Disputas: Bruk av tvang i psykisk helsevern

Kjetil Hustoft disputerer 4. november 2022 for ph.d.-graden ved Universitetet i Stavanger med avhandlingen "Voluntary and involuntary hospitalizations in acute psychiatric wards in Norway".

Publisert 31.10.2022
Sist oppdatert 05.12.2022

52435945342_fb0a76856b_c.jpg

Kjetil Hustoft. Foto: Svein Lunde, Helse Stavanger.

H​va fant Hustoft ut i forskningen sin?​

Bruken av tvang i psykisk helsevern er omdiskutert. Hustoft fant at 44% av alle innleggelsene var på tvang. Pasienter som ble tvangsinnlagt var eldre menn, oftere av ikke-norsk bakgrunn, ugift, lavere gjennomsnittlig utdannelse, hadde oftere uføretrygd eller fikk sosial stønad. De ble oftere innlagt kveld og natt, oftere med rusmisbruk, hadde sjeldnere ansvar for egne barn, og var mindre motivert for innleggelse sammenlignet med dem som ble frivillig innlagt. 

Tvangsinnlagte pasienter hadde mindre kontakt med psykisk helsevern før innleggelsen og ble innlagt på grunn av en forverring i lidelsen sin. Det som predikerte tvangsinnleggelser var: kontakt med politi, henvisning fra en lege som ikke kjente pasienten, kontakt med helsetjenesten i løpet av de siste 48 timene, pasient uten egen bolig, høy grad av aggresjon, hallusinasjoner og vrangforestillinger, legevakt som innleggende instans og at pasienten var klinisk dårligere.

Av pasienter innlagt på tvang ble 21.8% av henvisningene ikke tatt til følge og pasienten ble tatt imot på frivillig grunnlag. Prediktorer for at pasienten ble overført til frivillig innleggelse var at pasienten sa at han/hun ønsket innleggelse, var friskere, hadde mindre hallusinasjoner, vrangforestillinger og mer bruk av alkohol. 

Av dem som var innlagt på tvang, sa 29.7% at de ønsket innleggelse. De var sjeldnere henvist av fastlegen sin, sjeldnere transportert av politiet, hadde færre symptomer og bedre funksjon i form av mindre aggresjon, hallusinasjoner og vrangforestillinger. De hadde et mer depressivt symptomuttrykk, brukte sjeldnere rusmidler og viste mindre suicidalfare sammenliknet med de tvangsinnlagte pasientene som ikke ønsket innleggelse.

Datamateriale

Den kvantitative studien ble utført ved 20 voksenpsykiatriske akuttenheter i Norge som registrerte innkomstdata på 3326 innleggelser, inklusive symptomnivå og funksjoner, hvem som henviste, om de kom på tvang eller frivillig, om henvisning på tvang ble godkjent eller om pasientene ble tatt imot til frivillig innleggelse.  

Studien er en del av Multisenter studiet for akuttpsykiatri (MAP).

Hva kan forskningsresultatene brukes til?

Avhandlingen kan bidra til at man oppnår bedre veier til innleggelse og behandling på et tidligere stadium i sykdomsprosessen.

At lege- eller psykologspesialist reevaluerer om pasienten tilfredsstiller kriteriene for innleggelse på tvungen psykisk helsevern innen 24 timer, medfører at pasienten som ikke tilfredsstiller kriteriene blir overført til frivillig vern. Dette reduserer bruk av tvangsinnleggelser. Det styrker Lov om psykisk helsevern sin funksjon.
Hadde innleggende lege kjent pasienten og brukt lenger tid på vurderingen kunne kanskje tvangsinnleggelser blitt unngått. Pasienter har behov for behandling i psykisk helsevern når dette er nødvendig. Tvang skal kun brukes når det er juridisk grunnlag for det og strengt nødvendig for et videre behandlingsforløp​.

Om Kjetil Hustoft

Kjetil Hustoft (født 1964) kommer fra Stavanger og er bosatt på Bryne. Hustoft har Master of Public Health fra University of Texas fra 1989 og medisinsk embetseksamen ved Universitetet i Bergen fra 1991, og ble spesialist i psykiatri i 1999. Han har vært sjefslege i psykisk helsevern på SUS, og er nå medisinfaglig rådgiver ved Klinikk psykisk helsevern voksne, Stavanger Universitetssjukehus. Han er i tillegg universitetslektor ved Universitetet i Bergen.​

Tidspunkt og sted for prøveforelesning

4. november 2022 kl. 09.00. 
Sted: Auditorium F308, Klinikker for psykisk helsevern, Stavanger universitetssjukehus (kart)

Oppgitt emne: 
"Co-production as a method in knowledge development to improve care in services for people living with severe mental illness"

​​Tidspunkt og sted for disputas

4. november 2022 kl. 11.00.
​Sted: Auditorium F308, Klinikker for psykisk helsevern, Stavanger universitetssjukehus (kart)

Disputasen kan også følges digitalt i Zoom. Trykk her for å delta. 
Meeting ID: 642 08​80 0848
Password: 950792

Bedømmelseskomité

Førsteopponent: Dr. Niels C.L. Mulder, Professor, Public Mental Health Epidemiological and Social Psychiatric Research institute, Erasmus MC Parnassia Psychiatric Institute, Netherlands

Andreopponent: Elisabeth Haug, Associate Professor, Department of Health Sciences Gjøvik, Norwegian University of Science and Technology

Administrator: Unn Elisabeth Hammervold, Associate Professor, University of Stavanger

Veiledere

Hovedveileder: Tor Ketil Larsen, M.D., Professor in Psychiatry, University of Bergen; Stavanger University Hospital

Biveiledere: Jan Olav Johannessen, M.D., Professor in Psychiatry, University of Stavanger; Senior Researcher, Stavanger University Hospital

Torleif Ruud, M.D., Professor Emeritus, University of Oslo; Senior Researcher, Akershus University Hospital

Leder av disputasen

Eldar Søreide, dekan ved Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Stavanger

Både disputas og prøveforelesning er åpne for alle interesserte.

Kontakt

Kjetil Hustoft 
E-post: kjetil.hustoft@sus.no
Telefon: 909 98 510​