive utviklingen over 10 år enn hva NfL var. En fant også at nivå av NfL i spinalvæske og serum korrelerer godt, noe som forenkler bruken av NfL i oppfølgingen av MS.​

Resultatene i avhandlingen støtter opp om bruken av NfL innen oppfølgingen av MS-pasienter, da NfL vil kunne bidra til å forutsi den videre sykdomsutviklingen flere år fremover.​

Personalia

Alok Bhan (f. 1984) fullførte medisinstudiet ved NTNU i Trondheim i 2009. Han har jobbet som lege ved nevrologisk avdeling ved Stavanger Universitetssjukehus siden 2011, og som overlege siden 2016. Doktorgradsarbeidet utgår fra Klinisk Institutt 1 ved Universitetet i Bergen. Hovedveileder er professor Elisabeth Farbu, og biveiledere er professor Guido Alves og professor Kjell-Morten Myhr.

Kontakt

Alok Bhan
E-post: alok.bhan@sus.no

Tidspunkt og sted for prøveforelesning

09. desember 2022 kl. 09.15. 

Oppgitt emne: 
"Kan effektiv MS behandling være uheldig i en pandemi? Hvordan sikre at det å bremse sykdommen ikke baner vei for annen livstruende sykdom eller langtidsskader, eksemplifisert ved corona?"

Sted: Aula 2. etasje i Sydbygget, SUS

Tidspunkt og sted for disputas

09. desember 2022 kl. 11.00

Sted: Aula 2. etasje i Sydbygget, SUS​

Bedømmelseskomité

1. opponent:    Professor Jana Midelfart-Hoff, VID vitenskapelige høyskole

2. opponent:    Førsteamanuensis Cato Brede, Universitetet i Stavanger 

3. medlem av komiteen: Førsteamanuensis Melissa Weibell, Universitetet i Bergen

Leder av disputasen

Professor emeritus Stein Tore Nilsen, Universitetet i Bergen

Både disputas og prøveforelesning er åpne for alle interesserte.