Disputas: Hva påvirker sykepleieres karrierevalg?

Guro Hognestad Haaland disputerer 18. januar 2024 for ph.d.-graden ved Universitetet i Stavanger med avhandlingen «Determinants of registered nurses’ career choices: Studies from Norwegian health care organizations».

Publisert 12.01.2024
Sist oppdatert 19.01.2024
En kvinne som smiler til kameraet
Guro Hognestad Haaland. Foto: Frida Moberg, Helse Stavanger.

Tilstrekkelig personell er viktig for at helse- og omsorgstjenestene skal tilby tjenester av god kvalitet. I årene som kommer vil det bli økte utfordringer med å sikre etterspørselen etter sykepleiere.

Avhandlingen søker å øke kunnskapen om faktorer som påvirker sykepleieres karrierevalg i helse- og omsorgssektoren. De tre artiklene i avhandlingen tar for seg praktiske utfordringer i helse- og omsorgstjenesten. De undersøker sykepleieres ambisjoner om å bli ledere, intensjon om å slutte, og hvordan både kontekstuelle og individuelle faktorer påvirker sykepleieres karrierevalg over tid.

Data er samlet inn fra sykepleiere i spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten.

Resultatene peker på hvordan et utvalg av jobbkrav og jobbressurser påvirker sykepleieres karrierevalg. Funnene peker på at menn og yngre sykepleiere har en høyere aspirasjon om å bli ledere enn kvinner og eldre sykepleiere. Sosial støtte fra nærmeste leder og opplevd institusjonelt stress var positivt assosiert med sykepleieres aspirasjon om å bli leder, mens jo høyere arbeidsmengde sykepleiere erfarte, dess lavere aspirasjon hadde de om å bli leder.

Avhandlingen understreker behovet for støtte til sykepleiere i møte med utfordrende situasjoner, spesielt med tanke på demografisk utvikling og bærekraft i helsetjenestene. Etiske dilemma på jobb var positivt relatert til sykepleieres intensjon om å slutte og negativt relatert til sykepleieres mening i arbeid. Videre var ressurser som sosial støtte fra nærmeste leder og erfart mening i arbeid negativt relatert til sykepleieres intensjon om å slutte. 

Resultater fra den tredje artikkelen belyser betydningen av å inkludere en bredere kontekst en jobb for å forstå faktorer som påvirker sykepleieres karrierevalg, som betydningen av tilfeldigheter og økt jobb-familie balanse.

Avhandlingen gir implikasjoner for ledere i helse og omsorgssektoren.

Personalia

Guro Hognestad Haaland (f.1987) har master i Human Resource Management fra Handelshøyskolen i København (2014). Doktorgraden utgår fra Samfunnsvitenskapelig Institutt ved Universitetet i Stavanger og er finansiert av Stavanger universitetssykehus.

Hovedveileder er professor Aslaug Mikkelsen og biveileder er professor Espen Olsen. Guro er ansatt som rådgiver i Personal- og organisasjonsutvikling ved Stavanger universitetssykehus.

Kontakt

Guro Hognestad Haaland
E-post: guro.hognestad.haaland@sus.no

Tidspunkt og sted for prøveforelesning

18. januar 2024 kl. 10.00.

Oppgitt emne:

"Fremmende og hemmende faktorer for valg og utvikling av karrierer i vårt århundre. Perspektiver, teorier, dilemmaer og framtidige retninger i karrierelitteraturen med utgangspunkt i «state of the art»"

Sted: Aula 2. etasje sydbygg, SUS

 


Tidspunkt og sted for disputas

18. januar 2024 kl. 12.00

Tittel på avhandlingen:
Determinants of registered nurses’ career choices: Studies from Norwegian health care organizations
Sted: Sted: Aula 2 etg sydbygg, SUS

 

 

Bedømmelseskomité

1. opponent:    Claudia Bernhard-Oettel, professor, Stockholm Universitet

2. opponent:    Elin Anita Nilsen, førsteamanuensis, UIT
Administrator: Thor Ole Gulsrud, førsteamanuensis

Hovedveileder

Aslaug Mikkelsen, professor, UIS

Medveileder

Espen Olsen, professor, UIS

Leder av disputasen

Ragnar Tveterås, professor, prodekan for forskning, Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger

 

Både disputas og prøveforelesning er åpne for alle interesserte.