Disputas: Celledeling i brystkreft

Tone Hoel Lende disputerer 6.3.2020 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Proliferation in operable breast cancer. Aspects of prognostication and relevance of carbohydrate metabolism ".

Publisert 28.02.2020
Sist oppdatert 06.12.2022

tone hoel lende.png

Tone Hoel Lende.

Kreftceller er avhengig av energi for å opprettholde sine funksjoner, inklusive celledeling.

I den første studien sammenlignet vi Mitotisk Aktivitets Index (MAI, en markør for celledeling) med det nettbaserte verktøyet Adjuvant!, som sier noe om 10 års overlevelse med og uten behandling. Datagrunnlaget var 516 nederlandske pasienter med lymfeknute negativ brystkreft < 55 år som ble diagnostisert og operert mellom 1987-89. Disse skulle ikke ha tilleggsbehandling. Vi viste at MAI best identifiserte høyrisikopasienter (40 prosent) som trenger tilleggsbehandling, og pekte ut lavrisikopasienter (20 prosent) som kan unngå å bli overbehandlet.

I den andre studien undersøkte vi om karbohydrater påvirker celledelingen i brystkreftsvulster. Vi randomiserte 80 brystkreftpasienter til enten karbohydrater eller faste før operasjon, og sammenlignet MAI, insulinkarakteristika, forløpet etter operasjonen og overlevelse. MAI var høyere i gruppen som hadde fått karbohydrater før operasjon enn de som hadde fastet. Flere i denne gruppa viste tegn til utvikling av endokrin resistens, som gir økt risiko for tilbakefall. Det var ingen forskjell i gruppene når det gjaldt pasient-tilfredshet etter operasjonen. I pasienter med østrogenreseptor positive svulster større enn 2 cm fant vi redusert tid til tilbakefall.

Den tredje studien var en videreføring med materiale fra studie 2 der vi undersøkte de metabolske prosessene i serum og kreftsvulstene til pasientene. I serumprøvene fant vi forhøyet laktat og pyruvat hos de som hadde fått karbohydrater. I østrogenreseptor positive svulster fant vi høyere nivå av glutathion, et cellebeskyttende protein. Ved hjelp av Integrated Pathway Analysis i serum avdekket vi fem metabolske nettverk som bidrar til proliferasjon og vekst, inklusive Warburgeffekten. Den reduserte tid til tilbakefall i pasientene fra studie 2 kan trolig forklares ved at sukkeret har stimulert tumorcellene til å øke Warburgeffekten og dermed gitt seg selv overlevelsesfordeler.

Personalia

Tone Hoel Lende (f. 1968) tok medisinsk embetseksamen 1994, UiO. Hun er spesialist i generell kirurgi og bryst-endokrin kirurgi, og arbeider nå som avdelingssjef ved kirurgisk avdeling, Stavanger Universitetssjukehus. Ph.d.-graden utgår fra Klinisk Institutt 1, UiB.

Hovedveileder: Prof. og bryst-endokrin kirurg Håvard Søiland (SUS).
Biveiledere: Prof. og molekylærbiolog Emiel Janssen (SUS), Prof. og patolog Lars A. Akslen (Helse Bergen), Prof. og patolog Jan P. A. Baak.


Tidspunkt og sted for prøveforelesning

06.03 2020 kl. 09.15.
Oppgitt emne: «Guidelines for breast cancer diagnosis»
Sted: Aula 2. etg sydbygg, Stavanger Universitetssjukehus

Tidspunkt og sted for disputasen

06.03 2020 kl. 11.00
Sted: Aula 2. etg sydbygg, Stavanger Universitetssjukehus

Bedømmelseskomité:
1. opponent: Førsteamanuensis Hanne R. Hagland, Universitetet i Stavanger
2. opponent: Ph.d. Olaf Johan Hartmann-Johnsen, Sykehuset Østfold
3. medlem av komiteen: Førsteamanuensis Knut Harboe, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor emeritus Stein Tore Nilsen.

Åpent for alle interesserte!