Disputas: Legemiddelbruk og prognose hos personer med demens

Ragnhild Djønne Østerhus disputerer 30. oktober 2020 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen “Medication use and Prognosis in People with Alzheimer’s Disesase and Lewy Body Dementia – hospitalization and mortality”.

Publisert 22.10.2020
Sist oppdatert 05.09.2022

ragnhild_djønne_østerhus.png

Ragnhild Djønne Østerhus disputerer 30. oktober.

Demens er en stor utfordring verden over og antall personer som får demens er økende. Per i dag er det ingen kurativ behandling av demens, få medisiner er godkjent for symptomatisk behandling og de behandles dermed med medisiner hvor nytte-risiko forholdet ikke er helt avklart.

Vi vet at eldre og spesielt personer med demens er følsomme for bivirkninger av medisiner, men det er lite kunnskap om legemiddelbruken blant personer med mild form for demens. Dette gjelder spesielt pasienter med Lewylegeme demens (som også inkluderer demens ved Parkinsons sykdom).

I avhandlingen ble legemiddelbruken til pasienter som nylig hadde fått diagnosen mild Alzheimers sykdom og Lewylegeme demens analysert. Det ble særlig fokusert på polyfarmasi (bruk av fem eller flere legemidler), psykotrope legemidler (antidepressiva, antidemensmidler og antipsykotika), og uheldige legemiddelkombinasjoner. Videre ble det undersøkt når pasientene ble innlagt på sykehus eller døde.

Studien viser at pasienter med demens har flere innleggelser og høyere dødelighet sammenlignet med personer uten demens. Videre viste studien at pasienter med Lewylegeme demens hadde kortere tid til første sykehusinnleggelse, flere liggedøgn på sykehus og kortere levetid etter diagnosetidspunkt sammenlignet med pasienter med Alzheimers sykdom. Nesten halvparten av pasientene brukte fem eller flere legemidler og 45 prosent av pasientene brukte minst ett psykotropisk legemiddel. Det var likevel få pasienter som brukte potensielt uhensiktsmessige legemidler eller hadde uheldige legemiddelkombinasjoner. Det ble ikke påvist noen sammenheng mellom bruk av psykotrope legemidler og tid til første sykehusinnleggelse eller død.

Studien bidrar med ny kunnskap om medisinbruk og prognose blant personer med ulike former for demens og er et viktig bidrag både til forskningsfeltet og klinisk praksis.

Personalia

Ragnhild Djønne Østerhus (f.1982) kommer fra Bryne og ble utdannet cand. pharm. ved København Universitet i 2009. Hun er ansatt ved Sjukehusapoteket i Stavanger og jobber som farmasøytisk rådgiver i Helse Stavanger. Doktorgradsarbeidet er utført ved Regionalt kompetansesenter for eldremedisin og samhandling (SESAM), under Klinisk Institutt 1, UiB. Hovedveileder er førsteamanuensis Svein Kjosavik, og biveiledere har vært professor Dag Årsland, førsteamanuensis Arvid Rongve og Corinna Vossius.

Prøveforelesning og disputas blir avholdt digitalt på Zoom.

Prøveforelesning

Tid: 30.10 2020 kl. 09.15.
Oppgitt emne: "Legemiddelbruk og risiko for demens"

Prøveforelesningen vil bli avholdt i digitalt møterom i Zoom. Klikk her for å bli med på den digitale prøveforelesningen 30. oktober.

Disputas

Tid: 30.10 2020 kl. 10.30.

Disputasen vil bli avholdt i digitalt møterom i Zoom. Klikk her for å bli med på den digitale disputasen 30. oktober

På grunn av smittevernhensyn er fysisk tilstedeværelse i forelesningslokalene kun tillatt for spesielt inviterte, både ved prøveforelesning og disputas.

NB! Fra sykehus pc er det ikke mulig å bruke Zoom-app. Lenkene til prøveforelesning og disputas bør derfor åpnes i web-browser. Det anbefales å gjøre dette i Chrome eller Microsoft Edge.

Retningslinjer for publikum

  • Ikke bruk videokameraet.
  • Ikke bruk mikrofon, («mute») for å unngå støy på linjen.
  • Vi råder alle til å teste datautstyret sitt før disputas.


1. opponent: Professor Else Marie Skjøde Damsgaard, Aarhus Universitet, Danmark
2. opponent: Førsteamanuensis Kjell H. Halvorsen, UiT – Norges arktiske universitet 
3. medlem av komiteen: Professor Martin Kurz, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor emeritus Dennis W.T. Nilsen, Universitetet i Bergen.