Disputas: Informasjonsbehov, psykisk stress og mestring under utredningen for prostatakreft

Maja Elisabeth Juul Søndergaard disputerer 20. juni 2024 for ph.d.-graden ved Universitetet i Stavanger med avhandlingen "Information needs, psychological distress, and coping during the diagnostic phase of prostate cancer - a mixed methods study ".

Publisert 17.06.2024
En person som bruker briller

Studien omhandler pasienters oppfatning av informasjonsbehov, psykologisk distress og mestring i den diagnostiske fasen av prostatakreft. Data ble samlet inn fra pasienter som var henvist til utredning for prostatakreft på bakgrunn av en forhøyet prostata-spesifikk antigentest (PSA) eller en forhøyet Stockholm3-test. Stockholm3-testen ble innført i en del av Vest-Norge i forbindelse med prosjektet ”Fra PSA til Stockholm3”.

Avhandlingen består av tre studier, hvor den første studien er dybdeintervju av 10 menn kort tid etter at de hadde avsluttet utredningen for prostatakreft basert på en forhøyet PSA-test. Den andre studien er dybdeintervju med 20 menn (10 deltakere fra hver gruppe) kort tid etter avsluttet utredning. I den andre og tredje studien svarte 250 menn på en spørreskjemapakke rett før en prostatabiopsi, der 130 menn hadde tatt en PSA-test og 120 menn en Stockholm3-test.

Hva fant hun ut i avhandlingen?

Stockholm3-gruppen var mer tilfreds med informasjonen de fikk under utredningen for prostatakreft sammenlignet med pasienter i PSA-gruppen. Generelt opplevde pasientene varierende kvalitet og mengde av informasjon fra fastlegen i forbindelse med en PSA-test eller en Stockholm3-test.

En subgruppe av pasienter opplevde symptomer på mild til alvorlig angst og depresjon før prostatabiopsien. Pasientene beskrev periodiske og varierende symptomer på psykologisk distress. Majoriteten av pasientene vurderte den diagnostiske utredningen for prostatakreft som en utfordring, mens minoriteten vurderte situasjonen som en trussel. Yngre alder, dårligere selvrapportert helse, samt en vurdering av egen situasjon som en trussel var relatert til økt psykologisk distress.

Dessuten var symptomer på angst og depresjon relatert til økt bruk av alle selvrapporterte mestringsstrategier. Pasientene beskrev forskjellige mestringsstrategier som for eksempel informasjonssøk, sosial støtte, samt strategier for å unngå informasjon og tanker om utredningen.

Les om avhandlingen på forskning.no.

Hva kan forskningsfunnene brukes til?

Funnene er spesielt relevante for helsepersonell som har kontakt med pasienter under utredningen for prostatakreft. Mange pasienter mottar ikke tilfredsstillende informasjon fra helsepersonell i forbindelse med utredningen for prostatakreft. I tillegg er det behov for mer individuelt tilpasset informasjon gjennom hele utredningsforløpet. Funnene kan også bidra til å identifisere pasienter som har behov for oppfølging relatert til psykologisk distress.

Personlia

Maja Søndergaard er utdannet sykepleier ved VIA University College - Campus Holstebro. Hun har videreutdanning i palliasjon og en master i helse- og sosialfag fra Høgskolen i Molde. I tillegg har hun erfaring som pakkeforløpskoordinator og forskningssykepleier fra urologisk poliklinikk på Stavanger Universitetssykehus. Helse Vest og Stavanger universitetssjukehus har finansiert prosjektet.

Kontakt

Maja Elisabeth Juul Søndergaard
E-post:  mej_søndergaard@outlook.dk

Tidspunkt og sted for prøveforelesning

Tid: 20.06.2024 kl. 09.00

Sted: Aula 2 etg sydbygg, SUS

Oppgitt emne: “ Integrasjon i mixed-methods-design: Prinsipper og praksis”

Prøveforelesningen kan i tillegg strømmes her

Tidspunkt og sted for disputas

Tid: 20.06.2024 kl. 1100

Sted: Aula 2 etg sydbygg, SUS

Tittel på avhandlingen: “Information needs, psychological distress, and coping during the diagnostic phase of prostate cancer - a mixed methods study ”

Prøveforelesningen kan i tillegg strømmes her

Bedømmelseskomité

1.opponent: Lektor Britt Laugesen, Ålborg Universitet, Danmark

2.opponent: Førsteamanuensis Knut Eirik Ringheim Eliassen, Universitetet i Bergen.

3.medl/komiteleder: Forsker/postdoktor Inger Johanne Bergerød, Universitetet i Stavanger

Veiledere

Hovedveileder: Professor Sissel Iren Eikeland Husebø, Universitetet i Stavanger

Biveileder: Professor II Kirsten Lode, Universitetet i Stavanger

Biveileder: Førsteamanuensis II Svein Reidar Kjosavik, Universitetet i Stavanger

Leder av disputasen

Eldar Søreide, dekan ved Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Stavanger

 

Både disputas og prøveforelesning er åpne for alle interesserte.