Markering av FNs internasjonale eldredag

I 1990 utpekte FNs generalforsamling 1. oktober som Den internasjonale eldredagen, og i 1991 ble dagen for første gang markert i Norge.

Publisert 10.10.2017
Sist oppdatert 07.05.2018

SESAM markerte Den internasjonale eldredagen mandag 2. oktober, senterleder på SESAM Ingelin Testad innledet markeringen og leder av Brukerutvalget Helse Stavanger HF Jan S. Torgersen holdt et inspirerende foredrag om eldre som ressurs og hans funksjon som leder av brukerutvalget.

Torgersen trakk under sitt foredrag fram at motivasjon for å delta som «støttemedarbeider» for mange er at det må gi tilfredsstillelse og være motiverende. Samt at det er viktig at en bruker anerkjennelse og respekt som motivasjonsfaktorer.

«Mange bidrar i frivillighetsarbeid, men sannsynligvis er det et stort potensiale for å øke bidrag fra personer som er 65+»
- Jan S. Torgersen, leder Brukerutvalget

FN_eldredag1.jpg

Bakerst fra venstre: Senterleder SESAM Ingelin Testad og leder brukerutvalget Helse Stavanger HF Jan Torgersen
Foran fra venstre: Martine Kajander, Kristin Aas Nordin, Karin Smedvig.
Foto: Svein Gabrielsen Lunde

Ved å utpeke en bestemt dag som eldres dag, ønsker FN å fokusere på at verden blir eldre. Globalt, nasjonalt og lokalt er det befolkningsgruppen 60+ som øker mest. Årets dag handler om at vi kan legge bedre til rette for bidrag fra eldre mennesker. Både i familie, nærmiljø og i storsamfunnet kan og vil eldre delta mer. Tema fokuserer på måter eldre kan delta på, i tråd med rettigheter, behov og ønsker.

Dette er viktige mål og verdier også for Regionalt kompetansesenter for eldremedisin og samhandling- SESAM. Et av SESAMs verdigrunnlag er eldre som ressurs og i forbindelse med forskningsprosjektet «Mestring og muligheter for personer med demens (Demensskolen)» har SESAM involvert 15 pensjonerte sykepleiere i gjennomføringen og utarbeidingen av et 12-ukers kurs for hjemmeboende personer med demens i tidlig fase. De pensjonerte sykepleierne deltar i planlegging, utformingen av kursmateriell, rekruttering av deltakere og avholder/leder kursene.

Samtidig er de pensjonerte sykepleierne selv gjenstand for forskning på egen rolle i studien; ”Pensjonerte sykepleieres opplevelser og erfaringer knyttet til å arbeide i et konkret forskningsprosjekt etter at de har gått av med pensjon”. Denne studien undersøker ulike aspekter knyttet til det å pensjonere seg, hvordan det er å komme tilbake i arbeid for pensjonerte sykepleiere knyttet til et konkret forskningsprosjekt og nye måter de kan anvende sin kunnskap og erfaring.

Våren 2017 lanserte SESAM sin plattform for brukermedvirkning og samfunnsengasjement; Wise Age. Wise Age er neste kapittel i SESAM sin historie for å skape engasjement i samfunnet for kompetansebygging og forskning knyttet til vår brukergruppe; voksne personer over 65 år. Det er et faktum at vi blir flere eldre fremover og særlig i Rogaland vil denne økningen bli merkbar. SESAM vil fortsette å bidra med forskning og kompetansebygging som gjør at denne økningen blir sett på som en ressurs og som en viktig del av samfunnet, heller enn en belastning.